| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 stycznia 2004 r.

w sprawie sieci wymiany informacji

Na podstawie art. 50a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji podlegających wprowadzeniu do sieci wymiany informacji;

2) wzór informacji podlegających wprowadzeniu do sieci wymiany informacji stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Do sieci wymiany informacji wprowadza się następujące informacje:

1) kolejny numer wiadomości;

2) kod jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach weterynarii kraju pochodzenia towaru;

3) dane zawarte w świadectwie zdrowia przemieszczanego towaru:

a) numer i datę wystawienia świadectwa zdrowia,

b) nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, który wydał świadectwo zdrowia;

4) nazwę nadawcy i nazwę kraju pochodzenia towaru (kod ISO);

5) adres i kod pocztowy miejsca wysyłki towaru;

6) w przypadku punktów kontroli granicznej: adres i kod pocztowy miejsca pochodzenia towaru;

7) nazwę, adres odbiorcy i nazwę kraju przeznaczenia towaru (kod ISO);

8) adres i kod pocztowy miejsca przeznaczenia towaru;

9) kod jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach weterynarii kraju przeznaczenia towaru;

10) nazwę, kod grupy towarowej i kod przemieszczanego towaru;

11) liczbę lub ilość towaru i jednostki miary;

12) rodzaj środka transportu;

13) oznaczenie środka transportu, w szczególności: numer rejestracyjny samochodu ciężarowego, numer wagonu, numer lotu, nazwę statku, numer kontenera;

14) datę odprawy towaru;

15) godzinę odprawy towaru;

16) datę wysłania informacji.

2. W przypadku gdy towar nie został wywieziony z kraju pochodzenia, wprowadza się do sieci informację odwołującą informację wcześniejszą.

3. W przypadku gdy uległy zmianie dotychczas wprowadzone informacje, wprowadza się do sieci nową informację zmieniającą wcześniejszą informację.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.

Załącznik 1. [WZÓR INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH WPROWADZENIU DO SIECI WYMIANY INFORMACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. (poz. 73)

WZÓR INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH WPROWADZENIU DO SIECI WYMIANY INFORMACJI

NUMER nnnnnnn/RRRR/ppppppp1)

1. NADAWCA

– Data wysłania informacji.

– Data odprawy towaru.

– Godzina odprawy towaru.

– Nazwa nadawcy.

– Miejsce wysyłki (kod kraju, kod jednostki, adres, kod pocztowy).

– Świadectwo zdrowia:

– numer2),

– data.

– Nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, który wydał świadectwo zdrowia.

2. ODBIORCA

– Kod kraju i kod jednostki.

– Nazwa i adres odbiorcy.

– Miejsce przeznaczenia (kod kraju, kod jednostki, adres, kod pocztowy).

3. TOWAR

– Nazwa.

– Rodzaj – kod.

– Liczba lub ilość i jednostki miary.

4. ŚRODEK TRANSPORTU

– Rodzaj środka transportu.

– Oznaczenie środka transportu, w szczególności: numer rejestracyjny samochodu ciężarowego, numer wagonu, numer lotu, nazwa statku, numer kontenera.

5. UWAGI

– W przypadku punktów kontroli granicznej: adres miejsca pochodzenia towaru.

– Przy eksporcie do kraju trzeciego: nazwa kraju przeznaczenia.

– W przypadku gdy towar nie został wywieziony z kraju pochodzenia, wprowadza się do sieci informację odwołującą informację wcześniejszą – „odwołuje informację nr ...”.

– W przypadku gdy uległy zmianie dotychczas wprowadzone informacje, wprowadza się do sieci nową informację zmieniającą wcześniejszą informację – „zastępuje informację nr ...”.

 

 

1) Gdzie: nnnnnnn – kod jednostki ANIMO, RRRR – rok, w którym wprowadzono informacje, ppppppp – numer kolejny powiadomienia o przesyłce z jednostki nnnnnnn w roku RRRR.

2) Długość numeru świadectwa zdrowia (lub innego dokumentu towarzyszącego partii zwierząt lub produktów), który jest podstawą rejestracji w systemie ANIMO, nie może przekraczać 13 znaków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »