reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków

Na podstawie art. 153 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
O przeprowadzeniu konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, postanawia Prezes Rady Ministrów.
§ 2.
Postępowanie konkursowe na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu obejmuje:

1) ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu, zwanym dalej „konkursem”;

2) powołanie komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”;

3) przeprowadzenie konkursu przez komisję.

§ 3.
Na polecenie Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza ogłoszenie o konkursie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

1) co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki Prezes Urzędu został powołany;

2) niezwłocznie – w przypadku odwołania Prezesa Urzędu lub jego śmierci.

§ 4.
1. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres Urzędu oraz określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informację o warunkach, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Urzędu, określonych w art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

3) wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków;

4) informację o sposobie, terminie oraz miejscu składania zgłoszeń;

5) informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

2. Dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:

1) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

2) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

3) oświadczenie o toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Termin składania zgłoszeń nie powinien być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 5.
1. W celu przeprowadzenia konkursu Prezes Rady Ministrów powołuje komisję, w skład której wchodzi 5 członków, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu zamówień publicznych, a także autorytet dający rękojmię prawidłowego przeprowadzenia konkursu i obiektywizmu wyboru kandydatów.

2. Prezes Rady Ministrów wyznacza przewodniczącego spośród członków komisji.

3. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Prezes Rady Ministrów niezwłocznie odwołuje członka komisji, którego okoliczność dotyczy, i uzupełnia skład komisji.

5. Komisja rozpoczyna konkurs nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

7. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji.

8. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.

§ 6.
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) etap pierwszy – ustalenie spełniania warunków, określonych w ogłoszeniu o konkursie, z wyjątkiem warunku posiadania wiedzy o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;

2) etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

2. Komisja na podstawie złożonych zgłoszeń, zawierających dokumenty i oświadczenia kandydata, rozstrzyga o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia go do udziału w drugim etapie konkursu.

3. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia do udziału w drugim etapie konkursu, przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie, za potwierdzeniem odbioru:

1) kandydatów dopuszczonych do udziału w drugim etapie konkursu – o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;

2) pozostałych kandydatów – o odmowie dopuszczenia do udziału w drugim etapie konkursu i jej przyczynach.

§ 7.
1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje swoją wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, w szczególności przedstawia koncepcję kierowania Urzędem Zamówień Publicznych oraz plany dotyczące działania i rozwoju tego Urzędu.

2. Rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona zasięgnięciem dodatkowych pisemnych opinii o osiągnięciach zawodowych kandydata. Opinie te udostępnia się kandydatowi na jego wniosek.

§ 8.
Po przeprowadzeniu konkursu komisja podejmuje uchwałę o wynikach konkursu osiągniętych przez poszczególnych kandydatów, w której przedstawia kandydatów w ustalonej przez nią kolejności wraz z uzasadnieniem zawierającym opisową ocenę kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu oraz informacją o spełnianiu warunków przewidzianych dla tego stanowiska przez poszczególnych kandydatów.
§ 9.
Komisja podaje do publicznej wiadomości imiona i nazwiska osób dopuszczonych do udziału w drugim etapie konkursu oraz informacje o wynikach konkursu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu Zamówień Publicznych.
§ 10.
Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 8, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów tę uchwałę wraz z dokumentacją przebiegu konkursu i protokołami posiedzeń komisji.
§ 11.
Jeżeli co najmniej dwóch kandydatów nie zostało dopuszczonych do udziału w drugim etapie konkursu lub żaden z kandydatów biorących udział w konkursie nie spełnia w wystarczającym stopniu warunków przewidzianych dla stanowiska Prezesa Urzędu albo w przypadku stwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów uchybień mogących mieć wpływ na ustalenie wyników konkursu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na polecenie Prezesa Rady Ministrów zamieszcza ponownie ogłoszenie o konkursie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zakończenia poprzedniego konkursu.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama