| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi, polegający na:

1) zbieraniu;

2) magazynowaniu;

3) klasyfikowaniu do właściwego procesu odzysku albo unieszkodliwiania, według schematu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w oparciu o:

a) kryteria dopuszczenia do procesu regeneracji w celu uzyskania olejów bazowych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) cechy klasyfikujące olej odpadowy do unieszkodliwiania, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do olejów zęzowych należących do podgrupy 13 04.

§ 2.
1. Oleje odpadowe zbiera się i magazynuje selektywnie według wymagań wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

2. Podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami; dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 3.
1. Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem.

2. Na pojemnikach umieszcza się w miejscu widocznym:

1) napis „OLEJ ODPADOWY”;

2) informację o kodzie lub kodach odpadu wynikającą z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

3) oznakowanie wymagane przepisami szczególnymi, dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych.

3. Na pojemnikach przeznaczonych do zbierania i magazynowania olejów odpadowych od indywidualnych posiadaczy, ustawianych w miejscach publicznych, umieszcza się dodatkowo informację o sposobie eksploatacji pojemnika oraz dane o jego właścicielu.

4. Jeżeli olej podczas użytkowania miał lub mógł mieć styczność z substancją niebezpieczną, w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, na pojemniku umieszcza się informację o zanieczyszczeniu lub możliwości zanieczyszczenia oleju odpadowego tą substancją.

5. Pojemniki do zbierania olejów odpadowych mogą być stosowane w rotacji pomiędzy wytwórcą odpadu a ich kolejnym posiadaczem, miejscem odzysku albo unieszkodliwiania.

§ 4.
1. Oleje odpadowe magazynuje się w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów.

2. Urządzenia lub środki do zbierania wycieków, o których mowa w ust. 1, dostosowuje się do ilości magazynowanych olejów odpadowych.

3. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, jest ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.

Załącznik 1. [SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z OLEJAMI ODPADOWYMI W CELU ZAKWALIFIKOWANIA ICH DO WŁAŚCIWEGO PROCESU ODZYSKU ALBO UNIESZKODLIWIANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 4 sierpnia 2004 r. (poz. 1968)

Załącznik nr 1

SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z OLEJAMI ODPADOWYMI W CELU ZAKWALIFIKOWANIA ICH DO WŁAŚCIWEGO PROCESU ODZYSKU ALBO UNIESZKODLIWIANIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [KRYTERIA DOPUSZCZENIA OLEJÓW ODPADOWYCH DO PROCESU REGENERACJI W CELU UZYSKANIA OLEJÓW BAZOWYCH]

Załącznik nr 2

KRYTERIA DOPUSZCZENIA OLEJÓW ODPADOWYCH DO PROCESU REGENERACJI W CELU UZYSKANIA OLEJÓW BAZOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [CECHY KLASYFIKUJĄCE OLEJ ODPADOWY DO UNIESZKODLIWIANIA]

Załącznik nr 3

CECHY KLASYFIKUJĄCE OLEJ ODPADOWY DO UNIESZKODLIWIANIA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »