| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy 2 dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministrowie, przewodniczący określonych w odrębnych ustawach komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§ 2.
Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, z późn. zm.2));

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm.3)).

§ 3.
1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych dotowanych z budżetu państwa, a także państwowych jednostek organizacyjnych, nowych i likwidowanych w 2005 r.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

§ 4.
1. Podział kwoty wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonywany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

2. Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.

3. Podział kwoty wydatków w zakresie obrony narodowej, dokonywany przez innych dysponentów, wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Podziału kwoty wydatków dla działu „Oświata i wychowanie” oraz dla działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych pomiędzy poszczególnych dysponentów, w dziale „Pomoc społeczna”, dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne”, pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5.
1. W terminie do dnia 4 czerwca 2004 r. dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 – Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-3 – Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2005 r., zadania, których realizacja kończy się w 2004 r., oraz zadania wynikające z członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-4 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.4)), nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2005; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-5 – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-6 – Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-7 – Finansowanie zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-8 – Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-9 – Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-10 – Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-11 – Zasiłki z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-12 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-13 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 – Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-14 – Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-15 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) RZ-16 – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) RZ-17 – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) RZ-18 – Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) RZ-19 – Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) RZ-20 – Renty strukturalne w rolnictwie finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) RZ-21 – Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia.

2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:

1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia emerytalno-rentowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” także w podziale na rozdziały;

2) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne;

3) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;

4) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.5)).

3. FormularzRZ-4 właściwi ministrowie oraz wojewodowie, w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Formularze: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-12, RZ-16, RZ-17 i RZ-18 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Formularze: RZ-10, RZ-11 i RZ-12 dysponenci i Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrowi właściwemu do spraw pracy.

6. Formularze: RZ-2, RZ-3, RZ-5, RZ-6, RZ-12, RZ-16 i RZ-18 ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularz RZ-18 ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

8. Formularze RZ-3 i RZ-12 właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie działu „Obrona narodowa” przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

9. Formularz RZ-21 właściwi ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6.
1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2005, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

2) BW – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

3) DPO – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

4) DAF – Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

5) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

6) BW-PL – Plan finansowy placówek dyplomatycznych – wydatki budżetowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

7) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

8) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

9) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

10) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

11) IW – Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

12) BW-IA – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 – Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

13) SW-1 – Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

14) SW-2 – Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

15) ŚR – Wydatki na świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

16) BZS – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

17) BZSA – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

18) B-4Z – Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

19) B-4S – Plan finansowy środków specjalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

20) B-7Z – Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

21) BZS-z – Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

22) PR – Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

23) IP – Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

24) PP – Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

25) PE – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

26) PB – Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

27) PFC – Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

28) F-SPO – Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

29) F-STR – Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

30) WPRiR – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

31) SFP-PS – Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

32) SFP-ARM – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

33) SFP-GN – Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

34) SFP-FB – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

35) SFP-ARR – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

36) SFP-ARiMR – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

37) SFP-ANR – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

38) SFP-ANRZ – Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS iB-4Z ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

6. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

7. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PB i SFP-FS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i SFP-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

9. Formularze PR oraz IP ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

§ 7.
1. Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 8.
Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5–7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
§ 9.
Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005 określa załącznik nr 60 do rozporządzenia.
§ 10.
Kwotę, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustala się w wysokości 300 mln zł.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w D?. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290 i Nr 58, poz. 556.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307, Nr 93, poz. 835 i Nr 241, poz. 2081 oraz z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1189)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Wyświetl załącznik

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

Wyświetl załącznik

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

Wyświetl załącznik

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

Wyświetl załącznik

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

Wyświetl załącznik

Załącznik 22.

Załącznik nr 22

Wyświetl załącznik

Załącznik 23.

Załącznik nr 23

Wyświetl załącznik

Załącznik 24.

Załącznik nr 24

Wyświetl załącznik

Załącznik 25.

Załącznik nr 25

Wyświetl załącznik

Załącznik 26.

Załącznik nr 26

Wyświetl załącznik

Załącznik 27.

Załącznik nr 27

Wyświetl załącznik

Załącznik 28.

Załącznik nr 28

Wyświetl załącznik

Załącznik 29.

Załącznik nr 29

Wyświetl załącznik

Załącznik 30.

Załącznik nr 30

Wyświetl załącznik

Załącznik 31.

Załącznik nr 31

Wyświetl załącznik

Załącznik 32.

Załącznik nr 32

Wyświetl załącznik

Załącznik 33.

Załącznik nr 33

Wyświetl załącznik

Załącznik 34.

Załącznik nr 34

Wyświetl załącznik

Załącznik 35.

Załącznik nr 35

Wyświetl załącznik

Załącznik 36.

Załącznik nr 36

Wyświetl załącznik

Załącznik 37.

Załącznik nr 37

Wyświetl załącznik

Załącznik 38.

Załącznik nr 38

Wyświetl załącznik

Załącznik 39.

Załącznik nr 39

Wyświetl załącznik

Załącznik 40.

Załącznik nr 40

Wyświetl załącznik

Załącznik 41.

Załącznik nr 41

Wyświetl załącznik

Załącznik 42.

Załącznik nr 42

Wyświetl załącznik

Załącznik 43.

Załącznik nr 43

Wyświetl załącznik

Załącznik 44.

Załącznik nr 44

Wyświetl załącznik

Załącznik 45.

Załącznik nr 45

Wyświetl załącznik

Załącznik 46.

Załącznik nr 46

Wyświetl załącznik

Załącznik 47.

Załącznik nr 47

Wyświetl załącznik

Załącznik 48.

Załącznik nr 48

Wyświetl załącznik

Załącznik 49.

Załącznik nr 49

Wyświetl załącznik

Załącznik 50.

Załącznik nr 50

Wyświetl załącznik

Załącznik 51.

Załącznik nr 51

Wyświetl załącznik

Załącznik 52.

Załącznik nr 52

Wyświetl załącznik

Załącznik 53.

Załącznik nr 53

Wyświetl załącznik

Załącznik 54.

Załącznik nr 54

Wyświetl załącznik

Załącznik 55.

Załącznik nr 55

Wyświetl załącznik

Załącznik 56.

Załącznik nr 56

Wyświetl załącznik

Załącznik 57.

Załącznik nr 57

Wyświetl załącznik

Załącznik 58.

Załącznik nr 58

Wyświetl załącznik

Załącznik 59.

Załącznik nr 59

Wyświetl załącznik

Załącznik 60. [SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2005]

Załącznik nr 60

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2005

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »