| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a) dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania nasienia bydła,

b) przy przywozie nasienia bydła,

c) przy handlu nasieniem bydła;

2) szczegółowe wymagania dla świadectw zdrowia nasienia bydła w handlu, sposób ich wystawiania oraz wzór tych świadectw.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) nasienie – poddany obróbce lub rozcieńczony ejakulat bydła;

2) centrum pozyskiwania nasienia – zakład, położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym pozyskuje się i poddaje obróbce nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

3) centrum przechowywania nasienia – zakład, położony na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym przechowuje się nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzony i nadzorowany przez urzędowego lekarza weterynarii;

4) lekarz weterynarii centrum – lekarz weterynarii posiadający kwalifikacje zawodowe oraz specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt lub ukończony specjalistyczny kurs w tym zakresie, upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii, odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia centrum pozyskiwania nasienia lub centrum przechowywania nasienia;

5) przesyłka nasienia – ilość nasienia objęta jednym świadectwem zdrowia;

6) państwo pozyskania nasienia – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym nasienie zostało pozyskane, poddane obróbce lub przechowywane, i z którego jest wysyłane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

7) laboratorium diagnostyczne – laboratorium wyznaczone i zatwierdzone przez właściwą władzę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, przeznaczone do wykonywania badań diagnostycznych określonych w rozporządzeniu;

8) pozyskanie – ilość nasienia uzyskana od dawcy w dowolnym czasie.

§ 3.
Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla centrum pozyskiwania nasienia i centrum przechowywania nasienia są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Nasienie będące przedmiotem handlu powinno:

1) spełniać wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu;

2) być pozyskiwane, poddawane obróbce, przechowywane i transportowane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w rozdziale 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) spełniać wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) pochodzić od bydła:

a) spełniającego wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) które jest zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne o zdrowiu i przydatności do rozrodu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa pozyskania nasienia i państwa przeznaczenia;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 5.
1. Nasienie przywożone z państw trzecich powinno:

1) spełniać wymagania określone w § 3 i § 4 ust. 1;

2) spełniać wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

3) pochodzić od bydła, które przez okres 6 miesięcy przed dniem pozyskania nasienia pozostawało na terytorium państwa trzeciego;

4) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, którego wzór określa decyzja 94/577/WE z dnia 15 lipca 1994 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych dla przywozu nasienia bydła z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 221 z 26.08.1994, z późn. zm.).

2. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce nasienia do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia nasienia i państwa, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę.

§ 6.
1. Dopuszcza się przechowywanie i umieszczanie na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nasienia pozyskanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli jest ono przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu i będzie użyte wyłącznie do zabiegów inseminacji lub w celu kontynuacji programu hodowlanego, określonego w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

2. Ograniczenia w przechowywaniu i umieszczaniu na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nasienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczą zgromadzonego nasienia przywiezionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dopuszczonego do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnętrznym oraz w imporcie zamrożonego nasienia bydła domowego w krajach Wspólnoty Europejskiej (Dz. Urz. WE L 194 z 22.07.1988, z późn. zm.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA CENTRUM POZYSKIWANIA NASIENIA l CENTRUM PRZECHOWYWANIA NASIENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1015)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA CENTRUM POZYSKIWANIA NASIENIA l CENTRUM PRZECHOWYWANIA NASIENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA NASIENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA NASIENIA, KTÓRE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU

infoRgrafika

Załącznik 3. [WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA BYDŁA, KTÓREGO NASIENIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU]

Załącznik nr 3

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA BYDŁA, KTÓREGO NASIENIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM HANDLU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »