| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją", pomocy finansowej niezwiązanej z realizacją programów operacyjnych.

2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu:

1) przedsiębiorcom;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;

4) jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 2.
1. Na podstawie rozporządzenia nie może być udzielona pomoc publiczna na działalność eksportową ani pomoc publiczna, w wyniku której produkty krajowe uzyskałyby pozycję uprzywilejowaną w stosunku do produktów importowanych.

2. Pomocą publiczną na działalność eksportową jest pomoc publiczna bezpośrednio związana z wielkością eksportu, budową i funkcjonowaniem sieci dystrybucji oraz pomoc publiczna na pokrycie innych bieżących wydatków związanych z działalnością eksportową.

3. Pomoc finansowa obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność eksportową.

§ 3.
Pomoc finansowa wyrażona w euro wypłacana jest, z uwzględnieniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), w złotych, według kursu kupna, obowiązującego, w dniu wypłaty pomocy finansowej, w banku, w którym Agencja prowadzi rachunek, z którego ta wypłata jest dokonywana.
§ 4.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w Załączniku l do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

Rozdział 2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego

§ 5.

Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy, posiadającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem":

1) w zakresie doradztwa dotyczącego:

a) podnoszenia jakości,

b) wdrażania przez przedsiębiorcę zaawansowanych rozwiązań technologicznych służących poprawie produktywności oraz jakości produktów i usług,

c) pozyskiwania przez przedsiębiorcę zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej,

d) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne technologie, maszyny i urządzenia,

e) podejmowania przez przedsiębiorcę działalności innowacyjnej;

2) w zakresie inwestycji.

§ 6.
1. Wsparcie, o którym mowa w § 5, jest udzielane z zachowaniem przepisów rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców.

2. Wsparcie w zakresie, o którym mowa w § 9 i 10, może być udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), i może być udzielone konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

§ 7.
1. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy.

2. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być również udzielone na działalność w zakresie:

1) rolnictwa;

2) rybołówstwa;

3) rybactwa;

4) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku l do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

5) górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002);

6) produkcji żeliwa i stali, o których mowa w Aneksie B do Wytycznych wielosektorowych o pomocy regionalnej na duże projekty inwestycyjne (Dz. Urz. WE C 70 z 19.03.2002);

7) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego;

8) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego.

3. Wsparcie, o którym mowa w § 9 i 10, nie może być udzielone przedsiębiorcy wykonującemu działalność w zakresie usług transportowych.

§ 8.
1. Wsparcie w zakresie doradztwa jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w § 9–13.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa nie zalicza się:

1) wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę do dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia;

2) wydatków na zakup usług realizowanych przez wykonawcę nieposiadającego akredytacji Agencji; nie dotyczy to usług realizowanych przez:

a) jednostki certyfikacyjne lub laboratoria badawcze, akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji lub analogicznym systemie zagranicznym,

b) jednostki naukowe, określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

c) biegłych rewidentów;

3) podatku od towarów i usług;

4) wydatków dokonywanych w formie płatności gotówkowej.

§ 9.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa dotyczącego podnoszenia jakości są wydatki na zakup usług w zakresie:

1) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów systemów zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem i higieną pracy;

2) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności, w tym deklaracji zgodności producenta, dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu.

2. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa dotyczącego podnoszenia jakości nie może być niższa niż 1 000 euro ani nie może przekroczyć 13 500 euro.

3. Wsparcie w zakresie doradztwa dotyczącego podnoszenia jakości jest wypłacane po uzyskaniu przez przedsiębiorcę certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa dotyczącego wdrażania przez przedsiębiorcę zaawansowanych rozwiązań technologicznych służących poprawie produktywności oraz jakości produktów i usług są wydatki na zakup usług w zakresie:

1) automatyzacji i optymalizacji procesów projektowania i wykonywania prototypów;

2) zmian jakościowych procesów i oprzyrządowania wynikających z zastosowania metod modelowania komputerowego;

3) testowania i diagnostyki;

4) rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w prototypach i seriach próbnych;

5) parametryzacji i kontroli rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorcę w procesie produkcji;

6) podnoszenia produktywności i jakości produktów i usług.

2. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa dotyczącego wdrażania przez przedsiębiorcę zaawansowanych rozwiązań technologicznych służących poprawie produktywności oraz jakości produktów i usług nie może być niższa niż 1 500 euro ani nie może przekroczyć 15 000 euro.

§ 11.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania przez przedsiębiorcę zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej są wydatki na zakup usług doradczych w zakresie:

1) emisji i wprowadzania do obrotu akcji bądź obligacji;

2) uzyskiwania finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka;

3) pozyskiwania inwestora strategicznego;

4) pozyskiwania finansowania z innych źródeł zewnętrznych.

2. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania przez przedsiębiorcę zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej nie może przekroczyć 15 000 euro.

§ 12.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa dotyczącego wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne technologie, maszyny i urządzenia są wydatki na zakup usług doradczych w zakresie:

1) audytu technologicznego,

2) opracowania i realizacji planu rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa,

3) wdrożenia pozyskanych technologii oraz własnych rozwiązań innowacyjnych

– z wyłączeniem usług związanych z wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

2. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa dotyczącego wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne technologie, maszyny i urządzenia nie może być niższa niż 1 500 euro ani nie może przekroczyć 10 000 euro.

§ 13.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa dotyczącego podejmowania przez przedsiębiorcę działalności innowacyjnej są wydatki na zakup usług doradczych w zakresie:

1) prowadzenia przedsiębiorstwa;

2) oceny potencjału rynkowego;

3) budowania strategii przedsiębiorstwa;

4) poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania;

5) poszukiwania partnerów handlowych;

6) praw własności przemysłowej;

7) doradztwa specjalistycznego w takich dziedzinach jak: technologia materiałowa, metody wytwarzania i innych ściśle związanych z zarządzaniem innowacyjnym przedsiębiorstwem.

2. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa dotyczącego podejmowania przez przedsiębiorcę działalności innowacyjnej nie może być niższa niż 3 000 euro ani nie może przekroczyć 30 000 euro.

§ 14.
Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§ 15.
Wsparcie w zakresie inwestycji nie może być udzielone na działalność w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 2, oraz na działalność w zakresie:

1) formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;

2) polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, są połączone jedną linią technologiczną;

3) innym niż wymienione w pkt 1 i 2, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.

§ 16.
Wsparcie w zakresie inwestycji jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się do:

1) utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, przy czym za dzień zakończenia inwestycji przyjmuje się dzień złożenia przez przedsiębiorcę w Agencji końcowego rozliczenia wsparcia, potwierdzającego zakończenie realizacji inwestycji;

2) zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, ze środków niepochodzących z pomocy publicznej, przy czym co najmniej 20% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w § 17 ust. 2, powinno być pokryte środkami niepochodzącymi z zewnętrznych źródeł finansowania.

§ 17.
1. Wsparcie w zakresie inwestycji jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 2, związanych z:

1) inwestycją polegającą na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacji w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, lub

2) inwestycją w wartości niematerialne i prawne związaną z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji są wydatki na zakup:

1) nowych urządzeń i maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, wyszczególnionych w grupie nr 3, 4, 5, 6 oraz rodzajach nr 800, 801, 802 Klasyfikacji Środków Trwałych;

2) nowych urządzeń oraz wyposażenia biurowego, wyszczególnionych w rodzaju 803 Klasyfikacji Środków Trwałych;

3) wartości niematerialnych i prawnych;

4) innych nowych rzeczy ruchomych, w szczególności wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, pozostających w bezpośrednim związku z zakupami, o których mowa w pkt 1–3;

5) usług transportowych związanych z zakupami, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

6) innych usług, związanych z instalacją środków trwałych, o których mowa w pkt 1 ;

7) usług prawniczych o charakterze jednorazowym, niezbędnych dla realizowanej inwestycji.

3. Wartość nabywanych środków trwałych w ramach jednego rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, nie może przekroczyć 30 000 euro. Ograniczenie to dotyczy również łącznej wartości nabywanych wartości niematerialnych i prawnych.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji nie zalicza się:

1) wydatków określonych w § 8 ust. 2 pkt 1 i 3;

2) wydatków dokonanych z naruszeniem przepisu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

§ 18.
Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 2 000 euro ani nie może przekroczyć 100 000 euro.
§ 19.
1. Wielkość wsparcia w zakresie inwestycji nie może przekroczyć:

1) 30% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań;

2) 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot;

3) 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w innym powiecie.

2. Wielkość wsparcia w zakresie inwestycji na działalność gospodarczą w zakresie produkcji, naprawy oraz konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT oraz przebudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1 000 GT nie może przekroczyć 22,5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Rozdział 3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom pomocy finansowej w formie pożyczek

§ 20.

1. Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy, posiadającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym.

2. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 288 z 9.10.1999).

3. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest udzielana pod warunkiem, że przedsiębiorca zapewni finansowanie inwestycji w części nieobjętej pożyczką.

4. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest przeznaczona na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, określonych w ust. 5. Przepisy § 8 ust. 2 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym są wydatki na:

1) wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych;

2) zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;

3) zakup i montaż maszyn lub urządzeń;

4) budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.

6. Wielkość pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

7. Kwota pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym nie może przekroczyć równowartości 500 000 euro.

8. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest udzielana na okres nieprzekraczający 6 lat.

9. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

10. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest oprocentowana według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.

11. Umowa o udzieleniu pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym może przewidywać karencję w jej spłacie, której okres nie może wykraczać poza okres planowanego wdrożenia przedsięwzięcia ani przekraczać 2 lat. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

§ 21.
1. Agencja może udzielić małemu przedsiębiorcy, posiadającemu siedzibę na terenie województwa objętego, zgodnie z postanowieniami umowy o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, programem wspierania rozwoju przedsiębiorców przy pomocy pożyczek, pomocy finansowej w formie pożyczki na pokrycie części wydatków inwestycyjnych lub uzupełnienie środków obrotowych przedsiębiorcy, zwanej dalej „pożyczką na rozwój działalności".

2. Kwota pożyczki na rozwój działalności nie może przekroczyć równowartości 25 000 euro.

3. Pożyczka na rozwój działalności jest udzielana na okres nieprzekraczający 3 lat.

4. Umowa o udzieleniu pożyczki na rozwój działalności może przewidywać karencję w jej spłacie, która nie może przekraczać 6 miesięcy. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

5. Do pożyczki na rozwój działalności stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 2, 9 i 10.

Rozdział 4

Tryb udzielania pomocy finansowej przedsiębiorcom

§ 22.

1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przedsiębiorcom, podstawowych warunkach jej udzielania oraz terminach i miejscu składania wniosków, zamieszczając ogłoszenie w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej przedsiębiorcy powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek;

3) określenie rodzaju i kwoty pomocy finansowej.

3. Formularze wniosków o udzielenie pomocy finansowej przedsiębiorcom udostępnia Agencja w szczególności przez ich zamieszczenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

§ 23.
1. Agencja rozpatruje wnioski o udzielenie pomocy finansowej w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa dany termin składania tych wniosków.

2. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pomocy finansowej, bierze pod uwagę:

1) zapewnienie przez przedsiębiorcę finansowania zaplanowanych działań, w części nieobjętej pomocą finansową;

2) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

3) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;

4) trwałość rezultatów zaplanowanych działań;

5) w przypadku pomocy finansowej w formie pożyczki:

a) zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki,

b) sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

3. Jeżeli pomoc finansowa jest udzielana w ramach programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, Agencja przedkłada do akceptacji Pełnomocnikowi do Spraw Realizacji Programu, określonemu w umowie ustanawiającej ten program, rekomendację udzielenia pomocy finansowej poszczególnym przedsiębiorcom. Wymóg ten nie dotyczy pomocy finansowej określonej w § 21.

4. Agencja powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy finansowej. Odmowa taka nie stanowi przeszkody do ubiegania się przez przedsiębiorcę o udzielenie pomocy finansowej w kolejnym terminie składania wniosków.

Rozdział 5

Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego

§ 24.

1. Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej, o której mowa w art. 6d ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, działającej w województwie objętym, zgodnie z postanowieniami umowy o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, regionalnym programem rozwoju przedsiębiorczości, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczonego na pokrycie wydatków określonych w ust. 2, zwanego dalej „wsparciem na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości".

2. Wsparcie na realizację regionalnego programu rozwoju przedsiębiorczości jest przeznaczone na pokrycie wydatków regionalnej instytucji finansującej, polegających na udzielaniu, we własnym imieniu, bezzwrotnej pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorcom, realizującym przedsięwzięcia na terenie danego województwa. Wsparcie to jest udzielane pod warunkiem, że regionalna instytucja finansująca będzie udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej w sposób określony w ust. 3–10.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez regionalną instytucję finansującą może polegać na pokryciu części wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na:

1) zakup usług doradczych mających na celu wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 1 000 euro ani nie może przekroczyć 10 000 euro;

2) zakup usług doradczych w zakresie oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, przygotowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub planowania inwestycyjnego, przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 500 euro ani nie może przekroczyć 5 000 euro;

3) zakup usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek, usług z zakresu badania rynków zagranicznych lub uczestnictwo w targach bądź wystawie, pod warunkiem że przedsiębiorca bierze udział w określonych targach bądź wystawie po raz pierwszy, przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 500 euro ani nie może przekroczyć 10 000 euro;

4) zakup usług doradczych mających na celu dostosowanie przedsiębiorstwa do Polskich Norm lub przepisów Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 500 euro ani nie może przekroczyć 4 000 euro;

5) poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przez:

a) zakup nowego sprzętu ochronnego lub urządzeń ochronnych, urządzeń sygnalizacji lub ostrzegania przeznaczonych do maszyn i miejsc pracy niemających takich urządzeń lub niespełniających obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) zakup nowych maszyn lub instalacji technicznych w celu wymiany parku maszynowego, który nie spełnia wymagań określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) dokonanie innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu, urządzeń, maszyn i instalacji wymienionych w lit. a i b – w wysokości nie-przekraczającej 10% wydatków, o których mowa w lit. a i b,

d) zakup środków ochrony osobistej – w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia

– przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 2 000 euro ani nie może przekroczyć 50 000 euro;

6) dokonanie inwestycji w środki trwałe, polegającej na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacji w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, lub inwestycji w wartości niematerialne i prawne przez:

a) zakup nowych urządzeń, maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem, wyszczególnionych w grupie nr 3, 4, 5, 6 oraz w rodzajach nr 801, 802 Klasyfikacji Środków Trwałych,

b) zakup środków transportu lub wyposażenia transportowego, wyszczególnionych w rodzaju nr 743 oraz podgrupie nr 76 Klasyfikacji Środków Trwałych, pod warunkiem że usługi transportowe nie są głównym przedmiotem działalności przedsiębiorcy,

c) zakup oprogramowania komputerowego dostosowanego do bieżących potrzeb związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,

d) zakup nowych mebli z rodzaju nr 808 Klasyfikacji Środków Trwałych, pod warunkiem że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w dziale 55 PKD,

e) dokonanie innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem środków trwałych, o których mowa w lit. a–c, w wysokości nieprzekraczającej 15% całkowitych wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia

– przy czym kwota tej pomocy nie może być niższa niż 2 000 euro ani nie może przekroczyć 50 000 euro.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1–5 bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez regionalną instytucję finansującą nie może przekroczyć 50% wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę.

5. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 6 bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez regionalną instytucję finansującą nie może przekroczyć:

1) 30% wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę – jeżeli inwestycja jest realizowana w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań;

2) 40% wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę – jeżeli inwestycja jest realizowana w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot;

3) 50% wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę – jeżeli inwestycja jest realizowana w innym powiecie.

6. Bezzwrotna pomoc finansowa powinna być udzielana przez regionalną instytucję finansującą:

1) w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1–4 i 6 – z zachowaniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1;

2) w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 5 – z zachowaniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2; w tym przypadku pomoc ta może być udzielona wyłącznie jako pomoc de minimis i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

7. Do pomocy finansowej udzielanej przez regionalne instytucje finansujące stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 3.

8. Do pomocy finansowej udzielanej przez regionalne instytucje finansujące, o której mowa w ust. 3 pkt 1–4, stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 2.

9. Do pomocy finansowej udzielanej przez regionalne instytucje finansujące, o której mowa w ust. 3 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 2 i 3 oraz § 17 ust. 3 i 4.

10. Do pomocy finansowej udzielanej przez regionalne instytucje finansujące, o której mowa w ust. 3 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy § 15, § 16 i § 17 ust. 3 i 4.

§ 25.
1. Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego zarządzania zadaniami z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, zwanego dalej „wsparciem na koszty operacyjne".

2. Wsparcie na koszty operacyjne jest przeznaczone na pokrycie wydatków regionalnej instytucji finansującej związanych z zarządzaniem zadaniami zleconymi jej przez Agencję, w tym zadaniami określonymi w § 24.

3. Kwota wsparcia na koszty operacyjne nie może przekroczyć wysokości wydatków określonych w ust. 2, faktycznie poniesionych przez regionalną instytucję finansującą.

§ 26.
1. Agencja może udzielić podmiotowi zarejestrowanemu, w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy określonej w § 24 ust. 1, w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pomocy finansowej dotyczącej wzmocnienia potencjału tego podmiotu.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie finansowania kosztów usług, w szczególności doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, świadczonych bezpłatnie podmiotom określonym w ust. 1 przez usługodawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność gospodarczą, pomoc finansowa może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu określonym w § 6 ust. 2, i może być udzielona konkretnemu podmiotowi pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

Rozdział 6

Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich oraz jednostkom samorządu terytorialnego

§ 27.

1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 3 pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego powiększenia kapitału funduszu pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów rynku pracy, zwanego dalej „wsparciem na powiększenie funduszu pożyczkowego".

2. Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego może być udzielone w związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji na lokalnym rynku pracy.

3. Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego może być udzielone osobie prawnej, posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

2) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz z udziałem środków pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego, zwany dalej „funduszem pożyczkowym", przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom, wykonującym działalność gospodarczą na danym lokalnym rynku pracy, przy czym:

a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej, o której mowa w § 20 ust. 10,

b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia,

c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120 000 zł,

d) pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w § 20 ust. 2;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2;

4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2.

4. Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 5.

5. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu pożyczkowego jest wartość pożyczek udzielonych ze środków tego funduszu po zawarciu umowy o udzieleniu wsparcia.

6. Kwota wsparcia na powiększenie funduszu pożyczkowego nie może przekroczyć 2 000 000 zł.

7. Agencja kieruje zaproszenie do złożenia oferty prowadzenia funduszu pożyczkowego do osób prawnych, spełniających warunki określone w ust. 3.

8. Agencja dokonuje wyboru osoby prawnej, której zostanie udzielone wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego, biorąc pod uwagę:

1) przedmiot działalności osoby prawnej, przy czym preferowane są osoby prawne, które oprócz działalności określonej w ust. 3 pkt 2 i z nią związanej nie wykonują innej działalności;

2) lokalizację osoby prawnej;

3) sytuację finansową osoby prawnej;

4) wysokość funduszu pożyczkowego w stosunku do terytorialnego zasięgu jego działania;

5) kwalifikacje osób zatrudnionych przy udzielaniu pożyczek.

§ 28.
1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 2 pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie promocji zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, zwanego dalej „wsparciem na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich".

2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich może być udzielone:

1) gminie;

2) powiatowi;

3) innej osobie prawnej, która:

a) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,

c) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,

d) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.

3. Wsparcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 4, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu wsparcia w związku z realizacją przedsięwzięcia skierowanego do:

1) absolwentów szkół,

2) zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku do 26 lat,

3) osób bezrobotnych zarejestrowanych od co najmniej 6 miesięcy,

4) osób korzystających z pomocy społecznej,

5) osób niepełnosprawnych,

6) uchodźców lub repatriantów

– mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „beneficjentami".

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich są wydatki, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, poniesione przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, na:

1) rekrutację beneficjentów;

2) udział beneficjentów w szkoleniach zawodowych, praktykach lub stażach zawodowych;

3) refundację części kosztów zatrudnienia beneficjenta, poniesionych przez pracodawcę, u którego benficjent odbywa szkolenie zawodowe, praktykę lub staż zawodowy;

4) bezzwrotną pomoc finansową dla benficjentów odbywających szkolenia zawodowe, praktyki lub staże zawodowe;

5) promocję przedsięwzięcia;

6) szkolenia pracowników podmiotu otrzymującego wsparcie – do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

7) pokrycie kosztów operacyjnych związanych z realizacją działań określonych w pkt 2–6;

8) usługi świadczone bezpłatnie beneficjentom w zakresie:

a) określenia potrzeb związanych z rozwojem zawodowym beneficjentów, w tym opracowania indywidualnych planów działania,

b) poradnictwa psychologicznego,

c) doradztwa przy rozwiązywaniu problemów rodzinnych i społecznych,

d) szkolenia zawodowego,

e) poradnictwa zawodowego,

f) pośrednictwa pracy.

5. Wielkość wsparcia na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich udzielonego podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 60% wydatków określonych w ust. 4, a kwota tego wsparcia nie może być niższa niż 20 000 euro ani nie może przekroczyć:

1) 300 000 euro – w przypadku przedsięwzięcia skierowanego do osób określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2, realizowanego przez powiat;

2) 100 000 euro – w pozostałych przypadkach.

6. Wielkość wsparcia na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich udzielonego podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie może przekroczyć 90% wydatków określonych w ust. 4, a kwota tego wsparcia nie może być niższa niż 20 000 euro ani nie może przekroczyć 100 000 euro.

7. Wsparcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w zakresie określonym w ust. 4 pkt 3 stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorców wymienionych w tym przepisie. Pomoc ta może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu określonym w § 6 ust. 2, i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

8. Agencja dokonuje wyboru podmiotów, którym udzieli wsparcia na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

9. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera:

1) termin składania ofert i ich zakres;

2) wskazanie wymaganych od osoby prawnej dokumentów, potwierdzających spełnianie przez nią warunków określonych w ust. 2 pkt 3;

3) termin rozstrzygnięcia konkursu;

4) określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.

10. Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę:

1) zgodność działań zaproponowanych w ofercie z krajowym programem promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz strategią rozwoju województwa;

2) skalę przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia w stosunku do lokalnego, regionalnego lub krajowego rynku pracy;

3) kompleksowość rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb beneficjentów;

4) udział wnioskowanej kwoty wsparcia w całości kosztów przedsięwzięcia.

§ 29.
1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 2 pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu jednostki organizacyjnej, udzielającej osobom bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem pomocy w zakresie:

1) informacji o rynku pracy,

2) pośrednictwa pracy,

3) poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej,

4) wsparcia psychologicznego mającego na celu ułatwienie powrotu do życia zawodowego,

5) doradztwa w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

6) możliwości podjęcia tymczasowego zatrudnienia,

7) informacji o możliwościach wykorzystania technik informatycznych dla stworzenia miejsca pracy lub uzyskania zatrudnienia

– zwanego dalej „wsparciem na lokalną inicjatywę rynku pracy".

2. Wsparcie na lokalną inicjatywę rynku pracy może być udzielone:

1) jednostce samorządu terytorialnego;

2) innej osobie prawnej, która:

a) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,

b) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,

c) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.

3. Wsparcie na lokalną inicjatywę rynku pracy jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 4.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na lokalną inicjatywę rynku pracy są poniesione po zawarciu umowy o udzieleniu wsparcia wydatki, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na:

1) badania potrzeb klientów jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1;

2) szkolenia pracowników jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1;

3) promocję jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1;

4) przygotowanie pomieszczeń na potrzeby jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 – w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na lokalną inicjatywę rynku pracy;

5) wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 – w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na lokalną inicjatywę rynku pracy.

5. Wielkość wsparcia na lokalną inicjatywę rynku pracy nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

6. Kwota wsparcia na lokalną inicjatywę rynku pracy nie może przekroczyć 100 000 euro.

7. Agencja dokonuje wyboru podmiotów, którym udzieli wsparcia na lokalną inicjatywę rynku pracy, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

8. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1) termin składania ofert i ich zakres;

2) wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 2 pkt 2;

3) termin rozstrzygnięcia konkursu;

4) określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.

9. Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę:

1) zgodność oferty z krajowym programem promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz strategią rozwoju województwa;

2) kwalifikacje osób, które będą wykonywać usługi określone w ust. 1;

3) zdolność podmiotu określonego w ust. 2 do kontynuowania przedsięwzięcia po wykorzystaniu wsparcia.

§ 30.
1. Agencja może udzielić podmiotowi określonemu w ust. 2 pomocy finansowej w formie wsparcia dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie promocji wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, realizowanego na terenie określonego województwa, zwanego dalej „wsparciem na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS".

2. Wsparcie na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS może być udzielone osobie prawnej, która:

1) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,

2) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług w zakresie rozwoju lokalnego, promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej,

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów rozwoju lokalnego, promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich

– zwanej dalej „ośrodkiem".

3. Wsparcie na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS jest przeznaczone na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 4, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu wsparcia.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS są wydatki, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, poniesione na:

1) bezpłatne świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym odbiorcami tych usług nie mogą być przedsiębiorcy,

2) bezpłatne świadczenie usług doradczych na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym odbiorcami tych usług nie mogą być przedsiębiorcy,

3) organizację seminariów i konferencji służących promowaniu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym,

4) pozostałe koszty bieżące, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności koszty promocji ośrodka

– pod warunkiem, że w ramach przedsięwzięcia ośrodek przeprowadzi co najmniej 800 godzin szkoleń i zorganizuje co najmniej 2 konferencje lub seminaria.

5. Wielkość wsparcia na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS nie może przekroczyć 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

6. Kwota wsparcia na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS nie może być niższa niż 50 000 euro ani nie może przekroczyć 70 000 euro.

7. Agencja dokonuje wyboru ośrodków, którym udzieli wsparcia na regionalny ośrodek szkoleniowy EFS, w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

8. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1) termin składania ofert i ich zakres;

2) określenie dokumentów potwierdzających spełnianie przez osobę prawną warunków określonych w ust. 2;

3) termin rozstrzygnięcia konkursu;

4) określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.

9. Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę:

1) dotychczasowe doświadczenie ośrodka w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3;

2) zapewnianie przez osoby bezpośrednio świadczące usługi, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, należytego poziomu ich świadczenia;

3) oczekiwane rezultaty przedsięwzięcia, określone w ofercie.

§ 31.
1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich pomocy finansowej w formie finansowania kosztów działań określonych w ust. 2, zwanych dalej „działaniami w zakresie rozwoju zasobów ludzkich".

2. Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich polegają na:

1) pokryciu części kosztów ponoszonych przez pracodawców w związku z okresowym zatrudnieniem nowych pracowników;

2) szkoleniach i doradztwie dla osób podejmujących działalność gospodarczą;

3) szkoleniach i doradztwie dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

3. Pomoc finansowa dotycząca działań na rynku pracy stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorców wymienionych w ust. 2. Pomoc ta może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu określonym w § 6 ust. 2, i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

4. Agencja dokonuje wyboru podmiotów, o których mowa w ust. 1, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, chyba że umowa o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej określa inny tryb.

§ 32.
Do pomocy finansowej, o której mowa w § 28–31, stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 3.

Rozdział 7

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich oraz jednostkom samorządu terytorialnego

§ 33.

1. Agencja może udzielić:

1) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,

2) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich,

3) jednostkom samorządu terytorialnego,

określonym w umowach o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej na projekty pomocy technicznej, pomocy finansowej dotyczącej wzmocnienia instytucjonalnego tych podmiotów, w formie finansowania kosztów usług określonych w ust. 2, świadczonych tym podmiotom bezpłatnie przez usługodawców.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na:

1) szkolenia;

2) doradztwo;

3) usługi informacyjne i promocyjne;

4) usługi świadczone przez zewnętrznych ekspertów;

5) projekty badawcze;

6) publikacje.

3. Agencja dokonuje wyboru usługodawców, o których mowa w ust. 1, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, chyba że umowa o wykorzystaniu środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej określa inny tryb.

4. Do pomocy finansowej dotyczącej wzmocnienia instytucjonalnego stosuje się odpowiednio przepis § 23 ust. 3.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 34.

1. W terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Agencja może udzielić osobie prawnej, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,

2) posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców,

3) posiada doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych z udziałem finansowania pochodzącego ze środków publicznych

– wsparcia dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług informacyjnych, zwanego dalej „wsparciem na usługi informacyjne".

2. Wsparcie na usługi informacyjne jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w ust. 3.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na usługi informacyjne są wydatki:

1) na wynagrodzenia osób bezpośrednio świadczących usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne lub

2) poniesione z tytułu umów zlecenia bądź umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi bezpośrednio świadczącymi usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Wielkość wsparcia na usługi informacyjne może wynosić do 100% wydatków, o których mowa w ust. 3, poniesionych przez osobę prawną po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

5. Kwota wsparcia na usługi informacyjne nie może przekroczyć 5 000 zł za każdy pełny miesiąc świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym punkcie informacyjnym.

6. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, małym i średnim przedsiębiorcom stanowi pomoc publiczną dla tych przedsiębiorców. Pomoc ta może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu określonym w § 6 ust. 2, i może być udzielona konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy, o której mowa w § 3.

7. Osoba prawna składa wniosek o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

8. Agencja, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, dokonuje wyboru osób prawnych, którym udzieli wsparcia na usługi informacyjne, biorąc pod uwagę:

1) lokalizacje punktów informacyjnych;

2) kwalifikacje osób bezpośrednio świadczących usługi informacyjne;

3) zadeklarowaną przez osobę prawną wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przeliczeniu na godzinę świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez jedną osobę.

§ 35.
W przypadku umów zawartych przed dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej stopy referencyjnej, o której mowa w § 20 ust. 10, przyjmuje się, że warunek określony w tym przepisie jest spełniony, jeżeli stopa oprocentowania pożyczki jest nie niższa niż stopa referencyjna oprocentowania rynkowego (stopa CIRR), ogłaszana przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
§ 36.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »