| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji ciągników rolniczych

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji typu ciągnika rolniczego, zwanego dalej „ciągnikiem”, oraz przedmiotów jego wyposażenia i części;

2) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji;

3) wzory dokumentów związanych z homologacją typu;

4) jednostki upoważnione do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji z warunkami homologacji.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) homologacja typu – procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ ciągnika oraz przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;

3) wielostopniowa homologacja typu – procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ ciągnika spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy odpowiednie do jego stanu kompletacji;

4) ciągnik podstawowy – ciągnik, którego numer identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolejnych etapów wielostopniowej homologacji typu;

5) ciągnik niekompletny – ciągnik, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełnienia niezbędnych wymagań powinien przejść co najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;

6) ciągnik skompletowany – ciągnik powstały w trakcie wielostopniowej homologacji typu, spełniający wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy;

7) typ ciągnika – ciągniki jednej kategorii, w ramach danego rodzaju, które nie różnią się pod względem istotnych cech;

8) wyposażenie – układ lub zespół ciągnika, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, części wnętrza ciągnika lub silnik;

9) część – urządzenie, które może być homologowane niezależnie od ciągnika;

10) przepis cząstkowy – oddzielny dokument określający wymagania i metody badania dotyczące wyposażenia lub części pojazdów (regulamin EKG ONZ);

11) dokumentacja techniczna typu – opis techniczny typu ciągnika, przedmiotu wyposażenia lub części, wraz ze sprawozdaniami z badań lub innymi dokumentami, które jednostki upoważnione dodały do tego dokumentu.

§ 3.
Kategorie ciągnika i typu ciągnika dla potrzeb homologacji typu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, wydaje świadectwo homologacji typu na pisemny wniosek producenta lub importera nowego typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierający wynik tych badań, potwierdzony przez kierownika jednostki, o której mowa w § 11;

2) opis techniczny dla celów homologacji typu ciągnika, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika i jego części;

4) instrukcję dla użytkownika ciągnika w języku polskim – w dwóch egzemplarzach.

3. W przypadku homologacji wielostopniowej typu ciągnika do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ponadto:

1) w etapie pierwszym – fragmenty dokumentu informacyjnego oraz wydane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji ciągnika podstawowego;

2) w kolejnych etapach – fragmenty dokumentu informacyjnego typu ciągnika, wydane świadectwa homologacji typu odpowiadające aktualnemu etapowi wykonania oraz wydane świadectwa homologacji typu dla ciągnika niekompletnego;

3) informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego ciągnika oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta ciągnika homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzonej przez tego producenta.

§ 5.
1. Minister wydaje świadectwo homologacji typu, jeżeli dla danego typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części został wydany protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający spełnienie wymagań, które w zależności od rodzaju i kategorii pojazdu określa:

1) w przypadku homologacji typu ciągnika – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) w przypadku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części ciągnika – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Przed wydaniem świadectwa homologacji typu minister lub na jego wniosek jednostka, o której mowa w § 11, dokonuje sprawdzenia, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkowanych ciągników, przedmiotów ich wyposażenia lub części z homologowanym typem, zwanego dalej „sprawdzeniem”. Sprawdzenia dokonuje się pod względem zgodności z procedurami określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ ciągnika, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymogów określonych w art. 68 ust. 4 ustawy.

4. Jeżeli przedstawiony do homologacji typu przedmiot wyposażenia ciągnika lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami ciągnika, to świadectwo homologacji typu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.

§ 6.
1. Wzór świadectwa homologacji typu ciągnika określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji typu ciągnika określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzory świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części ciągnika w zakresie przepisów cząstkowych określone są w tych przepisach.

§ 7.
1. Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli ciągnik, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane z winy producenta warunki kontroli zgodności z typem homologowanym.

2. Przed cofnięciem świadectwa homologacji typu minister wzywa producenta lub importera do:

1) przedstawienia wyjaśnień lub dokumentów;

2) usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z homologowanym typem w zakresie i terminie określonym przez ministra.

§ 8.
1. Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2–4;

2) katalog części zamiennych;

3) instrukcję napraw.

3. Na żądanie jednostki, o której mowa w § 11, producent lub importer przedstawia kopie wydanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika i jego części wraz z dokumentacją techniczną typu.

§ 9.
1. Jednostka, o której mowa w § 11, przeprowadza badania homologacyjne zgodnie z procedurami, które określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka, o której mowa w § 11, sporządza, co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:

1) jeden egzemplarz – przekazuje ministrowi;

2) jeden egzemplarz – przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;

3) dwa egzemplarze – wydaje producentowi lub importerowi.

3. Jednostka, o której mowa w § 11, wydaje protokół badania homologacyjnego wraz ,ze sprawozdaniem z badań, potwierdzający pozytywny wynik badania, jeżeli ciągnik, przedmiot jego wyposażenia lub część spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 4 ustawy oraz odpowiednie wymagania, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 10.
1. Kontroli zgodności produkcji ciągnika oraz przedmiotów jego wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej „kontrolą zgodności produkcji”, dokonuje się pod względem zgodności z procedurami, o których mowa w § 5 ust. 2.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodności sporządza się protokół, co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz – przeznaczony jest dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz – przekazuje się ministrowi lub jednostce, o której mowa w § 11;

3) jeden egzemplarz – przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej prowadzonej przez jednostkę, o której mowa w § 11.

§ 11.
Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 12.
Świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia ciągnika lub jego części wydane przez właściwe władze homologacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej są uznawane w procesie homologacji typu ciągnika, jeżeli zostały wydane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom technicznym określonym rozporządzeniem.
§ 13.
Świadectwa homologacji typu ciągnika, przedmiotu jego wyposażenia lub części wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność w zakresie, na jaki zostały wydane.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(Załączniki do rozporządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »