reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa przypadki, tryb i szczegółowy sposób udzielania i cofania zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwanych dalej „zwolnieniem”, oraz wzór wniosku o udzielenie takiego zwolnienia.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Zwolnienie jest udzielane w przypadku, gdy podmiot, spełniający warunki określone w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, dołączy do wniosku o udzielenie zwolnienia następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP;

4) zaświadczenie, wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu – o niezaleganiu przez podmiot w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o niezaleganiu przez podmiot ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) zaświadczenie, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu, że podmiot nie naruszył w sposób istotny przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat;

6) pozytywną opinię o sytuacji finansowej podmiotu, wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy;

7) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, iż w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne;

8) zobowiązanie do zapłacenia kwoty należnej z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.

2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, nie dołącza się, jeżeli zostały wcześniej złożone w urzędzie celnym, do którego jest składany wniosek, a dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku podmiot powinien wskazać we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a oraz pkt 5, powinny być sporządzone nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b oraz pkt 6, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.

§ 3.
1. Zwolnienie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Naczelnik urzędu celnego może wydać, na uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy zwolnienia.

3. Zwolnienie może być wydane na okres nie dłuższy niż 2 lata.

4. Na wniosek podmiotu zwolnienie może być przedłużane na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien określać:

1) nazwę i siedzibę albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania podmiotu;

2) numer i datę wydania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1;

3) termin, na jaki zwolnienie ma być przedłużone.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć dokumenty określone w § 2 ust. 1 pkt 4–7.

7. Do dokumentów, o których mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3 i 4.

§ 4.
1. Ze zwolnienia można korzystać tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie celnym oryginału zwolnienia lub przedłużenia zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Naczelnik urzędu celnego, który udzielił zwolnienia, niezwłocznie przesyła jego kopię Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie.

3. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie prowadzi wykaz podmiotów zwolnionych z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w sposób zapewniający jego bieżącą aktualizację i dostęp zainteresowanych organów celnych do informacji w nim zawartych.

§ 5.
1. Naczelnik urzędu celnego, który wydał zwolnienie, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków określonych w art. 44 ust. 2 ustawy, wszczyna postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może wezwać podmiot do aktualizacji danych zawartych w dokumentach wymienionych w § 2 ust. 1.

2. Naczelnik urzędu celnego cofa zwolnienie, jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzi naruszenie warunków, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot powinien niezwłocznie zwrócić naczelnikowi urzędu celnego, który wydał zwolnienie, wszystkie posiadane egzemplarze zwolnienia.

§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 marca 2004 r. (poz. 313)

WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 marca 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama