| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. [Definicje]

[1] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uprawnionych przedstawicielstwach – należy przez to rozumieć obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne, którym przysługuje zwrot podatku od towarów i usług na podstawie porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności;

2) członkach personelu – należy przez to rozumieć członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) urzędzie skarbowym – należy przez to rozumieć Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;

4) naczelniku urzędu skarbowego – należy przez to rozumieć Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

5) podatku – należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług.

Rozdział 2

Przypadki dokonywania zwrotu podatku

§ 2. [Uprawnieni do zwrotu]

Zwrot podatku przysługuje uprawnionemu przedstawicielstwu oraz członkom jego personelu z tytułu nabycia towarów i usług w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich przedstawicielstw lub członków ich personelu.
§ 3.
Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez uprawnione przedstawicielstwa oraz członków jego personelu obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.
§ 4.
1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi uprawnionemu przedstawicielstwu oraz członkom jego personelu jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz z kopią otrzymuje uprawnione przedstawicielstwo lub członkowie jego personelu.

§ 5.
Informację o ilości (wartości) towarów lub usług, których nabycie uprawnia do zwrotu podatku, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje uprawnionym przedstawicielstwom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego.

Rozdział 3

Tryb dokonywania zwrotu podatku

§ 6. [Wniosek w sprawie zwrotu podatku]

1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez uprawnione przedstawicielstwo do naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się uprawnione przedstawicielstwo oraz członkowie jego personelu, z wyszczególnieniem kwot tego podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe lub prywatne;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wykaz towarów lub usług nabytych na cele służbowe przez uprawnione przedstawicielstwo;

2) listę zainteresowanych członków personelu uprawnionego przedstawicielstwa, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

3) oryginały faktur;

4) uwierzytelnione kserokopie faktur, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

4. Wnioski są składane za okresy kwartalne przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 7.
1. Zwrotu podatku dokonuje urząd skarbowy na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 30 dni od dnia jego przekazania przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, wniosek wraz z załączonymi, kwestionowanymi przez naczelnika urzędu skarbowego dokumentami przekazywany jest ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

3. W przypadku określonym w ust. 2 zwrot podatku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnienia ministra właściwego do spraw zagranicznych, według kwot faktycznie uznanych.

4. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zwrotu podatku, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu podatku, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego jej użycia.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury uprawnionemu przedstawicielstwu.

§ 8.
1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członkowie jego personelu żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania kopii faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje naczelnika urzędu skarbowego, przekazując równocześnie otrzymaną od uprawnionego przedstawicielstwa lub członków jego personelu kopię faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 7, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury, kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

[1] Rozporządzenie traci moc 20 października 2005 r. na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dz.U. Nr 193, poz. 1618).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »