| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości,

podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 listopada 2002 r. została podpisana w Mieście Meksyku Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, zwane dalej „Stronami”:

– dążąc do dalszego rozwoju stosunków w duchu przyjaźni i dobrej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi,

– zaniepokojone rozszerzaniem się przestępczości zorganizowanej,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy między Stronami dla skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej,

– dążąc do wypracowania optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych właściwych organów Stron,

– z zastrzeżeniem poszanowania norm prawa międzynarodowego, a w szczególności Jednolitej Konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.. Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.. Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. oraz prawa wewnętrznego swych państw, kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia współpracy, zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw, w przedmiocie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, a w szczególności następujących przestępstw:

1) terroryzmu,

2) przemytu ludzi,

3) nielegalnego posiadania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji,

4) nielegalnej migracji,

5) kradzieży pojazdów mechanicznych oraz ich przemytu i nielegalnego nimi obrotu,

6) podrabiania i przerabiania pieniędzy oraz wprowadzania ich do obiegu,

7) prania dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł,

8) nielegalnego wytwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich prekursorów.

Zgodnie z niniejszą Umową prekursorami są substancje, które mogą zostać przetworzone w środki odurzające lub substancje psychotropowe lub mogą służyć do ich wytworzenia.

2. Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary za ich popełnienie,

2) podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok związanych z przestępstwami, o których mowa w ustępie 1,

3) poszukiwania przedmiotów związanych z tymi przestępstwami.

Artykuł 2

1. Wszystkie kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej Umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi organami Stron w zakresie ich kompetencji lub między upoważnionymi przez te organy przedstawicielami.

Organami tymi są:

– po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

2) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

3) Komendant Główny Policji,

4) Komendant Główny Straży Granicznej,

5) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

6) Prokurator Generalny;

– po stronie Meksykańskich Stanów Zjednoczonych:

Prokuratura Generalna Republiki.

2. Organy, o których mowa w ustępie 1, w zakresie swojej właściwości mogą wymieniać ekspertów oraz, z zachowaniem procedur wewnętrznych, zawierać porozumienia określające szczegółowe formy i sposoby współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

3. Właściwe organy Stron przekazują sobie wzajemnie nazwiska specjalistów i ekspertów mających uczestniczyć w realizacji zadania związanego z wykonywaniem niniejszej Umowy, co najmniej na dwa tygodnie przed jego realizacją. Jeżeli jedna ze Stron uzna, że pobyt na terytorium jej państwa osoby wyznaczonej przez drugą Stronę może zagrażać bezpieczeństwu państwa tej Strony lub innym jego istotnym interesom, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia artykułu 5 niniejszej Umowy.

4. Właściwe organy Stron będą udzielały zgodnie z prawem wewnętrznym swych państw, wszelkiej niezbędnej pomocy przy wjeździe, podczas pobytu i przy wyjeździe specjalistów i ekspertów, którzy uczestniczyć będą w realizacji zadań związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. Specjaliści i eksperci nie będą mogli prowadzić żadnej innej działalności niezwiązanej z ich zadaniami, bez uprzedniej zgody właściwych organów.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych.

2. Wszelkie informacje, o których mowa w ustępie 1, przekazane przez właściwy organ jednej Strony właściwemu organowi drugiej Strony, mogą być udostępnione organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego państw trzecich wyłącznie za zgodą właściwego organu przekazującego.

3. W przypadku ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Strony, właściwy organ drugiej Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Strony przekazującej, a także poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 4

W celu ochrony przekazywanych danych osobowych stosuje się następujące zasady postępowania:

1) dopuszcza się wykorzystywanie danych wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez organ przekazujący,

2) na wniosek organu przekazującego organ, który otrzymuje informację powiadamia organ przekazujący o sposobie wykorzystania tej informacji oraz o wyniku jej wykorzystania,

3) dane osobowe przekazuje się wyłącznie właściwym organom Stron. Przekazywanie tych danych innym organom może nastąpić tylko za zgodą organu przekazującego,

4) właściwy organ przekazujący jest odpowiedzialny za prawdziwość danych. Jeżeli okaże się, że dane te są nieprawdziwe lub są to dane, których przekazanie było niedopuszczalne, organ przekazujący dane informuje o tym fakcie organ otrzymujący. W takim przypadku organ otrzymujący dane ma obowiązek sprostować dane lub je zniszczyć.

Artykuł 5

Jeżeli jedna ze Stron uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 6–9 niniejszej Umowy, lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłaby naruszyć suwerenność jej państwa, zagrażać jego porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom lub naruszyć zasady jej porządku prawnego, może odmówić całkowicie lub częściowo współpracy, bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 6

1. W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe organy Stron będą przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych przypadkach, dane osobowe domniemanych sprawców przestępstw oraz informacje o:

1) inspiratorach i osobach niejawnie kierujących działaniami przestępczymi,

2) powiązaniach przestępczych między przypuszczalnymi sprawcami przestępstw oraz metodach ich działania,

3) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach i obszarze ich działania,

4) istotnych okolicznościach sprawy dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia czynu przestępczego, jego przedmiocie i cechach szczególnych,

5) naruszonych przepisach prawa karnego,

6) podjętych już działaniach i ich wyniku.

2. Na wniosek właściwego organu Strony, organy Stron będą mogły współpracować przy realizacji działań policyjnych w zakresie swojej właściwości.

Artykuł 7

Właściwe organy Stron będą wymieniać informacje o wynikach rozpoznania o planowanych i popełnionych aktach terrorystycznych, dane o przypuszczalnych sprawcach i sposobach ich działania, o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających akty terrorystyczne na szkodę państwa jednej ze Stron oraz będą podejmować współpracę w celu zapobiegania i zwalczania terroryzmu.

Artykuł 8

Właściwe organy Stron, w celu zwalczania nielegalnej migracji i przemytu ludzi pomiędzy państwami Stron, będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom i ich zwalczania, a zwłaszcza informacje dotyczące osób organizujących nielegalne migracje, wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli.

Artykuł 9

Właściwe organy Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 8 niniejszej Umowy, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 6, będą mogły:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania oraz przechowywania środków i substancji, o których mowa w literze a niniejszego punktu, oraz sposobach ich transportu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków i substancji, o których mowa w literze a niniejszego punktu,

2) wymieniać informacje o wynikach analiz chemicznych i metodach badań oraz informacje o nowych rodzajach środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursorach, a także o innych niebezpiecznych substancjach, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego,

3) wymieniać informacje o przepisach prawnych oraz doświadczeniach w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.

Artykuł 10

W zakresie współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej właściwe organy Stron będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod i sprzętu służącego do zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania,

2) wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz rozwiązań prawnych dotyczących prania dochodów pochodzących z przestępstw, o których mowa w artykule 1 niniejszej Umowy,

3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstw; mogą także udostępniać sobie sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępstw, o których mowa w artykule 1 niniejszej Umowy,

4) ekspertów, którzy będą zajmować się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym personelu właściwych organów Stron, zwłaszcza w kwestiach technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, oraz fachowe publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

Artykuł 11

1. Spory, które wynikną z interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między właściwymi organami Stron w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwe organy Stron w drodze negocjacji, o których mowa w ustępie 1, spory będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa nie narusza przepisów wynikających z dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych wiążących Strony.

Artykuł 13

Właściwe organy Stron w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się własnymi językami urzędowymi albo językiem angielskim, jeżeli zwróci się o to właściwy organ jednej ze Stron.

Artykuł 14

Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy ponoszą organy tej Strony, na terytorium której koszty te powstały, chyba że w każdym konkretnym przypadku właściwe organy obu Stron postanowią inaczej.

Artykuł 15

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania późniejszej z not wymienionych między Stronami w drodze dyplomatycznej, w których Strony poinformują się w sposób pisemny o spełnieniu przewidzianych przez prawo wewnętrzne warunków niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona, za obopólną zgodą Stron, na wniosek jednej ze Stron. Takie zmiany wejdą w życie w trybie określonym w ustępie 1.

3. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku utraci moc po upływie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

SPORZĄDZONO w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r. w 2 (dwóch) egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Meksykańskich Stanów
Zjednoczonych

Zbigniew Sobotka

Marcial Rafael Macedo de la Concha

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 października 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »