reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych2)

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „egzaminem”;

2) wysokość i tryb pobierania opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, zwanej dalej „ustawą”;

3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej oraz sposób wynagradzania osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych.

§ 2.
Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień związanych z przewozem koleją towarów niebezpiecznych określonych w art. 34 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją oraz zapobiegania stwarzanym przez te towary zagrożeniom, z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa;

2) szczegółowej klasyfikacji towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem procedur i kryteriów klasyfikacyjnych oraz właściwości towarów niebezpiecznych;

3) wymagań dotyczących budowy i eksploatacji opakowań, wagonów cystern i kontenerów cystern z uwzględnieniem ich rodzajów i konstrukcji;

4) zasad znakowania opakowań, wagonów i kontenerów z towarami niebezpiecznymi;

5) zagadnień eksploatacyjnych, w tym sposobu załadunku i rozmieszczenia ładunku w wagonie oraz procedur stosowanych przy załadunku, przeładunku i wyładunku towarów niebezpiecznych;

6) szczególnych warunków przewozu towarów niebezpiecznych;

7) dokumentacji związanej z przewozem towarów niebezpiecznych, w tym zasad wypełniania listów przewozowych.

§ 3.
1. Egzamin składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej.

2. Pierwsza część egzaminu ma formę testu składającego się z 30 pytań dotyczących zagadnień, o których mowa w § 2.

3. Druga część egzaminu składa się z pięciu tematów opisowych obejmujących zakres tematów pytań testowych, z których jeden spełnia zarazem warunki ćwiczenia praktycznego z zakresu obowiązków doradcy.

§ 4.
1. Za egzamin pobiera się opłatę, w zaokrągleniu do pełnych złotych, której wysokość równa jest 50 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę stanowiącą połowę opłaty za egzamin, o której mowa w ust. 1.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek Urzędu Transportu Kolejowego.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zwrotowi w przypadku niestawienia się na egzamin z uzasadnionych, udokumentowanych przyczyn.

5. Pisemny wniosek o zwrot opłaty wraz z dokumentami uzasadniającymi ważne przyczyny nieobecności na egzaminie składa się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, przed upływem 7 dni po dacie wyznaczonego egzaminu.

6. W przypadku braku uzasadnienia nieobecności na egzaminie, opłata za egzamin podlega zwrotowi z potrąceniem kwoty stanowiącej 20 % jej wysokości.

§ 5.
Członkowie komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją”, przed przeprowadzeniem egzaminu składają oświadczenie, że ze zdającymi egzamin nie pozostają w związku małżeńskim, nie są krewnymi lub powinowatymi w linii prostej, krewnymi w linii bocznej do drugiego stopnia i powinowatymi do drugiego stopnia, nie są związani z osobami zdającymi stosunkiem prawnym z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz nie pozostają z nimi w stosunku zależności służbowej, a także nie prowadzili kursów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, jeżeli uczestniczyły w nich osoby zdające egzamin.
§ 6.
1. Komisja dopuszcza do egzaminu kandydatów na doradców i doradców, którzy:

1) ukończyli kurs, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem egzaminu;

2) wnieśli opłatę za egzamin;

3) złożyli w Urzędzie Transportu Kolejowego wniosek o przystąpienie do egzaminu na 30 dni przed terminem egzaminu podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa UTK oraz dołączyli do wniosku:

a) kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu,

b) kopię dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w imieniu kandydata na doradcę lub doradcy może złożyć przewoźnik kolejowy lub inny podmiot biorący udział w przewozie koleją towarów niebezpiecznych.

3. Komisja zawiadamia pisemnie osoby dopuszczone do egzaminu o miejscu i terminie egzaminu co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 7.
1. Komisja ustala zestawy pytań testowych oraz tematów opisowych w takiej liczbie, aby nie więcej niż dwie osoby spośród zdających otrzymały taki sam zestaw pytań.

2. Zestawy pytań testowych i tematów opisowych zatwierdza Prezes UTK i przekazuje je przewodniczącemu komisji najpóźniej na dzień przed terminem egzaminu.

§ 8.
Komisja, przeprowadzając egzamin:

1) określa czas trwania pierwszej i drugiej części egzaminu, o których mowa w § 3;

2) dopuszcza do drugiej części egzaminu osoby, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań testowych;

3) zalicza z wynikiem pozytywnym drugą część egzaminu osobom, które uzyskały co najmniej 10 punktów, przyznając od 0 do 3 punktów za każdy temat opisowy.

§ 9.
1. Prace osób egzaminowanych z obydwu części egzaminu powinny być oceniane przez co najmniej dwóch członków komisji, a wyniki egzaminu omówione na posiedzeniu komisji w pełnym składzie.

2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu przewodniczący komisji informuje pisemnie osobę egzaminowaną o terminie i miejscu egzaminu poprawkowego co najmniej na 21 dni przed jego terminem. Egzamin poprawkowy można zdawać dwukrotnie.

§ 10.
1. Z przebiegu egzaminu komisja sporządza protokół, zawierający wyniki egzaminów, który podpisują przewodniczący komisji i jej członkowie.

2. W protokole zamieszcza się wyniki egzaminu osób zdających, a także odnotowuje się przypadki odsunięcia od egzaminu w razie stwierdzenia skorzystania przez egzaminowanego z niedozwolonej pomocy.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje w terminie 7 dni od dnia zakończenia egzaminu Prezesowi UTK.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, przechowuje się w Urzędzie Transportu Kolejowego przez okres 5 lat od daty egzaminu.

§ 11.
Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 4,5 % kwoty opłaty za egzamin, o której mowa w § 4 ust. 1, wnoszonej od każdej osoby egzaminowanej – dla przewodniczącego komisji;

2) 3,0 % kwoty opłaty za egzamin, o której mowa w § 4 ust. 1, wnoszonej od każdej osoby egzaminowanej – dla członków komisji oraz sekretarza komisji.

§ 12.
Egzamin poprawkowy dla osób, które przystępowały do egzaminu przed dniem 1 maja 2004 r., lecz nie uzyskały uprawnień doradcy, odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996) oraz dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców (Dz. U. Nr 63, poz. 573), które zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962) utraciło moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strefy Nieruchomości

Blog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama