| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej

Na podstawie art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do szczegółowego zakresu działania Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawach objętych prawem probierczym należy:

1) nadzór nad działalnością okręgowych i obwodowych urzędów probierczych i koordynowanie tej działalności;

2) opracowywanie projektów rozporządzeń wydawanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) gromadzenie i upowszechnianie informacji popularyzujących i promujących wiedzę z zakresu probiernictwa;

4) publikowanie w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar informacji, ogłoszeń i komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Miar.

§ 2.
Do szczegółowego zakresu działania dyrektora okręgowego urzędu probierczego w sprawach objętych prawem probierczym należy:

1) zarządzanie działalnością okręgowego urzędu probierczego;

2) zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków funkcjonowania okręgowych i obwodowych urzędów probierczych;

3) nadzór nad działalnością obwodowych urzędów probierczych i koordynowanie tej działalności;

4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa probierczego w zakresie swojej właściwości;

5) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie swojej właściwości;

6) współpraca z organami administracji rządowej oraz samorządowej, a także z krajowymi i zagranicznymi instytucjami;

7) budowa, wdrożenie i utrzymanie systemów jakości w okręgowym i obwodowych urzędach probierczych;

8) identyfikacja oznaczeń probierczych oraz wydawanie orzeczeń o autentyczności krajowych cech probierczych;

9) uzgadnianie wizerunków znaków imiennych wytwórców wyrobów z metali szlachetnych w zakresie swojej właściwości;

10) prowadzenie zbiorczej dokumentacji przedmiotów zbadanych w obwodowych urzędach probierczych;

11) gospodarowanie metalami szlachetnymi stosowanymi do badań probierczych, przekazanymi przez obwodowe urzędy probiercze;

12) współpraca w zakresie prowadzenia prac badawczych w dziedzinie probiernictwa;

13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

§ 3.
Do szczegółowego zakresu działania naczelnika obwodowego urzędu probierczego w sprawach objętych prawem probierczym należy:

1) zarządzanie działalnością obwodowego urzędu probierczego;

2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa probierczego w zakresie swojej właściwości;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wyrobów z metali szlachetnych zgłoszonych do badania i cechowania w obwodowym urzędzie probierczym;

4) współpraca z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie swojej właściwości;

5) badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach, półfabrykatach, surowcach i złomie oraz oznaczanie ich cechą probierczą lub wydawanie świadectw badania;

6) prowadzenie bieżącej dokumentacji wykonywanych czynności probierczych;

7) gospodarowanie metalami szlachetnymi stosowanymi do badań probierczych;

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora okręgowego urzędu probierczego.

§ 4.
Urzędy administracji probierczej zapewniają obsługę organów administracji probierczej oraz pomoc w realizacji zadań, o których mowa w § 1–3.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1664.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych (Dz. U. Nr 133, poz. 640, z 1996 r. Nr 14, poz. 76 oraz z 1997 r. Nr 61, poz. 378), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2002 r. na podstawie art. 10 pkt 2 i art. 51 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »