| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu

Na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zrn.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa sposób przepływu informacji, dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem UOKiK", organami wyspecjalizowanymi i organami celnymi oraz wzory formularzy stosowanych przy gromadzeniu tych informacji.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

§ 2.
1. Informacje dotyczące systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, zwanego dalej „systemem", przekazywane przez organy wyspecjalizowane obejmują:

1) roczne plany kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, zwane dalej „rocznymi planami kontroli"

2) informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli;

3) roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;

4) informacje o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, zwanych dalej „postępowaniami".

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, są przekazywane w formie pisemnej i drogą elektroniczną.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, są przekazywane drogą elektroniczną.

4. Organy wyspecjalizowane przekazują pisemnie kwartalne zestawienia informacji, które zostały przesłane drogą elektroniczną, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 3.
1. Roczny plan kontroli jest przekazywany Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan kontroli, przez:

1) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

4) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

5) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

6) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

8) Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakresie kontroli prowadzonych przez dyrektorów urzędów morskich.

2. Wzór rocznego planu kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy, podczas których stwierdzono niezgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40m, art. 41b ust. 2 oraz art. 41c ust. 9 ustawy organ wyspecjalizowany, który przeprowadził kontrolę, przekazuje Prezesowi UOKiK niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym organ ten ustosunkował się do uwag zgłoszonych przez kontrolowanego do protokołu kontroli, lub od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie uwag.

2. Powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy, podczas których nie stwierdzono niezgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jest przekazywane razem z rocznym sprawozdaniem, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3, chyba że Prezes UOKiK wystąpi z pisemnym wnioskiem o niezwłoczne przekazanie takiego powiadomienia.

3. Na wniosek Prezesa UOKiK organ wyspecjalizowany przekazuje kopię protokołu kontroli.

§ 5.
1. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli jest przekazywane Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego przez:

1) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

4) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

5) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

6) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

8) Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakresie kontroli przeprowadzonych przez dyrektorów urzędów morskich.

2. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli składa się z:

1) zestawienia zbiorczego przeprowadzonych kontroli, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) zestawienia przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem podziału na dyrektywy nowego podejścia, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.
Powiadomienie o wszczęciu postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, organ wyspecjalizowany, który wszczął postępowanie, przekazuje Prezesowi UOKiK niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania.
§ 7.
Powiadomienie o zakończeniu postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia, organ wyspecjalizowany prowadzący postępowanie przekazuje Prezesowi UOKiK wraz z kopią decyzji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia doręczenia stronie decyzji określonej w powiadomieniu.
§ 8.
Informacje dotyczące systemu, inne niż określone w § 3–7, organ wyspecjalizowany przekazuje Prezesowi UOKiK w sposób uwzględniający charakter danej informacji.
§ 9.
1. Organ celny, który dokonał zatrzymania wyrobu, przekazuje Prezesowi UOKiK, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, informację o działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu, sporządzoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym organ celny dokonał zatrzymania wyrobu.

§ 10.
1. Prezes UOKiK przekazuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o decyzjach, które stanowią podstawę wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

2. Informacje dotyczące systemu, inne niż określone w ust. 1, Prezes UOKiK przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub innym organom celnym z urzędu, jeżeli uzna, że informacje te mają znaczenie dla realizacji zadań organów celnych związanych z systemem, lub na pisemny wniosek tych organów.

§ 11.
Prezes UOKiK przekazuje informacje dotyczące systemu, w szczególności informacje:

1) otrzymane od organów wyspecjalizowanych, dotyczące wyników kontroli, podczas których stwierdzono niezgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami,

2) dotyczące decyzji wydanych przez organy wyspecjalizowane,

3) o działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu, otrzymane od organów celnych

– innym organom wyspecjalizowanym z urzędu, jeżeli uzna, że informacje mają znaczenie dla realizacji zadań tych organów związanych z systemem, lub na ich pisemny wniosek.

§ 12.
Podmioty uczestniczące w wymianie informacji dotyczących systemu zapewniają ochronę informacji, o których mowa w art. 40d ust. 1 i 2 ustawy.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631.

Załącznik 1. [WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 812)

Załącznik nr 1

WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ STWIERDZONO NIEZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI]

Załącznik nr 2

WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ STWIERDZONO NIEZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ NIE STWIERDZONO NIEZGODNOŚCI WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI]

Załącznik nr 3

WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ NIE STWIERDZONO NIEZGODNOŚCI WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO PRZEPROWADZONYCH KONTROLI]

Załącznik nr 4

WZÓR ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZESTAWIENIA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA]

Załącznik nr 5

WZÓR ZESTAWIENIA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR POWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA]

Załącznik nr 6

WZÓR POWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR POWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA]

Załącznik nr 7

WZÓR POWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY CELNE W ODNIESIENIU DO ZATRZYMANEGO WYROBU]

Załącznik nr 8

WZÓR INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY CELNE W ODNIESIENIU DO ZATRZYMANEGO WYROBU

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »