reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw,

podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 lipca 2001 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

dążąc do dalszego rozwoju stosunków dwustronnych w duchu Układu między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.,

zaniepokojone wzrostem przestępczości, zwłaszcza zorganizowanej i terroryzmu,

przekonane o istotnym znaczeniu współpracy międzynarodowej dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie w jej zorganizowanej formie oraz terroryzmu,

kierując się zasadami równości i wzajemności,

z poszanowaniem przepisów prawa wewnętrznego swych państw oraz norm i zasad prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem postanowień Jednolitej Konwencji o środkach odurzających, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r., zmienionej Protokołem, sporządzonym w Genewie dnia 25 marca 1972 r. Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Na podstawie niniejszej Umowy oraz zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego swych państw, Umawiające się Strony będą współpracowały w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości, a w szczególności:

(1) przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności osób,

(2) przestępstw przeciwko mieniu,

(3) kradzieży, nielegalnego posiadania, wytwarzania, obrotu i wszelkich innych nielegalnych operacji bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, jądrowymi, promieniotwórczymi, toksycznymi, biologicznymi lub innymi materiałami niebezpiecznymi,

(4) przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu,

(5) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym sutenerstwa, pedofilii oraz produkcji w celu rozpowszechniania i rozpowszechniania materiałów o treści pornograficznej, także przy wykorzystaniu systemów informatycznych,

(6) handlu ludźmi,

(7) nielegalnego obrotu ludzkimi komórkami, tkankami i narządami,

(8) przekraczania wbrew przepisom granicy państwowej oraz innych przestępstw z tym związanych,

(9) podrabiania lub przerabiania środków płatniczych, papierów wartościowych i innych dokumentów oraz wprowadzania ich do obiegu lub używania jako autentycznych,

(10) nielegalnych operacji handlowych, finansowych, bankowych oraz innych przestępstw z nimi związanych,

(11) legalizowania dochodów i korzyści pochodzących z przestępstw, w tym również prania brudnych pieniędzy,

(12) korupcji z udziałem funkcjonariuszy publicznych,

(13) nielegalnej uprawy i przetwarzania roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz nielegalnego wytwarzania, posiadania, obrotu i wszelkich innych nielegalnych operacji środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz ich prekursorami,

(14) przestępstw przeciwko własności intelektualnej,

(15) przestępstw przeciwko informacjom gromadzonym lub przesyłanym za pomocą systemów i sieci informatycznych,

(16) aktów terroryzmu.

2. Umawiające się Strony będą współpracowały również w przedmiocie poszukiwania:

(1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary za ich popełnienie,

(2) osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok,

(3) przedmiotów pochodzących z przestępstw lub służących do ich popełnienia.

Artykuł 2

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, Umawiające się Strony określają następujące organy właściwe:

(1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c) Szef Urzędu Ochrony Państwa,

d) Komendant Główny Policji,

e) Komendant Główny Straży Granicznej,

f) Prezes Głównego Urzędu Ceł,

g) Generalny Inspektor Celny,

(2) w Rumunii:

a) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

b) Ministerstwo Finansów Publicznych,

c) Rumuńska Służba Informacyjna,

d) Krajowy Urząd do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Prania Pieniędzy,

e) Urząd Prokuratorski przy Najwyższej Izbie Sprawiedliwości.

2. Organy właściwe, o których mowa w ustępie 1, będą bezpośrednio współpracowały w zakresie swojej właściwości oraz zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw.

3. W terminie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy właściwe organy poinformują się wzajemnie o dotyczących ich danych, niezbędnych do porozumiewania się. Dane te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku potrzeby, w tym także w razie zmian właściwości lub nazw tych organów.

4. W celu realizacji niniejszej Umowy właściwe organy mogą, w zakresie swojej właściwości oraz zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw, zawierać porozumienia określające szczegółowe formy i tryb współpracy oraz mogą wymieniać oficerów łącznikowych.

Artykuł 3

1. Właściwe organy określone przez Umawiające się Strony zobowiązują się zapewnić ochronę odpowiednio oznaczonych informacji i przedmiotów niejawnych przekazywanych sobie wzajemnie w ramach współpracy na podstawie niniejszej Umowy.

2. Informacje i przedmioty, o których mowa w ustępie 1, nie mogą być przekazywane lub udostępniane innym podmiotom niż wymienione w artykule 2 bez uprzedniej pisemnej zgody organu właściwego, który je przekazał.

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi narażenie na ujawnienie lub ujawnienie informacji i przedmiotów, o których mowa w niniejszym artykule, poinformuje o tym niezwłocznie właściwy organ państwa drugiej Umawiającej się Strony. Organy te wyjaśnią okoliczności takiego zdarzenia, ocenią jego skutki oraz podejmą działania w celu zapobieżenia powtórzeniu się w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 4

W celu ochrony przekazywanych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych Umawiające się Strony zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad postępowania:

(1) otrzymane dane osobowe będą wykorzystywane tylko w celu, w jakim wnioskowano o ich udostępnienie oraz na warunkach określonych przez organ przekazujący dane, w tym także dotyczących terminu ich przechowywania,

(2) na wniosek organu właściwego przekazującego dane osobowe, informuje się ten organ o sposobie wykorzystania tych danych oraz o uzyskanych efektach,

(3) dane osobowe przekazywane są wyłącznie organom wymienionym w artykule 2; udostępnienie tych danych innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą właściwego organu przekazującego,

(4) właściwy organ przekazujący dane osobowe jest odpowiedzialny za ich prawdziwość i prawidłowość; jeżeli okaże się, że te dane są nieprawdziwe lub nieprawidłowe albo są to dane, których nie należało przekazywać, należy niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ otrzymujący dane osobowe w celu ich sprostowania lub zniszczenia.

Artykuł 5

1. Jeżeli właściwy organ uzna, że wnioskowane przekazanie informacji lub realizacja innej formy współpracy mogłyby zagrozić suwerenności, bezpieczeństwu bądź innym ważnym interesom jego państwa, albo być sprzeczne z jego prawem wewnętrznym, może odmówić całkowicie lub częściowo wykonania takiego wniosku lub uzależnić jego wykonanie od spełnienia określonych warunków.

2. Właściwe organy będą niezwłocznie przekazywały informacje, w formie pisemnej, o każdym przypadku odmowy, wskazując jej przyczyny.

Artykuł 6

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1, właściwe organy będą:

(1) przekazywać sobie wzajemnie, na wniosek lub z własnej inicjatywy, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a) inspiratorach lub osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach między przestępcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup przestępczych,

e) istotnych okolicznościach sprawy, a w szczególności dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach przez odpowiednie organy oraz o ich wynikach,

(2) na wniosek jednego z nich podejmować odpowiednie działania operacyjne lub realizować zsynchronizowane bądź wspólne czynności.

Artykuł 7

Właściwe organy będą wymieniać informacje o planowanych lub popełnionych zamachach na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów państwa jednej z Umawiających się Stron oraz podejmować także inne, wspólnie uzgodnione działania, uzasadnione potrzebą zapobiegania i zwalczania terroryzmu.

Artykuł 8

Właściwe organy będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania i zwalczania przestępstw przekraczania wbrew przepisom granicy państwowej, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw i metod ich działania. W tym samym celu mogą być wymieniane wzory dokumentów podróży, naklejek wizowych, stempli oraz suchych pieczęci stosowanych w tych dokumentach.

Artykuł 9

W ramach współpracy w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 13, właściwe organy będą:

(1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b) miejscach, metodach i środkach wytwarzania, przechowywania i przewozu środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów,

c) wykorzystywanych trasach w nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

(2) udostępniać sobie wzajemnie informacje o nowych środkach odurzających, substancjach psychotropowych oraz prekursorach,

(3) wymieniać informacje o przepisach i doświadczeniach w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem i stosowaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów.

Artykuł 10

W przedmiocie współpracy naukowo-technicznej i doskonalenia zawodowego personelu właściwe organy będą wymieniać:

(1) doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego,

(2) wyniki prac badawczych z dziedziny kryminalistyki i kryminologii,

(3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa,

(4) sprzęt służący do zwalczania przestępczości, na odrębnie uzgadnianych warunkach,

(5) ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw,

(6) literaturę fachową, uregulowania prawne i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

Artykuł 11

1. Ewentualne spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami państw Umawiających się Stron.

2. W wypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa nie narusza zobowiązań podjętych przez Umawiające się Strony, wynikających z innych umów międzynarodowych.

Artykuł 13

Przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy właściwe organy będą posługiwały się językami urzędowymi swoich państw bądź językiem angielskim.

Artykuł 14

Jeżeli właściwe organy nie postanowią inaczej, koszty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy będą ponoszone przez tę Umawiającą się Stronę, na terytorium państwa której koszty te powstały.

Artykuł 15

1. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty otrzymania ostatniej z not, w których Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o wypełnieniu wewnętrznych procedur wymaganych do jej wejścia w życie.

2. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania noty o wypowiedzeniu.

3. Umawiające się Strony mogą uzgodnić zmiany w niniejszej Umowie. Uzgodnione zmiany wejdą w życie w sposób określony w ustępie 1.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rumunii, podpisane w Warszawie w dniu 13 sierpnia 1992 r.

NINIEJSZĄ UMOWĘ podpisano w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rumuńskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Rumunii

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 maja 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama