| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie2)

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej „księgą", lub ubiegający się o otwarcie lub prowadzenie księgi powinien:

1) zapewnić:

a) prowadzenie księgi w formie papierowej – książki lub kartoteki lub w formie elektronicznej,

b) zabezpieczenie i ochronę danych zawartych w księdze i innych dokumentach hodowlanych przed ich utratą,

c) sporządzanie, co najmniej raz na 12 miesięcy, wydruków dokonywanych w danym roku wpisów, zmian i uzupełnień wpisów w księdze, w przypadku prowadzenia księgi wyłącznie w formie elektronicznej,

d) przechowywanie księgi prowadzonej w formie papierowej lub wydruków z księgi prowadzonej w formie elektronicznej przez okres co najmniej 10 lat, a w przypadku księgi buhajów, koni pełnej krwi angielskiej, koni arabskich czystej krwi, koni huculskich lub koników polskich – wieczyście,

e) przeprowadzanie badań i sprawdzanie informacji niezbędnych do wystawiania dokumentów hodowlanych, w szczególności dotyczących pochodzenia zwierząt,

f) prowadzenie księgi przez osobę posiadającą co najmniej średnie wykształcenie;

2) mieć:

a) osobowość prawną,

b) dostęp do informacji i danych o wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt w zakresie niezbędnym do realizacji programu hodowlanego doskonalenia rasy albo zachowania rasy; wymaganie to nie dotyczy podmiotu upoważnionego do prowadzenia oceny wartości użytkowej;

3) udostępniać podmiotom upoważnionym do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej informacje niezbędne do prowadzenia tej oceny;

4) zatrudniać co najmniej jednego specjalistę do spraw selekcji zwierząt, jeżeli regulamin wpisu do księgi przewiduje wpis zwierząt przez takiego specjalistę.

2. Specjalista, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien mieć wykształcenie wyższe na kierunku zootechnika, weterynaria lub rolnictwo.

§ 2.
Związek hodowców lub inny podmiot prowadzący księgę lub ubiegający się o otwarcie lub prowadzenie księgi powinien przedstawić ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa:

1) oświadczenie dotyczące wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) statut lub umowę, na podstawie których działa dany podmiot, a których postanowienia zapewniają równe traktowanie członków organizacji i określają w szczególności:

a) zasady przyjmowania członków, ich występowania oraz wykluczania,

b) prawa i obowiązki członków,

c) sankcje wobec członków, którzy nie wypełniali obowiązków;

4) oświadczenie o liczbie zwierząt znajdujących się w posiadaniu członków danego podmiotu;

5) zaświadczenie podmiotu upoważnionego do prowadzenia oceny wartości użytkowej o liczbie zwierząt poddanych tej ocenie;

6) opinię Instytutu Zootechniki w Krakowie, a w przypadku księgi pszczół – Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, że liczba zwierząt, o której mowa w pkt 5, jest wystarczająca do realizacji krajowego programu hodowlanego.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych (Dz. U. Nr 41, poz. 356).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) decyzji 84/247/EWG z dnia 27 kwietnia 1984 r. ustanawiającej kryteria uznawania stowarzyszeń i organizacji hodowców, które prowadzą lub zakładają księgi zwierząt zarodowych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. WE L 125 z 12.05.1984);

2) decyzji 89/501/EWG z dnia 18 czerwca 1989 r. określającej kryteria wydawania zgody na działalność oraz prowadzenie nadzoru nad związkami hodowców oraz organizacjami hodowlanymi, które zakładają bądź prowadzą księgi dla świń czystej krwi (Dz. Urz. WE L 247 z 23.08.1989);

3) decyzji 92/353/EWG z dnia 11 czerwca 1992 r. ustalającej kryteria dla zatwierdzania lub uznawania organizacji i związków hodowców, które prowadzą bądź zakładają księgi stadne dla zarejestrowanych koni (Dz. Urz. WE L 192 z 11.07.1992);

4) decyzji 92/354/EWG z dnia 11 czerwca 1992 r. wprowadzającej niektóre przepisy służące zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych przez organizacje i zrzeszenia, które prowadzą lub zakładają księgi stadne dla koniowatych (Dz. Urz. WE L 192 z 11.07.1992).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »