| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji,

podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 listopada 1995 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Mongolii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami",

mając na uwadze istniejące między obu państwami i ich narodami przyjazne stosunki i współpracę,

dążąc do popierania i stwarzania korzystnych warunków inwestowania przez inwestorów jednego państwa na terytorium drugiego państwa na zasadzie równości i wzajemnej korzyści,

uznając, że popieranie i wzajemna ochrona inwestycji w oparciu o niniejszą Umowę będą zachęcać do działalności gospodarczej w tej dziedzinie,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy:

1. Określenie „inwestycje" oznacza wszelkie mienie i obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie:

a) własność ruchomości i nieruchomości, jak również wszelkie inne prawa rzeczowe, takie jak hipoteka, kupieckie prawo zatrzymania lub zastaw;

b) akcje, państwowe papiery wartościowe, obligacje, wierzytelności spółki lub udziały w spółce;

c) roszczenia pieniężne lub roszczenia do wszelkich świadczeń mających na mocy umowy wartość finansową;

d) prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, nazwy handlowe, wzory przemysłowe, tajemnice handlowe, technologię produkcji, know-how i goodwill;

e) koncesje gospodarcze mające wartość finansową, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, nadane na mocy prawa lub umowy, w tym koncesje na poszukiwanie, uprawę, wydobywanie i eksploatację zasobów naturalnych.

Zmiana formy inwestycji nie zmienia jej charakteru jako inwestycji.

2. Określenie „przychody" oznacza kwoty uzyskane z inwestycji, a w szczególności, ale nie wyłącznie, obejmuje zyski, odsetki, dywidendy, należności licencyjne, honoraria i inny bieżący dochód.

3. Określenie „inwestor" oznacza w odniesieniu do każdej Umawiającej się Strony:

a) osobę fizyczną posiadającą obywatelstwo Umawiającej się Strony zgodnie z jej ustawodawstwem;

b) spółki, firmy, organizacje i zrzeszenia utworzone lub zorganizowane zgodnie z ustawodawstwem danej Umawiającej się Strony pod warunkiem, że takie spółki, firmy, organizacje i zrzeszenia są uprawnione, zgodnie z ustawodawstwem danej Umawiającej się Strony, do dokonywania inwestycji na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

4. Określenie „terytorium" oznacza:

a) w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach jej międzynarodowo uznanych granic, w tym każdy obszar poza wodami terytorialnymi Rzeczypospolitej Polskiej, na którym zgodnie z prawem międzynarodowym i ustawodawstwem wewnętrznym Rzeczpospolita Polska może sprawować prawa do dna morskiego, jego podglebia i ich zasobów naturalnych;

b) w odniesieniu do Mongolii, terytorium, nad którym Mongolia sprawuje suwerenność lub jurysdykcję.

5. Określenie „swobodnie wymienialna waluta" oznacza walutę stosowaną szeroko w dokonywaniu płatności z tytułu transakcji międzynarodowych i będącą powszechnie przedmiotem obrotu na międzynarodowych rynkach walutowych.

Artykuł 2

Popieranie i ochrona inwestycji

1. Każda Umawiająca się Strona będzie w ramach własnego ustawodawstwa i przepisów zachęcać inwestorów drugiej Umawiającej się Strony do dokonywania inwestycji na swoim terytorium, będzie stwarzać korzystne dla nich warunki i będzie dopuszczać takie inwestycje.

2. Inwestycje dokonywane przez inwestorów jednej Umawiającej się Strony będą miały zapewnione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony sprawiedliwe i równe traktowanie oraz pełną ochronę i bezpieczeństwo.

Artykuł 3

Traktowanie narodowe i klauzula najwyższego uprzywilejowania

1. Inwestycje dokonane przez inwestorów jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jak również osiągnięte z nich przychody będą miały przyznane sprawiedliwe i równe traktowanie i nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane inwestycjom i przychodom własnych inwestorów lub jakiegokolwiek państwa trzeciego.

2. Każda Umawiająca się Strona przyzna na własnym terytorium inwestorom drugiej Umawiającej się Strony w zakresie zarządzania, utrzymywania, wykorzystywania, osiągania korzyści lub dysponowania ich inwestycjami – uczciwe i sprawiedliwe traktowanie, nie mniej korzystne niż przyznawane przez nią inwestorom jakiegokolwiek państwa trzeciego.

Artykuł 4

Odszkodowanie za straty

Inwestorzy jednej Umawiającej się Strony, którzy doznają strat w inwestycjach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z powodu wojny lub konfliktu zbrojnego, stanu wyjątkowego lub innych podobnych zdarzeń, będą traktowani przez drugą Umawiającą się Stronę w zakresie odszkodowań lub innych form zadośćuczynienia nie mniej korzystnie niż traktowani są przez tę Umawiającą się Stronę jej właśni inwestorzy lub inwestorzy jakiegokolwiek państwa trzeciego. Wszelka wypłata dokonana na mocy postanowień tego artykułu będzie podlegała swobodnemu transferowi.

Artykuł 5

Wywłaszczenie

1. Inwestycje inwestorów Umawiającej się Strony nie mogą być znacjonalizowane, wywłaszczone lub poddane innym działaniom mającym skutek równoważny działaniom nacjonalizacyjnym lub wywłaszczeniowym (zwanym dalej „wywłaszczeniem") na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, chyba że działania takie zostaną podjęte w interesie publicznym. Wywłaszczenie będzie dokonane w sposób niedyskryminujący, zgodnie z właściwą procedurą prawną i za odszkodowaniem.

2. Odszkodowanie takie odpowiadać będzie rynkowej wartości wywłaszczonej inwestycji według stanu bezpośrednio przed wywłaszczeniem lub zanim decyzja o wywłaszczeniu stała się publicznie wiadoma i będzie obejmować odsetki od daty wywłaszczenia oraz będzie podlegało swobodnemu transferowi. Odszkodowanie będzie rzeczywiste, właściwe i będzie wypłacone bez zwłoki.

3. Inwestor, którego inwestycje zostały wywłaszczone, będzie miał prawo zgodnie z ustawodawstwem Umawiającej się Strony, która dokonała wywłaszczenia, do niezwłocznego rozpatrzenia sprawy przez sądowy lub inny właściwy organ tej Umawiającej się Strony oraz do oszacowania jego inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w tym artykule.

4. Postanowienia ustępu 1 tego artykułu mają również zastosowanie w przypadku, gdy Umawiająca się Strona wywłaszczy mienie spółki utworzonej lub zorganizowanej na jej terytorium zgodnie z jej prawem i w której inwestorzy drugiej Umawiającej się Strony posiadają akcje lub udziały.

Artykuł 6

Transfer inwestycji i przychodów

1. Każda Umawiająca się Strona gwarantuje inwestorom drugiej Umawiającej się Strony w odniesieniu do inwestycji swobodny transfer w walucie wymienialnej płatności z tytułu:

a) zysków netto, dywidend, należności licencyjnych, honorariów z tytułu pomocy technicznej i usług technicznych, odsetek i innego bieżącego przychodu pochodzącego z inwestycji dokonanej przez inwestora drugiej Umawiającej się Strony;

b) wpływów ze sprzedaży lub całkowitej albo częściowej likwidacji inwestycji dokonanej przez inwestora drugiej Umawiającej się Strony;

c) kwot na spłaty pożyczek;

d) odpowiedniej części zarobków obywateli drugiej Umawiającej się Strony, którzy uzyskali zezwolenie na pracę w związku z inwestycją dokonaną na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony;

e) kwot wydanych na zarządzanie inwestycją dokonaną na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

f) kwot dodatkowych niezbędnych do utrzymania inwestycji.

2. Transfer wpływów, wymienionych w ustępie 1, może być dokonany pod warunkiem, że transferowana waluta wymienialna pochodzi z dokonanej inwestycji i osiągniętych z niej przychodów.

3. Każda Umawiająca się Strona podejmie niezbędne działania, po spełnieniu prawnych obowiązków przez inwestorów, w celu zapewnienia dokonania bez zwłoki transferów, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu.

4. W rozumieniu niniejszej Umowy, kursem wymiany będzie kurs stosowany w dniu dokonania transferu zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi Umawiającej się Strony, na terytorium której inwestycja została dokonana.

Artykuł 7

Wyłączenia

Postanowienia niniejszej Umowy, dotyczące przyznania inwestorom jednej Umawiającej się Strony traktowania nie mniej korzystnego niż przyznane inwestorom państwa trzeciego, nie mogą być rozumiane jako zobowiązujące jedną Umawiającą się Stronę do przyznania inwestorom drugiej Umawiającej się Strony korzyści dotyczących traktowania, preferencji lub przywilejów wynikających z:

a) jakiejkolwiek istniejącej lub przyszłej unii celnej lub strefy wolnego handlu, lub wspólnego zewnętrznego obrotu taryfowego unii monetarnej lub podobnej umowy międzynarodowej albo innych form współpracy regionalnej, której jedna z Umawiających się Stron jest lub może zostać stroną;

b) jakiejkolwiek umowy międzynarodowej dotyczącej całkowicie lub głównie spraw podatkowych.

Artykuł 8

Subrogacja

1. Jeżeli Umawiająca się Strona lub upoważniona przez nią agencja dokona płatności na rzecz własnego inwestora w ramach odszkodowania w odniesieniu do inwestycji lub jej części dokonanej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, druga Umawiająca się Strona uzna:

a) ważność przejęcia, z mocy prawa lub umowy, wszelkiego prawa lub roszczenia inwestora przez pierwszą Umawiającą się Stronę lub upoważnioną przez nią agencję; i

b) że pierwsza Umawiająca się Strona lub upoważniona przez nią osoba w wyniku subrogacji jest uprawniona do wykonywania praw i dochodzenia roszczeń przysługujących inwestorowi.

2. Pierwsza Umawiająca się Strona lub upoważniona przez nią agencja jest uprawniona do dochodzenia praw i roszczeń w zakresie przysługującym inwestorowi.

3. Jeżeli pierwsza Umawiająca się Strona nabędzie na mocy postanowień tego artykułu środki pieniężne, to takie środki będą udostępnione pierwszej Umawiającej się Stronie na pokrycie jej wydatków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 9

Rozstrzyganie sporów inwestycyjnych między Umawiającą się Stroną a inwestorem drugiej Umawiającej się Strony

1. Wszelkie spory między Umawiającą się Stroną a inwestorem drugiej Umawiającej się Strony, w tym w związku z wywłaszczeniem i nacjonalizacją inwestycji będą rozstrzygane w miarę możliwości w drodze polubownej.

2. Środki prawne wynikające z ustawodawstwa i przepisów Umawiającej się Strony, na której terytorium została dokonana inwestycja, są dostępne inwestorowi drugiej Umawiającej się Strony w oparciu o traktowanie nie mniej korzystne przyznane własnym inwestorom lub inwestorom jakiegokolwiek państwa trzeciego, w zależności od tego, które jest bardziej korzystne dla inwestora.

3. Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia, gdy jedna ze Stron zwróciła się o polubowne jego rozstrzygnięcie, wówczas spór będzie przedłożony na wniosek inwestora lub Umawiającą się Stronę Międzynarodowemu Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych utworzonemu na mocy Konwencji waszyngtońskiej z dnia 18 marca 1965 r. o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami państw drugich. Spór będzie przedłożony do rozstrzygnięcia w postępowaniu arbitrażowym lub koncyliacyjnym uzgodnionym w oparciu o Konwencję waszyngtońską.

4. Żadne postanowienie tego artykułu nie może być rozumiane jako zabraniające Stronom sporu uzgodnienia innej formy arbitrażu lub sposobu rozstrzygnięcia sporu, jaki między sobą uzgodnią i jaki uznają za najbardziej im odpowiadający.

Artykuł 10

Rozstrzyganie sporów między Umawiającymi się Stronami

1. Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w miarę możliwości w drodze konsultacji lub negocjacji.

2. Jeżeli spór nie będzie rozstrzygnięty w ten sposób w ciągu sześciu (6) miesięcy, wówczas na żądanie jednej z Umawiających się Stron będzie przedłożony trybunałowi arbitrażowemu.

3. Trybunał arbitrażowy będzie utworzony dla każdej sprawy oddzielnie w następujący sposób:

W ciągu dwóch (2) miesięcy od otrzymania wniosku o rozstrzygnięcie sprawy w drodze arbitrażowej każda Umawiająca się Strona wyznaczy jednego arbitra. Ci dwaj arbitrzy wybiorą obywatela państwa trzeciego, który po zatwierdzeniu przez obie Umawiające się Strony będzie mianowany przewodniczącym trybunału. Przewodniczący będzie mianowany w ciągu dwóch (2) miesięcy, licząc od dnia wyznaczenia innych arbitrów.

4. Jeżeli wymagane nominacje wymienione w ustępie 3 tego artykułu nie zostaną dokonane w terminach, o których mowa w ustępie 3 tego artykułu, wówczas przy braku innego porozumienia każda z Umawiających się Stron może zwrócić się o dokonanie nominacji do przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli przewodniczący jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron lub jeżeli z innej przyczyny nie może spełnić prośby, o dokonanie nominacji będzie poproszony wiceprzewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli również wiceprzewodniczący jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron lub jeżeli z innej przyczyny nie może spełnić prośby, wówczas o dokonanie wymaganych nominacji będzie poproszony najstarszy rangą sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który nie jest obywatelem żadnej z Umawiających się Stron.

5. Trybunał arbitrażowy wydaje wyrok większością głosów. Taki wyrok jest wiążący dla obu Umawiających się Stron. Każda Umawiająca się Strona pokrywa koszty związane z działalnością swojego arbitra oraz koszty własnego udziału w postępowaniu arbitrażowym; koszty związane z działalnością przewodniczącego oraz inne koszty pokrywają Umawiające się Strony w równych częściach. Trybunał może jednak postanowić, że jedna z Umawiających się Stron pokryje większą część kosztów i jego decyzja wiąże obie Umawiające się Strony. Trybunał ustali własny tryb postępowania.

Artykuł 11

Zakres stosowania Umowy

Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie do inwestycji dokonanych po jej wejściu w życie.

Artykuł 12

Wejście w życie, okres ważności i wypowiedzenie

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania noty późniejszej, w której jedna Umawiająca się Strona poinformuje drugą Umawiającą się Stronę, że jej wewnętrzne wymogi prawne dla wejścia w życie zostały spełnione.

2. Niniejsza Umowa pozostanie w mocy przez okres dziesięciu (10) lat i będzie nadal obowiązywać, jeżeli jedna z Umawiających się Stron nie wypowie Umowy w formie pisemnej z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. Niniejsza Umowa może ulec zmianom w drodze wzajemnego porozumienia.

Wszelka zmiana lub wypowiedzenie niniejszej Umowy nie może mieć ujemnego skutku wobec praw lub zobowiązań nabytych lub zaciągniętych na jej mocy przed datą takiej zmiany lub wypowiedzenia.

4. W odniesieniu do inwestycji dokonanych przed wypowiedzeniem niniejszej Umowy, jej postanowienia pozostaną w mocy na dziesięć (10) lat od daty wygaśnięcia jej ważności.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez ich odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

PODPISANO w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 8 listopada 1995 r., w językach polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia
Rządu Mongolii

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of Mongolia Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments

The Government of the Republic of Poland and the Government of Mongolia (hereinafter referred to as "the Contracting Parties")

bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two States and their peoples,

intending to encourage and create favourable conditions for investments by investors of one State in the territory of the other State, on the basis of equality and mutual benefit,

recognizing that the encouragement and reciprocal protection of investments, on the basis of this Agreement, shall stimulate the business initiatives in this field,

have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investments" shall mean every kind of asset, and in particular though not exclusively includes:

(a) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens or pledges;

(b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;

(c) claims to money or to any performance under contract having an economic value;

(d) industrial and intellectual property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trade marks, trade-names, industrial designs, trade secrets, technical processes and know-how and goodwill;

(e) business concessions of economic value necessary for conducting economic activities, conffered by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract and exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment.

2. The term "returns" shall mean the amount yielded by an investment, and in particular, though not exclusively, shall includes profits, interest, dividends royalties, fees or other current incomes;

3. The term "investor" shall mean with respect to either Contracting Party,

(a) natural persons having the nationality of the Contracting Party in accordance with its laws;

(b) any companies, firms, organizations and associations incorporated or constituted in accordance with the laws of that Contracting Party provided that the natural persons, companies, firms, organizations and associations are competent in accordance with the laws of that Contracting Party to make investment in the territory of the other Contracting Party.

4. The term "territory" shall mean:

(a) with respect to the Republic of Poland, the territory of the Republic of Poland within its international recognized borders, including any area beyond the territorial waters of the Republic of Poland which, in accordance with international law and the laws of the Republic of Poland, is an area within which the rights of the Republic of Poland with respect to the sea-bed and sub-soil and their natural resources;

(b) with respect to Mongolia, the territory over which Mongolia has sovereignty or jurisdiction may be exercised.

5. The term "freely convertible currency" shall mean the currency that is widely used to make payments for international transactions and widely traded in the international exchange markets.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory and shall admit such investments, in accordance with its laws and regulations.

2. Investments made by investors of one Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

Article 3

National and Most Favoured Nation Treatment

1. Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, as also the returns therefrom, shall be accorded treatment which is fair and equitable and not less favourable than that accorded to the investments and returns of the investors of the latter Contracting Party or of any third State.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investors of any third State.

Article 4

Compensation for Losses

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffered losses owing to war or armed conflict, state of emergency or other similar events shall, as regards compensations or other forms of settlement, be accorded by the latter Contracting Party treatment not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to the investors of any third State. Any payment made under this Article shall be freely transferable.

Article 5

Expropriation

1. Investments made by investors of one Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose. The expropriation shall be carried out on a non-discriminatory basis in accordance with legal procedure and against compensation.

2. Such compensation shall amount to the market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or before the impending expropriation become public knowledge and shall include interest from the date of expropriation and be freely transferable. Compensation shall be effective, adequate and be paid out without undue delay.

3. The investor whose investment was expropriated shall have the right under the law of expropriating Contracting Party to prompt review by a judicial or other appropriate authority of that Contracting Party of his case and of valuation of his investment in accordance with the principles set out in this Article.

4. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory and in which investors of the other Contracting Party own shares, the provision of paragraph 1 of this Article shall be applied.

Article 6

Repatriation of Investment and Returns

1. Each Contracting Parties shall guarantee to investors of the other Contracting Party, in respect of the investment, the transfer in freely convertible currency of:

(a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical service fees, interest and other current income accruing from any investment by an investor of the other Contracting Party;

(b) the proceeds accruing from the sale or from the total or partial liquidation of any investment made by an investor of the other Contracting Party;

(c) funds in repayment of borrowings;

(d) an adequate portion of the earnings of nationals of the other Contracting Party who are allowed to work in connection with an investment in its territory;

(e) amounts spent for the management of the investment in the territory of the other Contracting Party; and

(f) additional funds necessary for the maintenance of the investment.

2. Transfer of proceeds mentioned in paragraph 1 of this Article may be effected under the condition that the transferred convertible currency originates in the investment or in its returns.

3. Each Contracting Party shall take, after fulfillment of the legal obligations pertaining to the investors, the necessary steps in order to ensure the execution without delay of the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article.

4. For the purpose of this Agreement, exchange rate shall be the rate applicable on the date of transfer pursuant to the exchange regulations in force of the Contracting Party in whose territory the investment was made.

Article 7

Exceptions

The provisions of this Agreement relative to the granting of treatment not less favourable than that accorded to the investors of either Contracting Party or of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:

(a) any existing or future customs union or free trade area or common external tariff area or monetary union or similar international agreement or other forms of regional cooperation to which either of the Contracting Parties is or may become a Party;

(b) any international agreement or domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

Article 8

Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to the benefit of its own investor under an indemnity given in respect of an investment or any part thereof in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:

(a) the assignment, whether under law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim from the investor to the former Contracting Party or its designated agency; and

(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claim of such an investor.

2. The former Contracting Party or its designated agency shall, accordingly, be entitled to assert, if its so desires, any such right or claim to the same extent as its predecessor in title.

3. If the former Contracting Party acquires amounts in the lawful currency under this Article, such amounts and credits shall be freely available to the former Contracting Party for the purpose of meeting its expenditure in the territory of the latter Contracting Party.

Article 9

Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

1. Any dispute between either Contracting Party and the investor of the other Contracting Party, including expropriation or nationalisation of an investment shall as far as possible be settled by the disputing Parties in an amicable way.

2. The legal remedies under the laws and regulations of one Contracting Party in the territory of which the investment has been made are available for the investor of the other Contracting Party on the basis of treatment no less favourable than that accorded to investments of its own investor or investors of any third State, whichever is more favourable to the investor.

3. If any dispute cannot be settled within six (6) months from the date either Party requested amicable settlement, it shall, upon request of either an investor or the Contracting Party, be submitted to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes established by the Washington Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States. The dispute shall be submitted to conciliation or arbitration procedure to be mutually agreed upon on the basis of the Washington Convention.

4. Nothing in this Article shall be construed as to prevent the Parties to the dispute from agreeing upon any other form of arbitration or dispute settlement which they mutually prefer and agree best suits their particular needs.

Article 10

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be settled after six (6) months, it shall upon request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way:

Within two (2) months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. The appointed members shall then select a citizen of a third State, who on the approval of the two Contracting Parties shall be appointed as the Chairman of the Tribunal. The Chairman shall be appointed within two (2) months from the date of appointment of the other members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of other agreements, invite the President of the International Court of Justice to make the appointments. If the President is a citizen of either Contracting Party or if he otherwise is prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-president also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the Tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The Tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The Tribunal shall determine its own procedure.

Article 11

Application of the Agreement

The Agreement shall apply to all investments made after its entry into force.

Article 12

Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting Parties notifies the other that its internal legal requirements for the entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and continue in force thereafter unless either Contracting Party notifies in writing six (6) months in advance of its intention to terminate the Agreement.

3. This Agreement may be revised by mutual consent.

Any revision or termination of this Agreement shall be effected without prejudice to any right or obligation accruing or incurred under this Agreement prior to the effective date of such revision or termination.

4. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten (10) years from the date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Warsaw this 8th day of November 1995, in the Polish, Mongolian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergencies in interpretation the English text shall prevail.

 

For the Government
of the Republic of Poland

For the Government
of Mongolia

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 29 stycznia 1996 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »