| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzania do publicznego obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu:

a) praw majątkowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanych dalej „prawami pochodnymi”,

b) będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

2) szczególne warunki, jakie są obowiązane spełniać podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz szczególny tryb i warunki wprowadzania praw majątkowych określonych w pkt 1, w tym kryteria, jakie muszą spełniać te prawa, aby mogły być przedmiotem obrotu.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) prawach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b;

2) domu maklerskim – rozumie się przez to również wydzieloną jednostkę organizacyjną banku prowadzącą działalność maklerską.

§ 2.
1. Z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej „Komisją”, o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw majątkowych mogą wystąpić:

1) spółka prowadząca giełdę;

2) spółka prowadząca rynek pozagiełdowy;

3) dom maklerski albo

4) bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może również dotyczyć wprowadzania do publicznego obrotu praw majątkowych o cyklicznych terminach wygasania lub wykonania oraz o takich samych cechach i zasadach obrotu, pod warunkiem że początki cyklów wprowadzania takich praw następują po sobie, zwanych dalej „programem praw majątkowych”, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wprowadzenie do publicznego obrotu programu praw majątkowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, może dotyczyć wyłącznie takich praw majątkowych, dla których instrumentem bazowym są waluty lub stopy procentowe.

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli:

1) objęte wnioskiem prawa majątkowe zostały uprzednio warunkowo dopuszczone do obrotu na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym albo

2) dom maklerski złożył do Komisji wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu tymi prawami na podstawie art. 92 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 3.
Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz dom maklerski – w przypadku określonym w § 2 ust. 4 pkt 2 – są obowiązane zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu zabezpieczenia wykonania praw z papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w szczególności przez zawarcie umowy z Krajowym Depozytem o rozliczanie transakcji, których przedmiotem są te papiery wartościowe, ewidencjonowanie i gwarantowanie realizacji tych transakcji.
§ 4.
Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz numery telekomunikacyjne wnioskodawcy (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej);

2) podstawowe dane o wprowadzanych do publicznego obrotu prawach pochodnych, a w szczególności określenie ich rodzaju i liczby, jeżeli jest ona ustalona, oraz wskazanie papierów wartościowych lub indeksu, będących podstawą dla określania wartości praw pochodnych, albo

3) podstawowe dane o wprowadzanych do publicznego obrotu prawach majątkowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, a w szczególności określenie ich rodzaju i liczby, jeżeli jest ona ustalona, oraz wskazanie i podanie podstawowych danych o instrumentach bazowych, będących podstawą dla określania wartości tych praw;

4) wskazanie cyklicznych terminów wygasania lub wykonania praw majątkowych – w przypadku gdy wniosek dotyczy programu praw majątkowych.

§ 5.
Do wniosku, o którym mowa w § 2, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) decyzję o warunkowym dopuszczeniu praw majątkowych objętych wnioskiem do obrotu na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym albo informację o złożeniu przez dom maklerski wniosku do Komisji o wydanie zezwolenia na prowadzenie poza rynkiem regulowanym wtórnego obrotu tymi prawami;

2) Warunki emisji i obrotu – w przypadku praw majątkowych, które są wystawiane przez emitenta, albo

3) Warunki obrotu – w przypadku innych praw majątkowych.

§ 6.
1. Warunki emisji i obrotu, o których mowa w § 5 pkt 2, składają się z:

1) tytułu „Warunki emisji i obrotu”, ze wskazaniem rodzaju praw majątkowych objętych Warunkami emisji i obrotu;

2) wstępu;

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu”;

4) rozdziału „Dane o Warunkach emisji i obrotu”;

5) rozdziału „Załączniki”.

2. We wstępie zamieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju, emisji i liczby wprowadzanych do obrotu praw majątkowych, a w przypadku programu praw majątkowych – dodatkowo w podziale na poszczególne cykle;

2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta;

3) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu występującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw majątkowych do publicznego obrotu;

4) początkową cenę wprowadzanych praw majątkowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości w trakcie trwania obrotu, a w przypadku programu praw majątkowych również w trakcie trwania obrotu w poszczególnych cyklach;

5) termin rozpoczęcia obrotu lub sposób jego ustalenia;

6) terminy prowadzenia obrotu w poszczególnych cyklach, w przypadku programu praw majątkowych;

7) informacje o miejscu zamieszczenia w Warunkach emisji i obrotu punktu zawierającego czynniki ryzyka, ze zwróceniem uwagi inwestorów na konieczność szczególnej jego analizy;

8) datę sporządzenia Warunków emisji i obrotu z oznaczeniem daty ich ważności;

9) określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków emisji i obrotu;

10) spis treści.

3. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu” zamieszcza się:

1) w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1, występującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw majątkowych do publicznego obrotu:

a) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu tego podmiotu,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa;

2) w przypadku podmiotów sporządzających Warunki emisji i obrotu, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres sporządzającego Warunki emisji i obrotu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu sporządzającego Warunki emisji i obrotu, przy czym dla każdej części Warunków emisji i obrotu należy wskazać osobę lub osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

4. W rozdziale „Dane o Warunkach emisji i obrotu” zamieszcza się:

1) opis czynników ryzyka dla nabywców praw majątkowych będących przedmiotem obrotu;

2) warunki, jakie powinni spełniać nabywcy praw majątkowych;

3) szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z praw majątkowych;

4) sposób ustalania początkowej ceny praw majątkowych w poszczególnych cyklach, w przypadku programu praw majątkowych;

5) terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu prawami majątkowymi w poszczególnych cyklach lub sposób ich ustalania, w przypadku programu praw majątkowych;

6) terminy wykonania praw majątkowych;

7) terminy wygasania praw majątkowych;

8) podstawowe zasady obrotu prawami majątkowymi na rynku regulowanym lub w domu maklerskim, ze wskazaniem trybu dokonywania ewentualnych zmian tych zasad;

9) zasady postępowania w przypadku dokonywania zmiany wartości instrumentu bazowego lub jakichkolwiek innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na wartość praw majątkowych;

10) informacje dotyczące emitenta praw majątkowych, a w szczególności podstawowe dane pozwalające ocenić jego płynność finansową i możliwość realizacji zobowiązań, zaangażowanie w inne emisje praw majątkowych oraz doświadczenie na rynku tych praw;

11) szczegółowy opis instrumentów bazowych niebędących papierami wartościowymi;

12) inne informacje, które w ocenie wnioskodawcy mogą mieć istotny wpływ na ocenę praw majątkowych i ryzyka związanego z ich nabyciem.

5. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się opis sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw majątkowych, zasad dziennego rozliczenia praw majątkowych oraz zasady rozliczania tych praw w chwili ich wykonania, w tym zasady przekazywania na rachunek nabywcy papierów wartościowych lub instrumentów bazowych, których nabycie lub zbycie jest przedmiotem prawa, jeżeli warunki emisji przewidują takie rozliczenie.

6. W przypadkach gdy nie jest możliwe podanie danych, o których mowa w ust. 1–4, taka informacja powinna być zawarta w treści Warunków emisji i obrotu.

7. W udostępnianych do publicznej wiadomości Warunkach emisji i obrotu, we wstępie, zamieszcza się oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją w sprawie zgody na wprowadzenie praw majątkowych do publicznego obrotu.

§ 7.
1. Warunki obrotu, o których mowa w § 5 pkt 3, składają się z:

1) tytułu „Warunki obrotu”, ze wskazaniem rodzaju praw majątkowych objętych Warunkami obrotu;

2) wstępu;

3) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach obrotu”;

4) rozdziału „Dane o Warunkach obrotu”;

5) rozdziału „Załączniki”.

2. We wstępie zamieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju praw majątkowych, a w przypadku programu praw majątkowych – opis tego programu w podziale na poszczególne cykle;

2) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu występującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw majątkowych do publicznego obrotu;

3) termin rozpoczęcia obrotu prawami majątkowymi lub sposób jego ustalenia;

4) terminy prowadzenia obrotu prawami majątkowymi w poszczególnych cyklach, w przypadku programu praw majątkowych;

5) wskazanie miejsca zamieszczenia w Warunkach obrotu punktu zawierającego czynniki ryzyka, ze zwróceniem uwagi inwestorów na konieczność szczególnej analizy treści tego punktu;

6) datę sporządzenia Warunków obrotu, z oznaczeniem daty ich ważności;

7) określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków obrotu;

8) spis treści.

3. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach obrotu” zamieszcza się:

1) w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1, występującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw majątkowych do publicznego obrotu:

a) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu tego podmiotu,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa;

2) w przypadku podmiotów sporządzających Warunki obrotu, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres sporządzającego Warunki obrotu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu sporządzającego Warunki obrotu, przy czym dla każdej części Warunków obrotu należy wskazać osobę lub osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

4. W rozdziale „Dane o warunkach obrotu” zamieszcza się:

1) opis czynników ryzyka dla nabywców lub wystawców praw majątkowych będących przedmiotem obrotu;

2) warunki, jakie powinni spełnić nabywcy lub wystawcy praw majątkowych;

3) szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z praw majątkowych;

4) terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu prawami majątkowymi w poszczególnych cyklach lub sposób ich ustalania, w przypadku programu praw majątkowych;

5) terminy wykonania praw majątkowych;

6) terminy wygasania praw majątkowych;

7) podstawowe zasady obrotu prawami majątkowymi na rynku regulowanym lub w domu maklerskim, ze wskazaniem trybu dokonywania ewentualnych zmian tych zasad;

8) w przypadku praw majątkowych opartych na akcjach lub obligacjach rozliczanych przez dostawę akcji lub obligacji – zasady ustanawiania ograniczeń liczby praw majątkowych w odniesieniu do całkowitej liczby akcji lub obligacji będących w obrocie;

9) zasady postępowania w przypadku dokonywania zmiany wartości instrumentu bazowego lub jakichkolwiek innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na wartość praw majątkowych;

10) szczegółowy opis instrumentów bazowych niebędących papierami wartościowymi;

11) inne informacje, które w ocenie wnioskodawcy mogą mieć istotny wpływ na ocenę praw majątkowych i ryzyka związanego z ich nabyciem.

5. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się opis sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw majątkowych, zasad dziennego rozliczenia praw majątkowych oraz zasady rozliczania tych praw w chwili ich wykonania, w tym zasady przekazywania na rachunek nabywcy papierów wartościowych lub instrumentów bazowych, których nabycie lub zbycie jest przedmiotem prawa majątkowego, jeżeli warunki obrotu przewidują takie rozliczenie.

6. W przypadkach gdy nie jest możliwe podanie danych, o których mowa w ust. 1–4, taka informacja powinna być zawarta w treści Warunków obrotu.

7. W udostępnianych do publicznej wiadomości Warunkach obrotu we wstępie zamieszcza się oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją w sprawie zgody na wprowadzenie praw majątkowych do publicznego obrotu.

§ 8.
1. Wprowadzenie praw majątkowych do publicznego obrotu wymaga uzyskania zgody Komisji oraz udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio: Warunków emisji i obrotu lub Warunków obrotu.

2. W przypadku programu praw majątkowych, zgoda, o której mowa w § 2 ust. 1, może być wydana również na czas określony.

§ 9.
1. Każdą zmianę danych zawartych w Warunkach emisji i obrotu lub Warunkach obrotu przekazuje się do Komisji oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w decyzji w sprawie dopuszczenia praw majątkowych do publicznego obrotu.

2. Jeżeli zmiana ta mogłaby mieć istotny wpływ na wartość prawa majątkowego, podanie jej do publicznej wiadomości następuje w trybie, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 10.
Jeżeli podstawą dla określania wartości praw pochodnych jest wartość indeksu akcji:

1) Warunki emisji i obrotu albo Warunki obrotu powinny wskazywać sposób tworzenia tego indeksu, zasady doboru akcji będących jego podstawą, dokonywania zmian indeksu oraz sposób wyrażania jego wartości w pieniądzu;

2) wartość indeksu powinna być publikowana w sposób przyjęty na danym rynku regulowanym co najmniej każdego dnia, w którym odbywają się notowania akcji;

3) zmiany metody obliczania wartości indeksu nie powinny następować częściej niż co dwa lata, a zmiana akcji będących jego podstawą nie powinna następować częściej niż raz na trzy miesiące; ograniczenie to nie dotyczy zmian będących następstwem zdarzeń niezależnych od konstrukcji indeksu, w szczególności zaś przypadków wycofania akcji będących podstawą indeksu z obrotu na rynku regulowanym, a także zmian dotyczących indeksów publikowanych na rynkach regulowanych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

§ 11.
1. Jeżeli podstawą określenia ceny prawa majątkowego jest cena akcji:

1) cena tej akcji powinna być publikowana w sposób przyjęty na danym rynku regulowanym każdego dnia, w którym odbywają się jej notowania;

2) wskaźnik kapitalizacji powinien zawierać się w grupie 30 najwyższych wartości tego wskaźnika wyliczonego dla wszystkich spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w dniu złożenia wniosku lub w grupie spółek, dla których wartość wskaźnika jest większa od średniej wyznaczonej dla danego rynku regulowanego; sposób obliczania wskaźnika kapitalizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) wskaźnik obrotów tymi akcjami powinien zawierać się w grupie 60 najwyższych wartości tego wskaźnika wyliczonego dla wszystkich spółek znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w dniu złożenia wniosku; sposób obliczania wskaźnika obrotów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli podstawą określenia ceny prawa majątkowego jest cena lub wartość instrumentu bazowego, cena lub wartość tego instrumentu bazowego powinna być publikowana w sposób przyjęty na danym rynku regulowanym lub we wtórnym obrocie prowadzonym przez dom maklerski poza rynkiem regulowanym na podstawie art. 92 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, każdego dnia, w którym odbywają się notowania prawa majątkowego.

§ 12.
Jeżeli podstawą wystawienia prawa pochodnego, będącego kontraktem terminowym, jest cena obligacji, podstawą tą może być jedynie cena obligacji, których emitentem jest Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.
§ 13.
Jeżeli prawa pochodne są rozliczane przez dostawę papierów wartościowych będących podstawą ich wystawienia, liczba tych praw pochodnych powinna być określona w sposób umożliwiający ich rozliczenie.
§ 14.
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu praw pochodnych, szczególnych warunków, jakie obowiązane są spełniać te podmioty, oraz szczególnego trybu i warunków wprowadzania tych papierów wartościowych, w tym kryteriów, jakie muszą one spełniać, aby mogły być przedmiotem obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1155).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz.1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870.

Załącznik 1. [SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA KAPITALIZACJI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 945)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA KAPITALIZACJI

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA OBROTÓW]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OBLICZANIA WSKAŹNIKA OBROTÓW

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »