| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu2)

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje oraz wzory certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, terminy ważności certyfikatów, a także dokumenty, na podstawie których są one wydawane i wznawiane.
§ 2.
Ustala się następujące rodzaje certyfikatów, zwane dalej „certyfikatem”:

1) certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (EURO 2), którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (EURO 3), którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Certyfikat jest wydawany po przedłożeniu następujących dokumentów:

1) certyfikatu EURO 2 lub EURO 3 wydanego przez upoważnionego przedstawiciela producenta lub importera pojazdu, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 96/96WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmienionej dyrektywą 1999/52/WE dla celów rezolucji CEMT/CM (2001)9/FINAL, potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie poziomu emisji spalin i hałasu pojazdu;

2) odpowiednio potwierdzonego wydruku zadymienia spalin ze stacji kontroli pojazdów, z wyłączeniem pojazdów fabrycznie nowych do roku od daty pierwszej rejestracji pojazdu;

3) poświadczonej przez autoryzowanego przedstawiciela producenta lub importera pojazdu kserokopii wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu;

4) dowodu rejestracyjnego albo poświadczonej przez wydział komunikacji lub stację kontroli pojazdów kserokopii dowodu rejestracyjnego z ważnym badaniem technicznym pojazdu.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do przyczep i naczep.

§ 4.
Do dokumentów, o których mowa w § 3, należy również dołączyć dokument wystawiony przez upoważnionego przedstawiciela producenta lub importera pojazdu poświadczający o wyposażeniu pojazdu w szczególności w:

1) układ hamulcowy z urządzeniem przeciwbiokującym (ABS), spełniający odpowiednie wymagania w zależności od daty udzielonej homologacji na typ pojazdu oraz roku produkcji pojazdu;

2) uwierzytelniony tachograf;

3) poświadczony odpowiednią tabliczką oraz zaświadczeniem autoryzowanego serwisu ogranicznik prędkości;

4) boczne urządzenie zabezpieczające;

5) homologowane światła.

§ 5.
W przypadku wątpliwości dotyczących stanu technicznego lub wyposażenia technicznego pojazdu, do dokumentów, o których mowa w § 3 i 4, należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające przeprowadzenie innych badań technicznych pojazdu, zwłaszcza w zakresie potwierdzenia uwierzytelnienia tachografu, a także opinie rzeczoznawców samochodowych lub inne dokumenty mające na celu wyjaśnienie wszelkich aspektów stanu technicznego lub wyposażenia technicznego pojazdu, dla którego ma być wydany certyfikat.
§ 6.
W przypadku wznowienia certyfikatu należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w § 3–5, poświadczające aktualność danych umieszczonych w uprzednio wydanym certyfikacie.
§ 7.
Certyfikat zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Rozporządzenie wdraża dyrektywę 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 046 z 17.02.1997 r., z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

Załącznik 1. [WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ PRZYCZEPĘ LUB NACZEPĘ ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1245)

Załącznik nr 1

WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ PRZYCZEPĘ LUB naczepę ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA (EURO 2)]

Załącznik nr 2

WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA (EURO 2)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA (EURO 3)]

Załącznik nr 3

WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA (EURO 3)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO RUCHU]

Załącznik nr 4

WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE PRZEZ POJAZD ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO RUCHU

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »