| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu

Na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 87, poz. 812 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 841) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów”;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozporządzenie określa sposób przepływu informacji, dotyczących systemu kontroli wyrobów, między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem UOKiK”, organami wyspecjalizowanymi i organami celnymi oraz wzory formularzy stosowanych przy gromadzeniu tych informacji.”;

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje dotyczące systemu kontroli wyrobów, zwanego dalej „systemem”, przekazywane przez organy wyspecjalizowane obejmują:

1) roczne plany kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań, zwane dalej „rocznymi planami kontroli”;

2) informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli;

3) roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;

4) informacje o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, zwanych dalej „postępowaniami”.”;

4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Roczny plan kontroli jest przekazywany Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan kontroli, przez:

1) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

5) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

6) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

8) Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakresie kontroli prowadzonych przez dyrektorów urzędów morskich;

9) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.”;

5) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), podczas których stwierdzono niezgodność wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40m, art. 41b ust. 2 oraz art. 41c ust. 10 ustawy organ wyspecjalizowany, który przeprowadził kontrolę, przekazuje Prezesowi UOKiK niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym organ ten ustosunkował się do uwag zgłoszonych przez kontrolowanego do protokołu kontroli, lub od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie uwag.

2. Powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas których nie stwierdzono niezgodności wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jest przekazywane razem z rocznym sprawozdaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, chyba że Prezes UOKiK wystąpi z pisemnym wnioskiem o niezwłoczne przekazanie takiego powiadomienia.”;

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli jest przekazywane Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego przez:

1) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

5) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

6) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

8) Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakresie kontroli prowadzonych przez dyrektorów urzędów morskich;

9) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.”;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UOKiK przekazuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o decyzjach, które stanowią podstawę wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.”;

8) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) otrzymane od organów wyspecjalizowanych, dotyczące wyników kontroli, podczas których stwierdzono niezgodność z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,”;

9) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ STWIERDZONO NIEZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI LUB INNYMI WYMAGANIAMI”,

b) wiersz C2 otrzymuje brzmienie:

 

„C2.

Oznaczenie dyrektywy określającej zasadnicze lub inne wymagania dla danego wyrobu”

 

 

11) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ NIE STWIERDZONO NIEZGODNOŚCI WYROBU Z ZASADNICZYMI LUB INNYMI WYMAGANIAMI”,

b) wiersz G otrzymuje brzmienie:

 

„G.

Oznaczenie dyrektywy określającej zasadnicze lub inne wymagania dla danego wyrobu”

 

 

12) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

14) w załączniku nr 6 do rozporządzenia wiersz E otrzymuje brzmienie:

 

„E.

Oznaczenie dyrektywy określającej zasadnicze lub inne wymagania dla danego wyrobu”

 

 

15) w załączniku nr 7 do rozporządzenia wiersz C2 otrzymuje brzmienie:

 

„C2.

Oznaczenie dyrektywy określającej zasadnicze lub inne wymagania dla danego wyrobu”

 

 

16) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

Załącznik 1. [WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2007 r. (poz. 1047)

Załącznik nr 1

WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI

Roczny plan kontroli

Dane1

A.

INFORMACJE OGÓLNE

A1.

Nazwa organu

 

A2.

Data rejestracji planu przez pracownika organu wyspecjalizowanego

 

A3.

Sygnatura planu kontroli

 

A4.

Czy będą prowadzone wspólne kontrole organów wyspecjalizowanych, jeśli tak, to jakie?

 

A5.

Data przekazania planu, osoba przekazująca (imię, nazwisko, stanowisko)

 

A6.

Data podpisania planu, osoba podpisująca (imię, nazwisko, stanowisko)

 

B.

ODBIORCA FORMULARZA

B1.

Data wpływu do UOKiK

 

B2.

Data weryfikacji planu, osoba akceptująca (imię, nazwisko, stanowisko)

 

C.

LICZBA PLANOWANYCH KONTROLI Z PODZIAŁEM NA DYREKTYWY

C1.

73/23 (2006/95) Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)

 

C2.

87/404 Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)

 

C3.

88/378 Bezpieczeństwo zabawek (TOYS)

 

C4.

89/106 Wyroby budowlane (CPD)

 

C5.

89/336 (2004/108) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

 

C6.

89/686 Sprzęt ochrony indywidualnej (PPE)

 

C7.

90/384 Nieautomatyczne urządzenia wagowe

 

C8.

90/396 Urządzenia spalające paliwa gazowe

 

C9.

92/42 Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe

 

C10.

93/15 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

 

C11.

94/9 Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)

 

C12.

94/25 Lodzie rekreacyjne (RCD)

 

C13.

94/62 Opakowania i odpady opakowaniowe

 

C14.

95/16 Urządzenia dźwigowe (WINDY)

 

C15.

96/48 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

 

C16.

96/57 Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych

 

C17.

96/98 Wyposażenie morskie (MED)

 

C18.

97/23 Urządzenia ciśnieniowe (PED)

 

C19.

98/37 Bezpieczeństwo maszyn (MD)

 

C20.

99/5 Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

 

C21.

99/36 Transportowe urządzenia ciśnieniowe (TPED)

 

C22.

2000/9 Koleje linowe do przewozu osób

 

C23.

2000/14 Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

 

C24.

2000/55 Stateczniki do lamp fluorescencyjnych

 

C25.

2001/16 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 

C26.

2004/22 Urządzenia pomiarowe (MID)

 

 

D.

OGÓLNE INFORMACJE O KONTROLACH

D1.

Łączna liczba planowanych kontroli

 

D2.

Grupy wyrobów, które mają być kontrolowane

 

E.

LICZBA PLANOWANYCH KONTROLI OBEJMUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE PRZEDMIOTY KONTROLI

E1.

Kontrola oznakowania

 

E2.

Analiza dokumentacji

 

E3.

Badanie wyrobu

 

E4.

Inne2

 

F.

LICZBA PLANOWANYCH KONTROLI Z PODZIAŁEM NA PODMIOTY

F1.

Producent

 

F2.

Importer3

 

F3.

Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnotowych4

 

F4.

Sprzedawca

 

F5.

Inny5

 

F6.

Ogółem

 

G.

ZAKRES TERYTORIALNY PLANOWANYCH KONTROLI

 

H.

UWAGI OGÓLNE

 

 

1 W przypadku gdy dane nie są dostępne, wpisuje się „brak danych”, a w przypadku gdy pozycja formularza nie ma zastosowania do planu kontroli organu wyspecjalizowanego, wpisuje się „nie dotyczy”.

2 Opis.

3 Osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyroby pochodzące z krajów trzecich.

4 Przedsiębiorca polski, który sprowadza wyrób z kraju UE na rynek krajowy.

5 Opis, np.: użytkownik, przedstawiciel producenta.

Załącznik 2. [WZÓR ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO PRZEPROWADZONYCH KONTROLI]

Załącznik nr 2

WZÓR ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Zestawienie zbiorcze przeprowadzonych kontroli

Dane1

A.

INFORMACJE OGÓLNE

A1.

Organ wyspecjalizowany

 

A2.

Data rejestracji zestawienia przez pracownika organu wyspecjalizowanego

 

A3.

Sygnatura zestawienia zbiorczego

 

A4.

Sygnatura nadana sprawie przez organ wyspecjalizowany

 

A5.

Sygnatura planu kontroli, który obejmował kontrole, których dotyczy zestawienie zbiorcze

 

A6.

Okres, w którym przeprowadzono kontrole

 

A7.

Czy podmioty zwróciły się o ochronę danych na podstawie art. 40d ust.1 i 2 ustawy oraz czy ochrona została przyznana?

 

A8.

Data przekazania zestawienia zbiorczego, osoba przekazująca (imię, nazwisko, stanowisko)

 

A9.

Data podpisania zestawienia zbiorczego, osoba podpisująca (imię, nazwisko, stanowisko)

 

B.

ODBIORCA FORMULARZA

B1.

Data wpływu do UOKiK

 

B2.

Data weryfikacji zestawienia zbiorczego, osoba akceptująca (imię, nazwisko, stanowisko)

 

C.

LICZBA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z PODZIAŁEM NA DYREKTYWY

C1.

73/23 (2006/95) Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)

 

C2.

87/404 Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)

 

C3.

88/378 Bezpieczeństwo zabawek (TOYS)

 

C4.

89/106 Wyroby budowlane (CPD)

 

C5.

89/336 (2004/108) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

 

C6.

89/686 Sprzęt ochrony indywidualnej (PPE)

 

C7.

90/384 Nieautomatyczne urządzenia wagowe

 

C8.

90/396 Urządzenia spalające paliwa gazowe

 

C9.

92/42 Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe

 

C10.

93/15 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

 

C11.

94/9 Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)

 

C12.

94/25 Łodzie rekreacyjne (RCD)

 

C13.

94/62 Opakowania i odpady opakowaniowe

 

C14.

95/16 Urządzenia dźwigowe (WINDY)

 

C15.

96/48 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

 

C16.

96/57 Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych

 

C17.

96/98 Wyposażenie morskie (MED)

 

C18.

97/23 Urządzenia ciśnieniowe (PED)

 

C19.

98/37 Bezpieczeństwo maszyn (MD)

 

C20.

99/5 Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

 

C21.

99/36 Transportowe urządzenia ciśnieniowe (TPED)

 

C22.

2000/9 Koleje linowe do przewozu osób

 

C23.

2000/14 Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

 

C24.

2000/55 Stateczniki do lamp fluorescencyjnych

 

C25.

2001/16 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 

C26.

2004/22 Urządzenia pomiarowe (MID)

 

 

D.

OGÓLNE INFORMACJE O KONTROLACH

D1.

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli

 

D2.

Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości

 

D3.

Liczba kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości

 

D4.

Łączna liczba skontrolowanych wyrobów

 

D5.

Liczba wyrobów, co do których stwierdzono nieprawidłowości

 

D6.

Liczba wyrobów, co do których nie stwierdzono nieprawidłowości

 

E.

LICZBA SKONTROLOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Liczba skontrolowanych podmiotów

Liczba podmiotów,
u których stwierdzono nieprawidłowości

Liczba podmiotów u których nie stwierdzono nieprawidłowości

E1.

Producent

 

 

 

E2.

Importer2

 

 

 

E3.

Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnotowych3

 

 

 

E4.

Sprzedawca

 

 

 

E5.

Inny4

 

 

 

E6.

Ogółem

 

 

 

F.

LICZBA KONTROLI OBEJMUJACYCH POSZCZEGÓLNE PRZEDMIOTY KONTROLI

 

 

Liczba kontroli

Liczba stwierdzonych przypadków nieprawidłowości

Liczba przypadków,
w których nie stwierdzono nieprawidłowości

F1.

Kontrola oznakowania

 

 

 

F2.

Analiza dokumentacji

 

 

 

F3.

Badanie wyrobu

 

 

 

F4.

Inne5

 

 

 

F5.

Ogółem

 

 

 

G.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

 

Liczba kontroli

Liczba stwierdzonych przypadków nieprawidłowości

Liczba przypadków
w których nie stwierdzono nieprawidłowości

G1.

Wymagane oznakowanie „CE”

 

 

 

G2.

Wymagane oznaczenia inne niż „CE”

 

 

 

G3.

Wymagany certyfikat zgodności

 

 

 

G4.

Deklaracja zgodności producenta

 

 

 

G5.

Niezgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami

 

 

 

 

H.

PODJĘTE DZIAŁANIA

 

 

Liczba przedsiębiorców, którzy dobrowolnie podjęli działania określone w art. 41b ust. 1 ustawy

H1.

Producent

 

H2.

Importer2

 

H3.

Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnoto-wych3

 

H4

Sprzedawca

 

H5.

Inny4

 

H6.

Ogółem

 

H7.

Rodzaje działań podjętych dobrowolnie5

 

H8. Liczba podjętych działań

 

H9.

Rodzaje działań podjętych przez organy celne5

 

H10. Liczba podjętych działań

 

 

 

Liczba skontrolowanych przedsiębiorców, wobec których organ kontrolujący zastosował środki, o których mowa w art. 40k ust. 1 ustawy

H11.

Producent

 

H12.

Importer2

 

H13.

Odbiorca dostaw wewnątrzwspólnoto-wych3

 

H14.

Sprzedawca

 

H15.

Inny4

 

H16.

Ogółem

 

H17.

Rodzaj zastosowanych środków

 

H18. Liczba zastosowanych środków określonego rodzaju

 

I.

UWAGI OGÓLNE

 

 

1 W przypadku gdy dane nie są dostępne, wpisuje się „brak danych”, a w przypadku gdy pozycja formularza nie ma zastosowania do przeprowadzonych kontroli, wpisuje się „nie dotyczy”.

2 Osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyroby pochodzące z krajów trzecich.

3 Przedsiębiorca polski, który sprowadza wyrób z kraju UE na rynek krajowy.

4 Opis, np.: użytkownik, przedstawiciel producenta.

5 Opis.

Załącznik 3. [WZÓR ZESTAWIENIA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA]

Załącznik nr 3

WZÓR ZESTAWIENIA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA

Zestawienie przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem podziału na dyrektywy nowego podejścia

Lp.

Nr i tytuł dyrektywy

Wyroby

Przedmiot kontroli

Stwierdzone nieprawidłowo-ści

Podjęte działania

1

2

3

4

5

6

1

73/23 (2006/95)
Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)

 

 

 

 

2

87/404
Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)

 

 

 

 

3

88/378
Bezpieczeństwo zabawek (TOYS)

 

 

 

 

4

89/106
Wyroby budowlane (CPD)

 

 

 

 

5

89/336 (2004/108) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

 

 

 

 

6

89/686
Sprzęt ochrony indywidualnej (PPE)

 

 

 

 

7

90/384 Nieautomatyczne urządzenia wagowe

 

 

 

 

8

90/396
Urządzenia spalające paliwa gazowe

 

 

 

 

9

92/42
Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe

 

 

 

 

10

93/15
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

 

 

 

 

11

94/9
Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych (ATEX)

 

 

 

 

12

94/25
Łodzie rekreacyjne (RCD)

 

 

 

 

13

94/62
Opakowania i odpady opakowaniowe

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

14

95/16
Urządzenia dźwigowe (WINDY)

 

 

 

 

15

96/48
Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

 

 

 

 

16

96/57
Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych

 

 

 

 

17

96/98
Wyposażenie morskie (MED)

 

 

 

 

18

97/23
Urządzenia ciśnieniowe (PED)

 

 

 

 

19

98/37
Bezpieczeństwo maszyn (MD)

 

 

 

 

20

99/5
Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

 

 

 

 

21

99/36
Transportowe urządzenia ciśnieniowe (TPED)

 

 

 

 

22

2000/9 Koleje linowe do przewozu osób

 

 

 

 

23

2000/14 Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

 

 

 

 

24

2000/55
Stateczniki do lamp fluorescencyjnych

 

 

 

 

25

2001/16
Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 

 

 

 

26

2004/22 Urządzenia pomiarowe (MID)

 

 

 

 

 

Załącznik 4. [WZÓR INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY CELNE W ODNIESIENIU DO ZATRZYMANEGO WYROBU]

Załącznik nr 4

WZÓR INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY CELNE W ODNIESIENIU DO ZATRZYMANEGO WYROBU

Dane izby celnej

 

Dane urzędu celnego

 

Data zatrzymania wyrobów

 

Dane o wyrobie:

Nazwa wyrobu

 

Kod taryfy celnej

 

Kraj pochodzenia wyrobu

 

Dane o producencie, eksporterze i importerze

Nazwa i adres producenta

 

 

Nazwa i adres eksportera

 

 

Nazwa i adres importera

 

 

Opinia organu wyspecjalizowanego:

Organ wydający opinię:

.......................................

wyrób spełnia zasadnicze wymagania

[ ]1

Numer opinii:

.......................................

wyrób spełnia inne wymagania

[ ]2

Data wydania opinii:

.......................................

brak opinii/brak działania organu wyspecjalizowanego

[ ]

Działania organu celnego podjęte w stosunku do zatrzymanego wyrobu

dopuszczono do obrotu

[ ]

nie dopuszczono do obrotu

[ ]

na dokumentach towarzyszących wyrobowi naniesiono adnotację: „Produkt niezgodny
– niedopuszczony do obrotu
– rozporządzenie (EWG)
nr 339/93”

[ ]

 

 

1 „tak” albo „nie”

2 „tak” albo „nie”

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »