| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy wojskowo-technicznej,

podpisane w Moskwie dnia 22 kwietnia 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 kwietnia 2003 r. w Moskwie zostało podpisane Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy wojskowo-technicznej, w następującym brzmieniu:

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy wojskowo-technicznej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej „Stronami":

– kierując się obopólnym dążeniem do umocnienia przyjaznych stosunków między Stronami,

– dążąc do wzajemnie korzystnej, długoterminowej współpracy, opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uwzględnianiu interesów każdej ze Stron,

– potwierdzając swoje oddanie celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony realizują współpracę wojskowo-techniczną w następujących kierunkach:

1) dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) eksploatacji, remontu i modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także świadczenia innych usług o przeznaczeniu wojskowo-technicznym;

3) badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) usług w zakresie budowy obiektów o przeznaczeniu wojskowym;

5) wymiany specjalistów w celu realizacji wspólnych programów w dziedzinie współpracy wojskowo--technicznej;

6) szkolenia kadr wojskowych i personelu technicznego w jednostkach organizacyjnych państw Stron z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości;

7) innych obszarów współpracy wojskowo-technicznej, co do których Strony wykażą wzajemne zainteresowanie.

Artykuł 2

Organami właściwymi Stron do wykonywania niniejszego Porozumienia są:

1) ze strony Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Obrony Narodowej;

2) ze strony Federacji Rosyjskiej – Komitet Federacji Rosyjskiej do Spraw Współpracy Wojskowo-Technicznej z Zagranicą.

Artykuł 3

Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego z państw będą współdziałać w celu zawierania między przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami rosyjskimi oraz przedsiębiorcami i jednostkami organizacyjnymi polskimi, umów w dziedzinie współpracy wojskowo-technicznej, w których będą określone warunki dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego lub świadczenia usług o przeznaczeniu wojskowym, realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, szkolenia i wymiany kadr wojskowych.

Artykuł 4

1. Strony w trakcie wykonywania niniejszego Porozumienia będą wymieniać informacje niejawne, zgodnie z prawem wewnętrznym państw Stron, oznaczone klauzulą nie wyższą niż „poufne".

2. Strony zapewniają dla tej informacji ochronę, której poziom nie jest niższy niż obowiązujący dla własnej informacji o klauzuli „poufne" zgodnie z prawem wewnętrznym państw Stron.

3. Informacje niejawne, oznaczone klauzulą „poufne" włącznie, przekazywane na podstawie niniejszego Porozumienia, wykorzystywane będą przez Strony tylko dla określonych wcześniej celów.

4. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron faktu nieuprawnionego ujawnienia informacji objętej ochroną, przekazanej wcześniej drugiej Stronie, Strona ta niezwłocznie powiadomi o tym fakcie drugą Stronę. Strona, która dopuściła do powstania tego zdarzenia, powiadamia drugą Stronę o podjętych działaniach.

5. Sposób wymiany, warunki i środki ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową określać będzie oddzielna umowa zawarta między Stronami.

Artykuł 5

Żadna ze Stron, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, nie będzie udostępniać stronie trzeciej dostarczonego jej uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym dokumentacji technicznej do tych wyrobów, a także informacji otrzymanej lub uzyskanej od drugiej Strony w rezultacie wojskowo-technicznej współpracy, jak również podczas wykonywania umów, o których mowa w artykule 3 niniejszego Porozumienia.

Artykuł 6

1. Informacja, uzyskana w ramach niniejszego Porozumienia, może zawierać wyniki działalności intelektualnej i stanowić przedmiot własności intelektualnej Strony, która taką informację przekazała.

2. Strony zapewniają ochronę własności intelektualnej przekazanej lub wytworzonej w ramach niniejszego Porozumienia oraz umów wynikających z jego realizacji i podejmą działania mające na celu przeciwdziałanie jej nieuprawnionemu używaniu zgodnie z prawem wewnętrznym państw Stron.

3. Sposób wykorzystania, ochrona prawna i zabezpieczenie uzyskanych wyników działalności intelektualnej, a także prawa Stron do rezultatów działalności intelektualnej wytworzonych w procesie wspólnych prac w ramach niniejszego Porozumienia, będą przedmiotem odrębnego porozumienia. Do wejścia w życie odrębnego porozumienia zasady te będą określane w umowach, o których mowa w artykule 3.

Artykuł 7

Porozumienie nie dotyczy zobowiązań Stron wynikających z innych dotychczas zawartych umów międzynarodowych, w których uczestniczą Strony, i nie jest wymierzone przeciwko jakiemukolwiek państwu trzeciemu.

Artykuł 8

Rozbieżności, związane z wykonywaniem i interpretacją niniejszego Porozumienia, Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji.

Artykuł 9

1. W celu wprowadzenia w życie niniejszego Porozumienia Strony wykonają przewidziane prawem wewnętrznym państw Stron procedury, po których zakończeniu Strony wymienią się notami. Porozumienie wchodzi w życie w dniu otrzymania ostatniej noty.

2. Porozumienie niniejsze zawarte jest na okres pięciu lat. Obowiązywanie Porozumienia przedłuża się na kolejne pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie tego Porozumienia w drodze notyfikacji. Porozumienie przestaje obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania takiego pisemnego powiadomienia przez drugą Stronę.

3. Ustanie mocy obowiązywania niniejszego Porozumienia nie przerywa dalszego wykonywania obowiązujących umów i porozumień, zawartych w celu wykonania niniejszego Porozumienia, jeśli Strony nie dokonają innych uzgodnień. W przypadku ustania mocy obowiązywania niniejszego Porozumienia, postanowienia artykułów 4, 5 i 6 tego Porozumienia pozostają nadal w mocy.

4. Porozumienie może być zmienione lub uzupełnione w drodze wzajemnego uzgodnienia przez Strony. Wszystkie zmiany i uzupełnienia wprowadzane są w formie pisemnej i uzyskują moc obowiązującą w trybie określonym w ustępie 1 niniejszego artykułu.

POROZUMIENIE niniejsze podpisano w Moskwie dnia 22 kwietnia 2003 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

 

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Federacji Rosyjskiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 stycznia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »