| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm.2)) po § 23g dodaje się § 23h w brzmieniu:

„§ 23h. 1. Agencja może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na:

1) skup od producentów krajowych oraz przechowywanie krajowego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,

2) skup od producentów krajowych i przechowywanie krajowych zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i cukru, ziemniaków, skrobi ziemniaczanych naturalnych i przetworzonych, suszów ziemniaczanych, klejów ziemniaczanych krochmalowych i dekstrynowych, ziół i suszu ziół, owoców, warzyw, półproduktów i przetworów z owoców i warzyw, słomy i włókien łykowych oraz nasion lnu, cykorii korzeniowej i suszu cykorii, gorczycy, z wyłączeniem wyrobów alkoholowych i surowców do produkcji wyrobów alkoholowych,

3) przechowywanie lub zakup i przechowywanie sezonowych nadwyżek miodu, pochodzących z krajowej produkcji.

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących przechowalnictwo i skup, którzy:

1) posiadają uprawnienia do reprodukcji lub obrotu nasionami i sadzeniakami ziemniaka oraz

2) wykonują prace związane z technologicznym przygotowaniem nasion i sadzeniaków.

3. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących:

1) przetwórstwo spożywcze i farmaceutyczne skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych oraz przetwórstwo włókien łykowych albo

2) działalność w zakresie przechowalnictwa skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych na cele przetwórstwa spożywczego lub farmaceutycznego, mających w odniesieniu do zbóż, rzepaku i cukru magazyny atestowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca spełnia jeden z warunków, o których mowa w ust. 3, a nie posiada wystarczających własnych możliwości skupowych, przetwórczych lub przechowalniczych na potrzeby realizacji prowadzonej działalności gospodarczej, może zlecić wykonanie tych czynności innym przedsiębiorcom, którzy takie możliwości posiadają. Z dopłaty może korzystać tylko przedsiębiorca zlecający.

5. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą korzystać z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, pod warunkiem:

1) stosowania w skupie produktów rolnych, dla których jest określona cena interwencyjna, cen nie niższych od tej ceny,

2) dokonania zapłaty kwot należnych dostawcom w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia produktu od dostawcy.

6. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy w wysokości 0,70 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4,5 %.

7. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. są udzielane na cele wymienione w:

1) ust. 1 pkt 2:

a) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 1,

b) za okres nie dłuższy niż 10 miesięcy – dla przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3 pkt 2

– od dnia zawarcia umowy kredytowej,

2) ust. 1 pkt 1 i 3 – za okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.

8. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są udzielane pod warunkiem, że spłata kredytu na finansowanie skupu, przechowywanie produktów rolnych i zapasów przetworów z tych produktów, pochodzących ze zbiorów w 2004 r., będzie dokonana w terminie do dnia 30 września 2005 r.

9. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, w stosunku rocznym nie może wynosić więcej niż 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

10. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na skup i przechowywanie produktów rolnych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 lub zakup i przechowywanie produktu wymienionego w ust. 1 pkt 3 są stosowane do kredytów, których wysokość jest ustalana na podstawie cen nabycia w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a w odniesieniu do przechowywania – także według średnich miesięcznych stanów zapasów tych produktów w okresie kredytowania.

11. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2004 r. na przechowywanie;

1) wytworzonych przez krajowych przedsiębiorców produktów i półproduktów wymienionych w ust. 1 pkt 2,

2) wytworzonego przez krajowych przedsiębiorców produktu wymienionego w ust. 1 pkt 3

– są stosowane do kredytów, których wysokość jest ustalana na podstawie kosztów wytworzenia w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz średnich miesięcznych stanów zapasów tych produktów w okresie kredytowania.

12. Wnioski o objęte dopłatami kredyty na cele, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorcy składają w bankach, które zawarły z Agencją umowy w sprawie dopłat.

13. W umowach Agencji z bankami ustala się w szczególności:

1) limity dopłat,

2) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1,

3) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548, Z 2002 r. Nr 21, poz. 203, Nr 46, poz. 427 i 429, Nr 150, poz. 1242 i Nr 231, poz. 1939, z 2003 r. Nr 159, poz. 1539 i Nr 204, poz. 1980 oraz z 2004 r. Nr 95, poz. 935.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »