reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie szkolenia obronnego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) organizację szkolenia obronnego w państwie, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) podmioty podlegające szkoleniu;

3) zadania w zakresie planowania i realizacji szkolenia;

4) właściwość organów realizujących szkolenie.

§ 2.
Szkolenie obejmuje:

1) przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej „zadaniami obronnymi”, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań;

2) kształtowanie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z odpowiednimi dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

3) przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny;

4) kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu.

§ 3.
1. W szkoleniu uczestniczą:

1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w administracji publicznej, a w szczególności:

a) ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni ministerstw, osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i ich zastępcy, kierownicy urzędów centralnych i ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne, a także wojewodowie i wicewojewodowie,

b) marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz ich zastępcy,

c) dyrektorzy departamentów i ich zastępcy, kierownicy biur i samodzielnych wydziałów w urzędach obsługujących ministrów, urzędach centralnych i innych państwowych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania obronne, a także dyrektorzy wydziałów w urzędach wojewódzkich i ich zastępcy;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, oraz pracownicy tych jednostek zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych;

3) przedsiębiorcy wykonujący zadania obronne, a także wyznaczeni przez nich pracownicy;

4) osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji.

2. W szkoleniu mogą uczestniczyć:

1) posłowie i senatorowie – za ich zgodą;

2) inne osoby niewymienione w ust. 1:

a) skierowane przez organy władzy publicznej – za zgodą tych osób,

b) zgłoszone do organu, o którym mowa w § 10 ust. 1, przez władze związków zawodowych, samorządów zawodowych, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji, a także przez redaktorów naczelnych dzienników i czasopism, nadawców programów radiowych i telewizyjnych oraz ośrodki opiniotwórcze i inne instytucje.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uczestniczą, a osoby, o których mowa w ust. 2, mogą uczestniczyć w szczególności w szkoleniu prowadzonym w formie wyższych kursów obronnych.

§ 4.
1. Szkolenie prowadzi się w celu nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

2. Szkolenie prowadzi się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeń, w tym treningów i gier, o zasięgu terenowym, wojewódzkim, regionalnym, działowym, krajowym i międzynarodowym. Szkolenie prowadzi się również w formie wyższych kursów obronnych i innych form kształcenia w państwowych szkołach wyższych, w tym w akademiach wojskowych.

§ 5.
Organizatorami szkolenia są:

1) Prezes Rady Ministrów – w odniesieniu do szkolenia prowadzonego w formie:

a) ćwiczeń o zasięgu międzynarodowym i krajowym, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat,

b) ćwiczeń regionalnych, obejmujących obszar dwóch lub więcej województw, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata,

c) wyższych kursów obronnych prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej;

2) właściwy minister – w odniesieniu do szkolenia organizowanego w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej, prowadzonego w formie:

a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym,

b) ćwiczeń działowych, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata;

3) wojewoda – w odniesieniu do szkolenia organizowanego w województwie, prowadzonego w formie:

a) zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w cyklu rocznym,

b) ćwiczeń wojewódzkich, obejmujących dwa lub więcej powiatów na obszarze województwa, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata;

4) marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta – w odniesieniu do szkolenia w samorządzie terytorialnym, odpowiednio województwa, powiatowym i gminnym, prowadzonego w formie:

a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym,

b) ćwiczeń terenowych lub wojewódzkich, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

§ 6.
1. Do obowiązków organizatora szkolenia należy:

1) opracowywanie planów szkolenia oraz uzgadnianie tych planów w zakresie terminów i tematów szkolenia z organem, o którym mowa w § 10 ust. 1;

2) opracowywanie programów szkolenia;

3) kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu;

4) zapewnianie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia;

5) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

6) zapewnianie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia, z wyjątkiem szkoleń, o których mowa w § 5 pkt 4, finansowanych na zasadach określonych w § 9 ust. 2.

2. Plan szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa w szczególności:

1) tematy szkolenia;

2) formę szkolenia;

3) termin i miejsce szkolenia;

4) uczestników szkolenia.

§ 7.
Szkolenie realizuje się zgodnie z programem szkolenia, w którym ujmuje się w szczególności problematykę:

1) międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;

2) procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;

3) podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;

4) polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;

5) zasad funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny;

6) organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;

7) utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższania;

8) planowania operacyjnego i programowania obronnego;

9) przygotowań gospodarczo-obronnych;

10) realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;

11) współpracy cywilno-wojskowej;

12) przygotowań do militaryzacji;

13) ochrony ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;

14) ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

15) ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;

16) ochrony informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.

§ 8.
1. Szkolenie może być prowadzone przy udziale wyższych szkół wojskowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz ośrodków szkolenia dysponujących infrastrukturą i kadrą dydaktyczną niezbędną do jego realizacji.

2. Do realizacji szkolenia prowadzonego w formie ćwiczeń włącza się elementy infrastruktury państwa przewidywane do wykorzystania w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, a także etatowe lub doraźnie tworzone zespoły funkcjonalne przeznaczone do wykonywania zadań obronnych.

§ 9.
1. Zadania związane z planowaniem i organizacją szkolenia są finansowane przez dysponentów części budżetowych organizujących szkolenie.

2. Szkolenie realizowane przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast finansuje się z budżetu państwa, którego dysponentem części budżetowej jest wojewoda.

§ 10.
1. Koordynację szkolenia sprawują:

1) Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do szkolenia organizowanego przez ministrów i wojewodów;

2) ministrowie – w odniesieniu do szkolenia organizowanego w kierowanych przez nich działach administracji rządowej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych im podległych i przez nich nadzorowanych;

3) wojewodowie – w odniesieniu do szkolenia organizowanego przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Do zadań koordynatorów szkolenia, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) wytyczanie głównych kierunków szkolenia, odpowiednio dla ministrów i wojewodów raz na sześć lat, a dla pozostałych organów raz na rok;

2) uzgadnianie planów szkolenia w zakresie ich terminów i tematów.

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama