| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów

Na podstawie art. 97a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa rodzaj informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, sposób sporządzania i rozpowszechniania takich rekomendacji oraz szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać rekomendacje.

2. Postanowień rozporządzenia nie stosuje się do porad inwestycyjnych sporządzanych dla oznaczonego adresata, które nie są przeznaczone do publicznej wiadomości.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

2) rekomendującym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która sporządza lub rozpowszechnia sporządzone przez siebie rekomendacje, w szczególności w ramach wykonywanego zawodu lub w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa;

3) dystrybutorze rekomendacji – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która rozpowszechnia rekomendacje sporządzone przez rekomendującego, w ramach wykonywanego zawodu lub w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa;

4) niezależnym analityku – rozumie się przez to osobę fizyczną, niepozostającą w stosunku pracy lub innym stosunku o podobnym charakterze, z firmą inwestycyjną, instytucją kredytową lub innym podmiotem, którego przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, dysponującą wiedzą fachową w zakresie instrumentów finansowych lub ich emitentów, która przy wykorzystaniu tej wiedzy sporządza rekomendacje we własnym imieniu i na własny rachunek;

5) kanałach dystrybucji rekomendacji – rozumie się przez to takie środki przekazu rekomendacji, za pośrednictwem których rekomendacja jest przekazywana do publicznej wiadomości;

6) firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, a także zagraniczną firmę inwestycyjną oraz zagraniczną osobę prawną, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) instytucji kredytowej – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn zm.2)), z wyłączeniem zagranicznych instytucji kredytowych;

8) liście restrykcyjnej – rozumie się przez to listę instrumentów finansowych, które nie mogą być przedmiotem transakcji kupna lub sprzedaży dokonywanych na własny rachunek przez rekomendującego lub dystrybutora rekomendacji, lub osoby fizyczne zatrudnione u rekomendującego lub dystrybutora rekomendacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;

9) liście obserwacyjnej – rozumie się przez to listę instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem transakcji kupna lub sprzedaży dokonywanych na własny rachunek przez rekomendującego lub dystrybutora rekomendacji, lub osoby fizyczne zatrudnione u rekomendującego lub dystrybutora rekomendacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem, że transakcje te są analizowane i nadzorowane przez osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru;

10) osobie pełniącej funkcję inspektora nadzoru – rozumie się przez to osobę zatrudnioną u rekomendującego lub dystrybutora rekomendacji na stanowisku kierownika komórki nadzoru wewnętrznego lub na samodzielnym stanowisku do spraw nadzoru wewnętrznego lub na stanowisku o zbliżonym do wymienionych stanowisk zakresie obowiązków;

11) osobie bliskiej – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 161f ustawy.

Rozdział 2

Sporządzanie rekomendacji

§ 3.

Rekomendacjami są raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości instrumentów finansowych:

1) sporządzane przez niezależnego analityka, firmę inwestycyjną, instytucję kredytową lub inny podmiot, którego przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, lub osobę fizyczną zatrudnioną w takich podmiotach na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio sugerują podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych lub

2) sporządzane przez podmioty inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli bezpośrednio sugerują podjęcie określonych działań inwestycyjnych, w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych

– przeznaczone do dystrybucji za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji, zwane dalej „rekomendacjami".

§ 4.
1. Rekomendacja powinna zawierać dane szczegółowo identyfikujące rekomendującego, w szczególności:

1) firmę (nazwę) oraz siedzibę rekomendującego, wraz ze wskazaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby zatrudnionej u rekomendującego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, która brała udział w przygotowaniu tej rekomendacji;

2) imiona i nazwiska osób, które sporządziły rekomendację, z zaznaczeniem, które z tych osób posiadają tytuł maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego – w przypadku osób fizycznych sporządzających rekomendację we własnym imieniu.

2. W przypadku gdy rekomendującym jest firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, w treści rekomendacji powinien być wskazany podmiot sprawujący nad nimi nadzór.

3. W przypadku gdy rekomendującym jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2, który podlega zasadom i standardom postępowania wydanym przez podmiot uprawniony do ich wydania, zasady te i standardy powinny być wyraźnie wskazane w treści rekomendacji.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do rekomendacji sporządzanej w formie innej niż pisemna, z zastrzeżeniem, że dane, o których mowa w ust. 1–3, mogą być podane przez wskazanie miejsca publicznie dostępnego, w tym strony internetowej rekomendującego, gdzie można się z nimi zapoznać. W takim przypadku powinna być o tym fakcie uczyniona wzmianka w treści rekomendacji.

5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do dziennikarzy.

§ 5.
1. Obok danych wymienionych w § 4 rekomendacja powinna zawierać w szczególności:

1) datę sporządzenia;

2) wskazanie adresata lub adresatów rekomendacji albo kręgu adresatów rekomendacji, o ile osoby te nie są imiennie określone;

3) wyjaśnienia dotyczące stosowanej w rekomendacji terminologii fachowej, o ile terminologia ta mogłaby być niewłaściwie zrozumiana przez adresatów tej rekomendacji;

4) wykaz rekomendacji, dotyczących danego instrumentu finansowego, przedstawianych przez danego rekomendującego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zawierający w szczególności wskazaną w poszczególnych rekomendacjach cenę lub pułap cenowy instrumentu finansowego, przy której rekomendujący zalecił określone zachowanie inwestycyjne, oraz termin ważności tych rekomendacji;

5) należyte przedstawienie metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji;

6) wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych metod wyceny instrumentów finansowych, w sposób umożliwiający adresatom rekomendacji dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dane instrumenty finansowe zgodnie z rekomendacją.

2. Rekomendacja powinna zawierać również zapewnienie rekomendującego o działaniu z należytą starannością oraz rzetelnością przy sporządzaniu rekomendacji, a także wskazanie, czy i w jakim zakresie rekomendujący ponosi odpowiedzialność za działania zgodne z rekomendacją.

3. Rekomendujący powinien opierać się co najmniej na dwóch metodach wyceny instrumentów finansowych.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do rekomendacji sporządzanej w formie innej niż pisemna, z zastrzeżeniem, że dane o których mowa w ust. 1–3, mogą być podane przez wskazanie miejsca publicznie dostępnego, w tym strony internetowej rekomendującego, gdzie można się z nimi zapoznać. W takim przypadku powinna być o tym fakcie uczyniona wzmianka w treści rekomendacji.

5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do dziennikarzy.

§ 6.
1. Rekomendujący powinni dołożyć należytej staranności, aby:

1) w treści rekomendacji fakty, na których jest ona oparta, były wyodrębnione w stosunku do samodzielnych interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących;

2) źródła informacji, na których oparta jest rekomendacja, były wiarygodne, a w przypadku gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości w zakresie wiarygodności źródła informacji, aby okoliczność ta była wyraźnie wskazana w treści rekomendacji;

3) przewidywania, prognozy lub projekcje cenowe co do zachowań instrumentu finansowego oraz istotne założenia przyjęte lub poczynione przy ich sporządzaniu były wyraźnie wskazane w treści rekomendacji.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się do rekomendacji sporządzanej w formie innej niż pisemna, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby ujawnienie wszystkich informacji wymienionych w ust. 1 pkt 1–3 było nieproporcjonalne z uwagi na rozmiary sporządzonej rekomendacji, możliwe jest ujawnienie tych danych w innym miejscu publicznie dostępnym, w szczególności na stronie internetowej rekomendującego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do dziennikarzy.

§ 7.
1. W przypadku gdy rekomendującym jest niezależny analityk, firma inwestycyjna, instytucja kredytowa lub inny podmiot, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, lub osoba fizyczna zatrudniona w takich podmiotach na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, podmioty te powinny zapewnić, aby w treści rekomendacji:

1) wskazane były wszelkie źródła informacji, na podstawie których rekomendacja została sporządzona, włączając w to emitenta instrumentów finansowych, oraz aby było zaznaczone, czy dana rekomendacja została przekazana emitentowi instrumentów finansowych, do których się odnosi, i czy dokonano w niej zmian po jej przekazaniu emitentowi instrumentów finansowych;

2) należycie wyjaśnione było oznaczenie kierunku rekomendacji, w tym takie jak „kupuj", „sprzedaj", „trzymaj", które może zawierać horyzont czasowy inwestycji, oraz aby były wskazane znane w związku z tym zagrożenia związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy;

3) zawarta była wzmianka co do częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji oraz istotnych zmian elementów treści rekomendacji wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 5;

4) wskazana była data pierwszego udostępnienia rekomendacji do wiadomości publicznej oraz okres, z którego dane były podstawą jej sporządzenia;

5) w przypadku gdy dana rekomendacja różni się, jakimkolwiek elementem treści wymaganym przez rozporządzenie, od rekomendacji, wydanych w stosunku do tego samego instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej wydanie, powinien być ten fakt zaznaczony ze wskazaniem dat wcześniejszych rekomendacji.

2. W przypadku gdyby zamieszczenie wszystkich wymogów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 było nieproporcjonalne z uwagi na rozmiary sporządzonej rekomendacji, możliwe jest ujawnienie tych danych w innym miejscu publicznie dostępnym, w szczególności na stronie internetowej rekomendującego, z zastrzeżeniem, że takie odesłanie zostało wyraźnie wskazane w treści rekomendacji i nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie wykorzystanej metodologii i podstaw wyceny.

3. Przepisy ust. 1 stosuje się do rekomendacji wydawanych w formie innej niż pisemna, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby zamieszczenie wszystkich wymogów wymienionych w ust. 1 było nieproporcjonalne z uwagi na rozmiary sporządzonej rekomendacji, możliwe jest ujawnienie tych danych w innym miejscu publicznie dostępnym, w szczególności na stronie internetowej rekomendującego.

§ 8.
Rekomendujący jest obowiązany przedstawić, na pisemne żądanie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, pisemne uzasadnienie dla sporządzonej przez siebie rekomendacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

Rozdział 3

Ujawnianie konfliktu interesów

§ 9.

1. Rekomendujący są zobowiązani ujawnić w treści rekomendacji wszelkie powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzanych rekomendacji, a w szczególności informacje na temat ich zaangażowania kapitałowego w instrumenty finansowe będące przedmiotem rekomendacji lub istnienie ewentualnego konfliktu interesów, jaki zachodzi w odniesieniu do emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji.

2. Rekomendujący będący osobami prawnymi są zobowiązani przedstawić wszelkie powiązania z osobami fizycznymi lub prawnymi, o których im wiadomo, które nie uczestniczyły w przygotowywaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej udostępnieniem klientom lub do publicznej wiadomości.

3. W przypadku gdy rekomendujący jest osobą prawną, obowiązek określony w ust. 1 spoczywa również:

1) na osobach fizycznych zatrudnionych u rekomendującego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jeżeli brały udział w przygotowywaniu rekomendacji;

2) na innych osobach prawnych, które łączy z rekomendującym stosunek zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze i które brały udział w sporządzeniu tej rekomendacji;

3) na osobach fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z osobą prawną, o której mowa w pkt 2, jeżeli brały udział w przygotowywaniu rekomendacji.

4. W przypadku gdy ujawnienie wszystkich wymogów wymienionych w ust. 1–3 byłoby nieproporcjonalne z uwagi na rozmiary sporządzonej rekomendacji, możliwe jest ujawnienie tych danych w innym miejscu publicznie dostępnym, w szczególności na stronie internetowej rekomendującego, z zastrzeżeniem, że takie odesłanie zostało wyraźnie wskazane w treści rekomendacji.

5. Przepis ust. 4 stosuje się do rekomendacji wydawanych w formie innej niż pisemna.

6. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do dziennikarzy.

§ 10.
1. W przypadku rekomendacji sporządzanej przez niezależnego analityka, firmę inwestycyjną, instytucję kredytową lub inny podmiot, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, w treści rekomendacji zamieszcza się dodatkowo informację o:

1) wykonywaniu przez rekomendującego czynności dotyczących danego instrumentu finansowego w zakresie:

a) oferowania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie rekomendacji,

b) nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego,

c) nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe,

2) posiadaniu przez rekomendującego bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej, akcji emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5 % kapitału zakładowego,

3) posiadaniu przez emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej, akcji rekomendującego, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 5 % kapitału zakładowego,

4) pełnieniu przez osobę fizyczną sporządzającą rekomendację lub jej osobę bliską funkcji w organach podmiotu będącego emitentem instrumentów finansowych, których dotyczy rekomendacja, lub zajmowania stanowiska kierowniczego w tym podmiocie, z jednoczesnym wskazaniem pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska,

5) pełnieniu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, sporządzające rekomendacje, funkcji animatora rynku lub animatora emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem rekomendacji sporządzanej przez te podmioty,

6) pozostawaniu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową stroną umowy o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji z emitentem instrumentów finansowych,

7) otrzymaniu przez rekomendującego jakiegokolwiek wynagrodzenia od emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji, z tytułu usług świadczonych na jego rzecz,

8) umowie zawartej między rekomendującym lub powiązanej z nim osoby prawnej a emitentem instrumentów finansowych, w sprawie świadczenia usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, pod warunkiem że nie będzie się to wiązać z ujawnieniem informacji poufnych, oraz że umowa obowiązywała w ostatnich 12 miesiącach przed sporządzeniem rekomendacji, lub że w tym okresie zostało z jej tytułu wypłacone wynagrodzenie bądź została złożona obietnica zapłaty wynagrodzenia,

9) istnieniu po stronie rekomendującego zamiaru złożenia emitentowi instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji, oferty świadczenia usług na jego rzecz, w ciągu najbliższych 3 miesięcy od daty jej sporządzenia,

10) istnieniu innych istotnych powiązań, występujących między rekomendującym, w tym osobą fizyczną zatrudnioną u rekomendującego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w przygotowaniu rekomendacji, lub jej osobą bliską a emitentem instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji, z jednoczesnym wskazaniem charakteru tych powiązań

– o ile rekomendującemu, w tym osobie biorącej udział w przygotowaniu rekomendacji, znane są fakty, których te informacje dotyczą.

2. Firmy inwestycyjne oraz instytucje kredytowe zajmujące się sporządzaniem rekomendacji są zobowiązane, w odstępach kwartalnych, ujawniać proporcje udzielanych rekomendacji „kupuj", „sprzedaj" lub „trzymaj" lub odpowiedników tego rodzaju rekomendacji, jak również proporcje liczby emitentów instrumentów finansowych odpowiadających każdemu z wymienionych kierunków rekomendacji, dla których to firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dostarczała usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej.

3. Na pierwszej stronie dokumentu zawierającego rekomendację inwestycyjną powinno być wyraźnie wskazane miejsce w dokumencie, gdzie znajdują się informacje, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. W przypadku gdyby ujawnienie informacji określonych w ust. 1 było nieproporcjonalne z uwagi na rozmiary rekomendacji, możliwe jest ujawnienie tych danych na stronie internetowej rekomendującego, z zastrzeżeniem, że takie odesłanie zostało wyraźnie wskazane w treści rekomendacji.

5. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do dziennikarzy.

§ 11.
1. Firmy inwestycyjne oraz instytucje kredytowe sporządzające rekomendacje powinny wprowadzić regulacje wewnętrzne zapewniające, że rekomendacja przed jej udostępnieniem nie będzie znana, akceptowana ani zatwierdzana przez pracowników jednostek organizacyjnych rekomendującego zajmujących się:

1) oferowaniem instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej lub

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych na cudzy rachunek na zasadach określonych w art. 34 ustawy, lub

3) nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych na własny rachunek oraz zarządzaniem własnym pakietem instrumentów finansowych.

2. W uzasadnionych przypadkach pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą zapoznać się z rekomendacją przed jej udostępnieniem, wyłącznie jednak w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zbadania prawdziwości zamieszczonych w niej informacji lub wykrycia potencjalnego konfliktu interesów.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, dostęp do rekomendacji inwestycyjnej przed jej udostępnieniem powinien odbywać się za zgodą osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, przy czym korespondencja, jak również ustne konsultacje związane z tym dostępem, powinny być dokumentowane przez osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru.

§ 12.
1. Instrumenty finansowe, będące przedmiotem przygotowywanej rekomendacji, z chwilą rozpoczęcia prac nad tą rekomendacją, powinny być wpisywane na listę restrykcyjną dla pracowników jednostki organizacyjnej rekomendującego, zajmującej się sporządzaniem danej rekomendacji, oraz na listę obserwacyjną dla pozostałych pracowników rekomendującego.

2. W przypadku gdy rekomendujący wykonuje jednocześnie czynności w zakresie nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek oraz zarządzania własnym pakietem instrumentów finansowych, instrumenty finansowe będące przedmiotem rekomendacji są wpisywane na listę obserwacyjną.

3. Skreślenie instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji, z list, o których mowa w ust. 1, nie może być dokonane wcześniej niż z końcem 5 dnia następującego po dniu, w którym udostępniono rekomendację, lub w przypadku gdy nie doszło do jej udostępnienia z końcem dnia, w którym zaprzestano prac nad rekomendacją.

§ 13.
1. Przygotowywana rekomendacja powinna być utajniona do momentu jej udostępnienia.

2. W przypadku gdy rekomendujący uzna za konieczne dokonanie przez emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem przygotowywanej rekomendacji, weryfikacji tej rekomendacji pod kątem faktów prezentowanych w jej części opisowej nie stosuje się ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, weryfikacja nie powinna dotyczyć elementów ocennych, jak również zaleceń zachowań inwestycyjnych zawartych w przygotowywanej rekomendacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, udostępniona emitentowi instrumentów finansowych część przygotowywanej rekomendacji powinna zostać przekazana również osobie pełniącej funkcję inspektora nadzoru.

5. W przypadku dokonywania zmian w części przygotowywanej rekomendacji, która została przekazana zgodnie z ust. 2–4 emitentowi instrumentów finansowych, istnieje wymóg każdorazowego pisemnego informowania osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru o dokonywanych zmianach.

§ 14.
1. Rekomendacja oraz dokumenty związane z jej przygotowywaniem powinny być przechowywane przez okres 5 lat od dnia jej udostępnienia do publicznej wiadomości, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania.

2. W przypadku rekomendacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1, sporządzonych na elektronicznych nośnikach informacji, dopuszcza się ich przechowywanie na tych nośnikach.

Rozdział 4

Rozpowszechnianie rekomendacji sporządzonych przez osoby trzecie

§ 15.

W sytuacji rozpowszechniania rekomendacji przez dystrybutora rekomendacji, w treści rekomendacji powinny być wskazane również dane identyfikujące dystrybutora rekomendacji. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy § 4.
§ 16.
1. W przypadku gdy sporządzona rekomendacja zostanie w jakikolwiek sposób zmodyfikowana przez dystrybutora rekomendacji, w treści rozpowszechnianej rekomendacji powinna być o tym fakcie zamieszczona informacja szczegółowo określająca zakres poczynionych modyfikacji.

2. W przypadku gdy modyfikacja rekomendacji polega na zmianie jej kierunku, w tym z „kupuj" na „sprzedaj" lub „trzymaj" albo ze „sprzedaj" na „kupuj" lub „trzymaj" albo z „trzymaj" na „kupuj" lub „sprzedaj", do dystrybutora rekomendacji stosuje się odpowiednio przepisy § 4–9.

3. Dystrybutorzy rekomendacji rozpowszechniający rekomendacje zmodyfikowane w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, zobowiązani są wskazać adresatom rekomendacji dane rekomendującego, o których mowa w § 4, oraz miejsce lub sposób zapoznania się z treścią rekomendacji i informacjami o ewentualnych konfliktach interesów mających miejsce przy jej sporządzaniu, o ile są one publicznie dostępne.

4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do komunikatów medialnych skierowanych do publicznej wiadomości, informujących o treści rekomendacji wytworzonych przez rekomendujących, pod warunkiem że nie nastąpiła modyfikacja rekomendacji.

5. W przypadku gdy następuje rozpowszechnianie materiałów stanowiących streszczenie rekomendacji wytworzonych przez osoby trzecie, dystrybutor rekomendacji powinien dołożyć należytej staranności, aby takie streszczenie było rzetelne i pozbawione elementów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do rzeczywistej treści rekomendacji.

6. Streszczenie rekomendacji, o którym mowa w ust. 5, powinno również wskazywać miejsce lub sposób zapoznania się z całą treścią rekomendacji i informacjami o ewentualnych konfliktach interesów mających miejsce przy jej sporządzaniu, o ile są one publicznie dostępne.

§ 17.
1. W przypadku gdy dystrybutorem rekomendacji jest firma inwestycyjna, instytucja kredytowa lub osoba fizyczna zatrudniona w takich podmiotach na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w rozpowszechnianej rekomendacji powinny być zamieszczone informacje o nazwie podmiotu sprawującego nadzór nad tą firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.

2. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, zajmujące się rozpowszechnianiem rekomendacji, zmodyfikowały rekomendację wytworzoną przez rekomendującego, stosuje się do nich odpowiednio przepisy § 4–14.

3. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, rozpowszechniają rekomendacje, które nie zostały przekazane do adresata za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji, stosuje się do nich odpowiednio przepisy § 9–14.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18.

Rekomendujący lub dystrybutorzy rekomendacji wprowadzą regulacje wewnętrzne służące ujawnianiu konfliktów interesów mogących powstać przy sporządzaniu lub rozpowszechnianiu rekomendacji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W tym samym terminie firmy inwestycyjne oraz instytucje kredytowe sporządzające rekomendacje, wprowadzą regulacje, o których mowa w § 11 ust. 1.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 255, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260, Nr 229, poz. 2276, Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »