| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 lutego 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku pojazdu nabytego na licytacji publicznej, pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dla których nie można ustalić daty pierwszej rejestracji, warunki techniczne określone w niniejszym rozporządzeniu stosuje się odpowiednio od dnia 1 stycznia roku produkcji pojazdu.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „stosowaniu warunków technicznych w zależności od daty zarejestrowania pojazdu po raz pierwszy”, rozumie się przez to stosowanie tych warunków odpowiednio do daty pierwszej rejestracji pojazdu, którą jest:

a) data pierwszej rejestracji pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) data pierwszej rejestracji za granicą w przypadku pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

c) data zarejestrowania pojazdu po raz pierwszy podana przez organy Sił Zbrojnych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej;”;

2) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do:

1) pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) pojazdu specjalnego;

3) pojazdu sprowadzonego z zagranicy w ramach mienia przesiedlenia;

4) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.”;

3) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem siedzeń w pojeździe z nadwoziem otwartym oraz siedzeń tylnych w pojeździe z nadwoziem rodzaju coupé o układzie siedzeń „2+2”; dopuszcza się możliwość wyposażenia w zagłówki siedzeń tylnych środkowych; przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.;”,

b) uchyla się pkt 16 i 17;

4) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 16 nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną.”;

5) w § 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powinien odpowiadać warunkom określonym w § 10, § 11 ust. 1 pkt 1, pkt 6 lit. b, pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 7 pkt 1 i 4–6.”;

6) w § 58 po wyrazach „§11 ust. 1 pkt" skreśla się wyraz „16,”;

7) w § 59 uchyla się ust. 2;

8) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w § 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „Światła zamontowane na pojeździe powinny odpowiadać warunkom podanym w poniższej tabeli:”,

b) w tabeli w lp. 8 w kolumnie 8 wyrazy „z przodu20)” zastępuje się wyrazami „z tyłu20)”,

c) odnośnik 11 pod tabelą otrzymuje brzmienie:

11) Nie wymaga się, jeżeli długość pojazdu nie przekracza 6 m i nie jest on przewidziany do ciągnięcia przyczepy; jeśli kierunkowskazy boczne mają wspólne źródło światła z kierunkowskazami przednimi, to dla zapewnienia dobrej widoczności mogą być zamontowane dwa dodatkowe kierunkowskazy boczne.”;

9) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

Załącznik 1. [WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI HAMOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 lutego 2004 r. (poz. 300)

WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI HAMOWANIA

Lp.

Pojazd

Hamowanie przy użyciu hamulca

Wartość wskaźnika w % dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy

do dnia 31 grudnia 1993 r.

od dnia 1 stycznia 1994 r.

od dnia 1 stycznia 1999 r.

1

2

3

4

5

6

1

Motocykl

koła tylnego

33

33

33

 

 

obu kół

45

45

45

2

Motocykl z bocznym wózkiem oraz trzykołowy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1 t

wszystkich kół

40

40

40

3

Samochód osobowy, karetka sanitarna pogotowia ratunkowego

roboczego

50

50

50

 

awaryjnego

23

25

25

4

Autobus

roboczego

45

45

50

 

 

awaryjnego

19

22

25

5

Samochód ciężarowy i ciągnik samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

roboczego

40

40

45

 

awaryjnego

17

20

22

6

Samochód ciężarowy i ciągnik samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

roboczego

40

40

43

 

awaryjnego

17

20

22

7

Przyczepa (naczepa) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

roboczego

40

40

40

8

Przyczepa (naczepa) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

roboczego

40

40

40

 

w razie awarii

 

 

20

9

Pojazd samochodowy inny niż wymienione w lp. 1–8

roboczego

40

40

40

 

awaryjnego

17

20

20

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »