| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447. z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 151, poz. 1254) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwota zaliczek, o których mowa w ust. 2, zostaje skorygowana o różnicę pomiędzy dochodami z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, opłat, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o giełdach towarowych”, oraz wpłaconych zaliczek a poniesionymi do dnia 30 września danego roku kosztami działalności Komisji i urzędu Komisji.”;

2) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy suma wpłaconych, należnych w danym roku kwot z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, opłat, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o giełdach towarowych, oraz wpłaconych zaliczek, jest wyższa niż koszty działalności Komisji i urzędu Komisji poniesione w danym roku, to różnica ta stanowi nadpłatę.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151,Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »