| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742), zwanego dalej „Programem", oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:

1) dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;

2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;

3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;

4) sposób zwrotu pożyczki.

§ 2.
1. Udzielenie pożyczki państwowej jednostce budżetowej następuje po złożeniu wniosku wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

4. Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

§ 3.
1. Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

§ 4.
1. Zwrot środków z otrzymanej pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej Programem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą Programem.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, wskazany w umowie pożyczki.

3. W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej, z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki.

§ 5.
1. Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Programem w Narodowym Banku Polskim – w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

2. Rozliczenie pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »