reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, zwany dalej „konkursem”, ogłasza właściwy organizator.
§ 2.
Postanowienie o ogłoszeniu konkursu określa w szczególności:

1) formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora;

2) termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

§ 3.
1. Postanowienie organizatora o ogłoszeniu konkursu podaje się do wiadomości pracownikom instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dziennikach:

1) dwóch o zasięgu ogólnokrajowym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko dyrektora państwowej instytucji kultury;

2) jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym regionalnym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

3) dwóch o zasięgu regionalnym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury, z wyjątkiem instytucji, o której mowa w pkt 2.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres instytucji kultury;

2) wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania;

3) termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia;

4) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków;

5) informację o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury.

§ 4.
1. W celu przeprowadzenia konkursu właściwy organizator:

1) powołuje członków komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”;

2) określa szczegółowy tryb pracy komisji;

3) wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków.

2. W przypadku komisji, o której mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator występuje do właściwych organów i organizacji o wskazanie ich przedstawicieli.

3. W skład komisji powołuje się nie mniej niż 3 osoby. Nie dotyczy to komisji, o której mowa w ust. 2.

4. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, organizator niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.

§ 5.
1. Do zadań komisji należy:

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;

2) przeprowadzenie postępowania konkursowego;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;

4) przekazywanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi.

2. Dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata załącza się do protokołu.

3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

4. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji.

5. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.

6. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, komisja kończy działalność.

§ 6.
W ramach postępowania konkursowego komisja:

1) ustala spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) przeprowadza rozmowę z kandydatem.

§ 7.
Obsługę komisji, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia organizator.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama