| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób prowadzenia księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, zwanej dalej „księgą rejestracji”;

2) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji;

3) wzór księgi rejestracji prowadzonej w formie książkowej.

§ 2.
W księdze rejestracji umieszcza się następujące dane:

1) w przypadku bydła, poza danymi, które są określone w rozporządzeniu nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającym rozporządzenie nr 820/97 (Dz. Urz. WE nr L 204 z 11.08.2000) oraz w rozporządzeniu nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 820/97 w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE nr L 354 z 30.12.1997):

a) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia,

b) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim, w przypadku zwierząt przywiezionych z tego państwa

– jeżeli są znane,

c) numer siedziby stada,

d) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,

e) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie albo ubycie zwierzęcia z siedziby stada;

2) w przypadku owiec i kóz:

a) numer siedziby stada,

b) numer identyfikacyjny zwierzęcia,

c) datę urodzenia zwierzęcia,

d) płeć i rasę zwierzęcia,

e) datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada,

f) dane o pochodzeniu zwierzęcia obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło, w przypadku przybycia zwierzęcia z innej siedziby stada,

g) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,

h) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, jeżeli numer ten jest znany,

i) poprzedni numer identyfikacyjny w przypadku jego zmiany,

j) datę ubycia zwierzęcia z siedziby stada,

k) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie albo ubycie zwierzęcia z siedziby stada,

l) dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych,

m) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

3) w przypadku świń:

a) numer siedziby stada,

b) stan początkowy stada,

c) zmiany stanu stada, w tym:

– datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada,

– liczbę sztuk zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada,

– numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do stada lub ubyły ze stada,

– kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do stada albo jego ubycie ze stada,

– dane o pochodzeniu zwierzęcia obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło, w przypadku przybycia zwierzęcia z innej siedziby stada,

– dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny oraz .numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych,

d) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.

§ 3.
1. Posiadacz zwierząt oznakowanych prowadzi księgę rejestracji w formie książkowej w każdej siedzibie stada, odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt oznakowanych.

2. Wpisu do księgi rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3. Wpisy w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

4. Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

5. Wzory ksiąg rejestracji są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE nr L 355 z 5.12.1992). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz. U. Nr 131, poz. 1114), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Załącznik 1. [WZORY KSIĄG REJESTRACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1373)

WZORY KSIĄG REJESTRACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »