Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór paszportu:

1) konia rasy pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej albo kuca szetlandzkiego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) konia rasy innej niż wymienione w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Określa się wzór paszportu bydła, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 3.
Paszporty bydła mogą być wydawane na drukach według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach do czasu wyczerpania zapasów tych druków.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz. U. Nr 131, poz. 1114) w zakresie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– decyzji nr 93/623/EWG z dnia 20 października 1993 r. ustanawiającej dokument identyfikacyjny (paszport) towarzyszący rejestrowanym koniowatym (Dz. Urz. WE L 298 z 03.12.1993 r.),

– decyzji nr 2000/68/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniającej decyzję 93/623/EWG oraz ustanawiającej identyfikację hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000 r.).

Załącznik 1. [WZÓR PASZPORTU KONIA RASY PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ ALBO KUCA SZETLANDZKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 lipca 2004 r. (poz. 2083)

Załącznik nr 1

WZÓR PASZPORTU KONIA RASY PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ ALBO KUCA SZETLANDZKIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR PASZPORTU KONIA RASY INNEJ NIŻ PEŁNA KREW ANGIELSKA, CZYSTA KREW ARABSKA ALBO KUC SZETLANDZKI]

Załącznik nr 2

WZÓR PASZPORTU KONIA RASY INNEJ NIŻ PEŁNA KREW ANGIELSKA, CZYSTA KREW ARABSKA ALBO KUC SZETLANDZKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-09-17
  • Data wejścia w życie: 2004-10-02
  • Data obowiązywania: 2004-10-02
  • Dokument traci ważność: 2007-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw