| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 września 2004 r.

w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Imienna książeczka oszczędnościowa lub inny imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego lub umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, zwany dalej „dowodem”, w przypadku utraty podlega umorzeniu, na wniosek posiadacza rachunku, jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, zwanych dalej „osobą zainteresowaną”.
§ 2.
O umorzeniu utraconego dowodu rozstrzyga jednostka organizacyjna banku prowadząca rachunek oszczędnościowy lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, zwany dalej „rachunkiem”.
§ 3.
1. Wniosek o umorzenie utraconego dowodu może być złożony w każdej jednostce organizacyjnej banku, z którym zawarta została umowa rachunku potwierdzona tym dowodem.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zameldowania posiadacza lub posiadaczy rachunku, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców;

2) określenie numeru i symboli utraconego dowodu, a w razie niemożności ich określenia – nazwę jednostki organizacyjnej banku, w której dowód został wystawiony;

3) dokładne lub przybliżone określenie stanu wkładu oszczędnościowego;

4) wskazanie okoliczności utraty dowodu i wskazanie ewentualnych środków dowodowych na tę okoliczność.

3. Jeżeli osoba zainteresowana nie może określić danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinna złożyć we wniosku odpowiednie oświadczenie w celu uzupełnienia tych danych przez bank.

4. Jeżeli wniosek dotyczy rachunku, którego posiadacz lub posiadacze udzielili stałego pełnomocnictwa do dysponowania tym rachunkiem, do wniosku należy dołączyć oświadczenie pełnomocnika, że dowód nie znajduje się w jego posiadaniu. W razie złożenia wniosku przez pełnomocnika, powinien on dołączyć do wniosku analogiczne oświadczenie posiadacza lub posiadaczy rachunku.

5. W razie gdy posiadacz rachunku ma dwóch przedstawicieli ustawowych, a wniosek składa jeden z nich, powinien on dołączyć do wniosku oświadczenie drugiego przedstawiciela, że dowód nie znajduje się w jego posiadaniu.

6. Bank odstąpi od wymaganych oświadczeń, o których mowa w ust. 4 i 5, jeżeli uzyskanie takich oświadczeń nie jest możliwe.

7. W razie gdy utrata dowodu nastąpiła łącznie z utratą dokumentu stwierdzającego tożsamość, wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku oświadczenie o zgłoszeniu do właściwego organu faktu utraty tego dokumentu.

§ 4.
1. Jednostka organizacyjna banku, o której mowa w § 3 ust. 1, dokonuje zastrzeżenia wypłat i przesyła wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 4, 5 i 7, do jednostki organizacyjnej banku prowadzącej rachunek.

2. Jednostka organizacyjna banku prowadząca rachunek:

1) sprawdza wymienione we wniosku dane dotyczące utraconego dowodu;

2) wywiesza w swoim lokalu, przeznaczonym do obsługi klientów, w widocznym miejscu, ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o umorzenie dowodu, a w uzasadnionych przypadkach kieruje ogłoszenie do innych jednostek organizacyjnych banku.

3. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania posiadacza lub posiadaczy rachunku oraz określenie numeru i symboli utraconego dowodu;

2) informację, że osoby, które roszczą sobie prawa do utraconego dowodu, w szczególności z tytułu przelewu na ich rzecz wierzytelności z tego dowodu, mogą zgłaszać swoje prawa;

3) wezwanie osób, w których posiadaniu znajduje się utracony dowód, do złożenia go w dowolnej jednostce organizacyjnej banku;

4) wskazanie 30-dniowego terminu do zgłoszenia praw, ewentualnie innych zastrzeżeń i złożenia dowodu, licząc od dnia ogłoszenia;

5) zastrzeżenie, że niezgłoszenie praw do utraconego dowodu i niezłożenie go w jednostce organizacyjnej banku we wskazanym terminie, określonym w ogłoszeniu, może spowodować umorzenie dowodu.

§ 5.
1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4:

1) osoba zainteresowana odnajdzie dowód – powinna zawiadomić o tym właściwą jednostkę organizacyjną banku;

2) osoba trzecia złoży dowód i nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń co do wydania go posiadaczowi rachunku – właściwa jednostka organizacyjna banku wydaje go posiadaczowi rachunku albo wystawia nowy dowód;

3) właściwa jednostka organizacyjna banku uzyska informację, że dowód znajduje się w czyimkolwiek posiadaniu – zawiadamia o tym osobę zainteresowaną.

2. Jeżeli osoba trzecia w terminie określonym w § 4 ust. 3 pkt 4 zgłosi swoje prawo do utraconego dowodu z tytułu przelewu wierzytelności z tego dowodu, właściwa jednostka organizacyjna banku zawiadamia o tym osobę zainteresowaną, wstrzymując załatwienie wniosku.

3. Po upływie terminu określonego w § 4 ust. 3 pkt 4, jeżeli utracony dowód nie został złożony w jednostce organizacyjnej banku i ze strony osób trzecich nie zostały zgłoszone prawa do tego dowodu, jednostka organizacyjna banku prowadząca rachunek rozstrzyga o umorzeniu dowodu.

§ 6.
W razie umorzenia utraconego dowodu, właściwa jednostka organizacyjna banku wystawia na żądanie osoby, na której rzecz nastąpiło umorzenie – nowy dowód.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego (Dz. U. Nr 121, poz. 795), zachowane w mocy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »