| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, ich zadania, formy organizacyjne oraz sposoby finansowania;

2) warunki działania stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w jednostkach organizacyjnych.

§ 2.
1. Cele kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych realizuje się w sposób odpowiadający wymaganiom współczesnego pola walki oraz warunkom szkolenia wojskowego.

2. Do zadań jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji celów kultury fizycznej należy w szczególności zapewnianie żołnierzom zaspokajania ich potrzeb:

1) biologicznych, a w szczególności:

a) zwiększenia zdolności przystosowawczych organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego,

b) odnowy biologicznej organizmu,

c) sprawności fizycznej i ochrony zdrowia;

2) emocjonalnych, a w szczególności:

a) uodpornienia na stres,

b) pogłębienia więzi interpersonalnych i rozładowania napięć emocjonalnych,

c) kreowania postaw przywódczych;

3) społecznych, a w szczególności:

a) przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych,

b) integracji środowiskowej i międzyosobowej.

§ 3.
Cele kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych są realizowane w następujących formach:

1) zajęcia wychowania fizycznego;

2) zawody sportowe;

3) imprezy rekreacyjno-sportowe.

§ 4.
Działalność, o której mowa w § 3 pkt 1, realizuje się na podstawie programów zajęć wychowania fizycznego.
§ 5.
Działalność, o której mowa w § 3 pkt 2, realizuje się na podstawie opracowywanego corocznie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) kalendarza oraz regulaminów zawodów sportowych;

2) kalendarza imprez sportowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM).

§ 6.
Działalność, o której mowa w § 3 pkt 3, realizuje się na podstawie Planu zasadniczych przedsięwzięć opracowywanego corocznie przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw rekreacji ruchowej.
§ 7.
Cele kultury fizycznej realizują:

1) dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie);

2) żołnierze i pracownicy zajmujący etatowe lub nieetatowe stanowiska służbowe związane z kulturą fizyczną;

3) lekarze i personel wojskowej służby zdrowia;

4) żołnierze, w zależności do zajmowanych przez nich stanowisk służbowych, stopnia wojskowego, wieku i płci.

§ 8.
Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych umożliwiają stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz związkom sportowym prowadzenie działalności w tych jednostkach przez:

1) zezwalanie żołnierzom czynnej służby wojskowej, na wniosek władz stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego, na prowadzenie i udział w zajęciach szkoleniowo-wychowawczych w ramach działalności tych stowarzyszeń i związków;

2) obejmowanie patronatem przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej lub związki sportowe;

3) organizowanie, wspólnie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi, imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym;

4) rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi w zakresie popularyzacji i rozwoju sportu;

5) konsultowanie z władzami związków sportowych kalendarzy zawodów sportowych rozgrywanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) w dyscyplinach, w których uczestniczą delegacje Wojska Polskiego.

§ 9.
Warunkiem działania stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego w jednostkach organizacyjnych jest:

1) zawarcie umowy z dowódcami tych jednostek; umowy określają szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań;

2) wykorzystywanie udostępnionego mienia jednostek organizacyjnych wyłącznie do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego;

3) ponoszenie wydatków niezbędnych do właściwego wykorzystania udostępnionego mienia jednostki organizacyjnej przez stowarzyszenie kultury fizycznej lub związek sportowy;

4) pokrycie szkód zaistniałych w udostępnionym mieniu jednostki organizacyjnej przez stowarzyszenie kultury fizycznej lub związek sportowy.

§ 10.
1. Realizacja celów kultury fizycznej w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej jest finansowana z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji tego ministra.

2. Realizacja celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej jest finansowana przez te jednostki, w sposób określony w przepisach o ich funkcjonowaniu.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »