| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przekazywania mienia, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”, Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, z uwzględnieniem:

1) sposobu opracowywania i zatwierdzania planu przekazywania mienia Agencji;

2) sposobu dokonywania korekt planu przekazywania mienia i ich zatwierdzania;

3) sposobu ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych wartości przekazywanego mienia;

4) organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu Agencji jako podmiotu władającego nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa;

5) sposobu przekazywania Agencji mienia Skarbu Państwa w użyczenie na podstawie art. 22 ustawy.

§ 2.
1. Upoważniony przez Ministra Obrony Narodowej organ wojskowy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego organ opracowują plany przekazywania mienia Agencji, zwane dalej „planami”, w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego przekazanie.

2. Plan składa się z odrębnych części sporządzonych oddzielnie dla:

1) nieruchomości;

2) rzeczy ruchomych, na obrót których nie są wymagane zezwolenia i koncesje, w tym dla posiadających numery identyfikacyjne, nieposiadających numerów oraz stanowiących odpady;

3) rzeczy ruchomych, na obrót których wymagane są zezwolenia i koncesje, w tym dla posiadających numery identyfikacyjne, nieposiadających numerów oraz stanowiących odpady.

3. Plan zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej przekazującej mienie;

2) rodzaj, nazwę, indeks materiałowy, numer katalogowy, kategorię, ilość i miejsce przechowywania rzeczy ruchomych;

3) określenie nieruchomości z podaniem oznaczeń według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz ewidencji gruntów i budynków;

4) wartość mienia;

5) dotychczasowy sposób wykorzystania mienia, a w odniesieniu do nieruchomości ponadto stan jej zagospodarowania oraz określenie osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe;

6) okres, na który mogą być zawarte umowy określone w art. 22 ustawy;

7) termin przekazania mienia;

8) wysokość środków finansowych planowanych w roku zgłoszenia na utrzymanie mienia przewidywanego do przekazania w roku następnym;

9) identyfikację szkód ekologicznych, które wymagają przeprowadzenia prac rekultywacyjnych;

10) identyfikację mienia ruchomego skażonego środkami chemicznymi i promieniotwórczymi, które wymaga przeprowadzenia odkażania i dezaktywacji;

11) informacje o czynnościach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy;

12) informacje o wymogach wynikających z art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.2)).

4. Plan sporządza się również w formie elektronicznej.

§ 3.
1. Organy, o których mowa w § 2 ust. 1, przedstawiają Prezesowi Agencji plany w celu uzgodnienia zawartych w nim terminów przekazywania mienia oraz wysokości środków finansowych planowanych w roku zgłoszenia na utrzymanie mienia, przewidywanego do przekazania w roku następnym.

2. Prezes Agencji przedstawia swoje stanowisko, w zakresie określonym w ust. 1, organom, o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania.

§ 4.
1. Organy, o których mowa w § 2 ust. 1, uwzględniając stanowisko Prezesa Agencji, przedstawiają plany do zatwierdzenia właściwym ministrom w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego przekazanie.

2. Zatwierdzone, w terminie do dnia 15 lipca, plany stanowią podstawę do podjęcia prac zapewniających przygotowanie mienia do przekazania, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy, oraz do opracowania rocznego planu finansowego Agencji.

§ 5.
1. Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ wojskowy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego organ może dokonać korekty planu, jeżeli przemawiają za tym interes państwowy związany z obronnością, bezpieczeństwem państwa lub inne ważne względy publiczne albo ekonomiczne.

2. Do korekty planu stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2, § 3 i 4.

§ 6.
Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ wojskowy oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniony przez niego organ, zarządzając, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy, przekazanie Agencji składników mienia ujętych w planie, określa w szczególności terminy sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, oraz wysokość dotacji, o których mowa w art. 27 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
§ 7.
1. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, powinien zawierać w szczególności spis z natury przyjmowanego mienia, jego wartość oraz niezbędne informacje o jego stanie prawnym i techniczno-użytkowym, w tym informacje o rozmiarze szkód ekologicznych, szacunkowych kosztach rekultywacji środowiska, a także o kosztach odkażania i dezaktywacji skażonych rzeczy ruchomych.

2. Do protokołów zdawczo-odbiorczych przekazywanych nieruchomości i rzeczy ruchomych należy dołączyć posiadaną właściwą dokumentację techniczną, prawną i eksploatacyjną.

§ 8.
1. Wartość mienia w protokole, o którym mowa w § 7 ust. 1, określają:

1) właściwe organy wojskowe odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki mieniem będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz właściwe organy odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki mieniem będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) likwidator lub syndyk likwidowanej osoby prawnej, dla której organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Określenie wartości przekazywanych rzeczy ruchomych odbywa się według wartości księgowej netto albo według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, zależnie od tego, która z nich jest niższa, z uwzględnieniem zużycia fizycznego lub ekonomicznego wynikającego z postępu techniczno-ekonomicznego.

3. Rzeczy ruchome po przekroczeniu obowiązujących norm eksploatacyjnych lub całkowicie zamortyzowane, przeznaczone do likwidacji lub wycofania z eksploatacji, wycenia się według szacunkowej wartości rynkowej netto.

4. Wartość przekazywanych nieruchomości przyjmuje się jako równą:

1) wartości ujętej w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez właściwe organy wojskowe oraz organy spraw wewnętrznych;

2) wartości ujętej w ewidencji państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli grunty te stanowiły ich własność;

3) wartości rynkowej, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, o ile Agencja zakwestionuje wartość nieruchomości przyjmowaną zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 9.
Po otrzymaniu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, Prezes Agencji występuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu w dziale drugim księgi wieczystej przez wykreślenie wpisanego uprzednio organu reprezentującego Skarb Państwa i wpisanie w to miejsce Agencji.
§ 10.
1. Do przekazania mienia na podstawie umów, o których mowa w art. 22 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 2–5 oraz 7 i 8.

2. W umowach, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) okres, na jaki przekazuje się mienie na przechowanie lub użycza Agencji;

2) termin sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;

3) warunki związane z przechowaniem lub użyczeniem mienia;

4) wykaz załączników do umowy.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, umieszcza się protokół zdawczo-odbiorczy wymieniony w ust. 2 pkt 2 oraz, w miarę potrzeby, instrukcje dotyczące przechowywania mienia i zabiegów konserwacyjnych.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 100, poz. 620), które utraciło moc wraz z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1759), to jest z dniem 7 listopada 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »