| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji

Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 725), uznane w trybie określonym ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864), odpowiadające kwalifikacjom określonym w rozporządzeniu.”;

2) w § 6:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kwalifikacje wymagane od osób dozoru ruchu określa się w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych w szczególności dla następujących specjalności technicznych:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4: górniczej, górniczej – techniczna eksploatacja złóż, górniczej – technika strzałowa, elektrycznej, energetycznej, teletechnicznej i automatyki, mechanicznej, budowlanej, geologicznej i hydrogeologicznej, mierniczej, przeróbki kopalin, transportu technologicznego, wiertniczej, ochrony środowiska, higieny pracy,”;

3) w § 10 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kierownika działu ruchu w likwidowanych podziemnych zakładach górniczych.”;

4) w § 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, których program nauczania nie obejmował nauki stosowania materiałów wybuchowych, ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu technologii górniczej lub działu techniki strzałowej w odkrywkowych zakładach górniczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, powinny przedstawić dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoby, których program nauczania nie obejmował nauki wiertnictwa, ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu wierceń w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, powinny przedstawić dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej.”;

5) w § 30:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie wymaga się świadectwa wydanego w trybie określonym niniejszym rozporządzeniem, stwierdzającego kwalifikacje osoby kierownictwa i dozoru ruchu w zakładzie wykonującym roboty geologiczne poza granicami obszaru górniczego, bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m, od osób posiadających kwalifikacje do:

1) wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii l–X,

2) dozorowania i kierowania robotami geologicznymi kategorii XI i XII

– stwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nie wymaga się świadectwa wydanego w trybie określonym niniejszym rozporządzeniem stwierdzającego kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych od osób posiadających kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny stwierdzone przez właściwy organ nadzoru górniczego.”;

6) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż przed upływem roku od dnia pierwszego egzaminu; w przypadku niezłożenia w tym terminie wniosku, postępowanie uważa się za zakończone.”;

7) w § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja egzaminacyjna zawiadamia kandydata dopuszczonego do egzaminu o jego terminie i miejscu, co najmniej na 14 dni przed dniem egzaminu.”;

8) § 43 otrzymuje brzmienie:

㤠43. Stwierdzenie kwalifikacji:

1) osób, o których mowa w § 20, następuje w okresie miesiąca,

2) osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego następuje w okresie 2 miesięcy,

3) mierniczego górniczego i geologa górniczego następuje w okresie 6 miesięcy

– od dnia złożenia wniosku.”;

9) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji uiszcza opłatę egzaminacyjną w wysokości 280 zł.”;

10) § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45. 1. Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zespołu egzaminacyjnego.

2. Ustala się wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu zespołu egzaminacyjnego dla:

1) przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 84 zł,

2) członków zespołu egzaminacyjnego – 72 zł,

3) sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 72 zł.

3. Członek komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 28 ust. 4, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za nadzór nad wykonaniem pracy pisemnej w wysokości 72 zł.”.

§ 2.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 43 w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »