| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości,

podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 listopada 2000 r. została podpisana w Madrycie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Hiszpanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

– zaniepokojone rozpowszechnianiem się przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości,

– powodowane pragnieniem rozwoju i utrwalania stosunków przyjaźni i wzajemnej współpracy między obydwoma państwami,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zapobiegania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości,

– dążąc do wypracowania optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych tych organów,

– kierując się, z zastrzeżeniem poszanowania swojego prawa wewnętrznego, zasadami wzajemności i dwustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, a w szczególności:

1) przeciwko życiu i zdrowiu,

2) terroryzmu,

3) kradzieży materiałów jądrowych i promieniotwórczych, ich przewozu, nielegalnego nimi obrotu, niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem,

4) przeciwko chronionemu prawem środowisku naturalnemu oraz związanej z nielegalnym obrotem prawnie chronionymi gatunkami,

5) przeciwko wolności seksualnej, w szczególności pedofilii oraz związanej ze sporządzaniem, rozpowszechnianiem i udostępnianiem treści pornograficznych z udziałem małoletnich,

6) handlu ludźmi,

7) pozbawienia wolności, w szczególności porwania w celu wymuszenia określonego zachowania,

8) organizowania nielegalnej migracji,

9) nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji,

10) przeciwko mieniu, a zwłaszcza kradzieży dzieł sztuki, dóbr kultury, pojazdów mechanicznych, nielegalnego obrotu tymi przedmiotami i ich przemytu,

11) fałszowania pieniędzy, kart kredytowych, czeków, papierów wartościowych oraz dokumentów urzędowych, w szczególności paszportów, dokumentów tożsamości, dokumentów podróży, a także wprowadzania ich do obiegu,

12) przeciwko obrotowi gospodarczemu, prania dochodów pochodzących z przestępstwa oraz korupcji funkcjonariuszy publicznych.

13) nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, nielegalnej produkcji tych środków i substancji oraz prekursorów, nielegalnego ich przetwarzania, przewożenia, przemytu oraz obrotu nimi, a także nielegalnego obrotu substancjami wyjściowymi i półproduktami służącymi do ich produkcji.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary za ich popełnienie,

2) poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok,

3) poszukiwania przedmiotów przywłaszczonych lub skradzionych.

Artykuł 2

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, o ile będzie to konieczne dla zapobiegania przestępstwom i ich zwalczania, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a) inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e) istotnych okolicznościach sprawy dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia czynu przestępczego, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach w sprawach, którymi są wspólnie zainteresowane oraz o ich wyniku,

2) na wniosek drugiej Umawiającej się Strony podejmować wspólnie uzgodnione działania policyjne,

3) wymieniać doświadczenia i informacje, w szczególności dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania,

4) wymieniać wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii,

5) wymieniać informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także środki techniczne służące do zwalczania przestępczości,

6) organizować wymianę ekspertów w celu doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie technik kryminalistycznych oraz metod zwalczania przestępstw, wymianę literatury fachowej i innych publikacji dotyczących przedmiotu Umowy.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje dotyczące planowanych lub już popełnionych aktów terrorystycznych, metod ich dokonywania oraz dane dotyczące grup terrorystycznych popełniających przestępstwa na szkodę interesów jednej z Umawiających się Stron.

Umawiające się Strony wymieniają również doświadczenia z zakresu walki z terroryzmem.

Artykuł 4

W celu zwalczania nielegalnego wytwarzania i obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami Umawiające się Strony będą:

1) przekazywać sobie informacje o:

a) obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b) miejscach i metodach ich wytwarzania, przechowywania oraz używanych środkach transportu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów,

d) transakcjach finansowych oraz sposobach ukrywania i formach prania dochodów pochodzących z wytwarzania i obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

2) udostępniać sobie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego,

3) wymieniać doświadczenia w zakresie kontroli legalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 5

W celu zwalczania organizowania nielegalnej migracji Umawiające się Strony będą przekazywać sobie informacje potrzebne do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom i ich zwalczania, a zwłaszcza informacje dotyczące organizatorów nielegalnych migracji, wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i symboli.

Artykuł 6

Wszystkie kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej Umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi organami państwowymi lub wyznaczonymi przez nie ekspertami.

Organami tymi są:

– po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

2) Szef Urzędu Ochrony Państwa,

3) Komendant Główny Policji,

4) Komendant Główny Straży Granicznej,

5) Generalny Inspektor Celny,

6) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

– po stronie Królestwa Hiszpanii:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

2) Sekretariat Stanu do Spraw Bezpieczeństwa,

3) Dyrekcja Generalna Gwardii Cywilnej,

4) Dyrekcja Generalna Policji,

5) Departament Ceł i Podatków Specjalnych Głównego Urzędu Podatkowego,

6) Służby Wykonawcze Komisji do Spraw Zapobiegania Praniu Kapitałów oraz Przestępstwom Finansowym.

Artykuł 7

Organy wymienione w artykule 6 mogą:

1) uzgadniać szczegółowe formy i tryb współpracy,

2) odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy,

3) w razie potrzeby wymieniać oficerów łącznikowych.

Artykuł 8

1. Umawiające się Strony, zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym, zapewniają ochronę przekazywanych sobie informacji niejawnych.

2. Wszelkie niejawne informacje lub środki techniczne przekazane przez jedną Umawiającą się Stronę drugiej Umawiającej się Stronie mogą być udostępnione organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego państw trzecich wyłącznie za zgodą Strony przekazującej.

3. W wypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazanych przez jedną Umawiającą się Stronę, druga Umawiająca się Strona powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu Stronę przekazującą, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

4. Umawiające się Strony zapewnią ochronę przekazywanych sobie danych osobowych, zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym oraz wiążącymi je umowami międzynarodowymi.

Artykuł 9

1. Jeżeli jedna Umawiająca się Strona uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 2–5 niniejszej Umowy lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłaby naruszyć jej suwerenność, zagrażać jej bezpieczeństwu lub innym istotnym interesom albo też naruszałaby zasady jej porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

2. Umawiające się Strony przekazują sobie wzajemnie dane personalne osób mających uczestniczyć w wymianie ekspertów, w miarę możliwości najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą wymiany. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że pobyt na jej terytorium osoby wyznaczonej przez drugą Stronę może zagrażać bezpieczeństwu tej Umawiającej się Strony lub innym jej istotnym interesom, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ustępu 1.

Artykuł 10

Jeżeli Umawiające się Strony nie postanowią inaczej, każda ze Stron ponosi koszty czynności podjętych przez nią w celu realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 11

W sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, Umawiające się Strony posługują się własnymi językami urzędowymi.

Artykuł 12

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między organami wymienionymi w artykule 6, w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej i nie będzie przedkładany do rozstrzygnięcia żadnej Stronie trzeciej.

Artykuł 13

Umowa niniejsza nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz innych zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z międzynarodowych umów dwustronnych lub wielostronnych.

Artykuł 14

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.

UMOWĘ NINIEJSZĄ sporządzono w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Biernacki

Z upoważnienia Królestwa Hiszpanii

Jaime Mayor Oreja

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 października 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »