| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 stycznia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) motywować do sprawnego wykonywania zadań i czynności służbowych,”;

2) w § 4 w ust. 3:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą,”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym albo do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości.”;

3) w § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wniosku opiniowanego lub jego bezpośredniego przełożonego złożonego w terminie 7 dni od dnia zapoznania z okresową oceną wywiązywania się opiniowanego z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych.”;

4) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bezpośredni przełożony sporządza okresową ocenę, co najmniej raz w każdym roku służby, z zastrzeżeniem ust. 4–6. Okresowa ocena powinna uwzględnić samoocenę opiniowanego w zakresie przygotowania zawodowego, a także wywiązywania się z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W okresie odbywania szkolenia zawodowego lub studiów w Wyższej Szkole Policji okresową ocenę sporządza bezpośredni przełożony opiniowanego w czasie odbywania szkolenia lub studiów. Okresową ocenę sporządza się przed upływem okresu szkolenia, przy pomocy przewodniczącego zespołu pedagogicznego i wykorzystaniu wyników bieżącej oceny, określonych w przepisach w sprawie warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W okresie delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości lub powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości, okresową ocenę sporządza bezpośredni przełożony opiniowanego w czasie delegowania lub pełnienia powierzonych obowiązków służbowych. Okresową ocenę sporządza się przed upływem okresu delegowania lub pełnienia obowiązków, jeżeli czas tego delegowania lub pełnienia obowiązków wynosi co najmniej 3 miesiące.

6. W okresie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym okresową ocenę sporządza dowódca kontyngentu policyjnego. Okresową ocenę sporządza się przed upływem okresu delegowania, jeżeli czas delegowania wynosi co najmniej 3 miesiące.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie stosuje się do opiniowania policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym lub delegowanych do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz do policjantów, którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości przed wejściem w życie rozporządzenia, o ile do zakończenia delegowania lub pełnienia powierzonych obowiązków służbowych pozostało co najmniej 6 tygodni.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA OPINII SŁUŻBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 stycznia 2004 r. (poz. 187)

WZÓR FORMULARZA OPINII SŁUŻBOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »