reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres badań nawozów oraz wymagania dotyczące opinii umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu;

2) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów lub wydawania opinii, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, niezbędnej do przeprowadzenia badań i wydania opinii;

4) wymagania dotyczące treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, niezbędnej do skutecznego i bezpiecznego ich stosowania;

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń nawozów i ich wartości, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska;

6) minimalne wymagania jakościowe nawozów wprowadzanych do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 2.
1. Badania nawozów mające na celu stwierdzenie ich przydatności do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb, oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko, spełnienia przez nawóz wymagań jakościowych oraz występowania w nawozie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, obejmują:

1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stwierdzające deklarowaną w dokumentacji dotyczącej nawozu zawartość składników pokarmowych w nawozie, jego parametry fizyczne i chemiczne oraz spełnianie przez nawóz minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;

2) przeprowadzane przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny badania rolnicze, stwierdzające przydatność nawozu do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb oraz wpływ nawozu na właściwości agrochemiczne gleb;

3) badania biologiczne stwierdzające stan sanitarny nawozu organicznego oraz organiczno-mineralnego.

2. W przypadku wapna nawozowego i wapna nawozowego zawierającego magnez, przeprowadza się wyłącznie badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

3. Badaniami rolniczymi nie obejmuje się nawozu mineralnego, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych stwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb.

§ 3.
Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne oraz rolnicze przeprowadza się:

1) w przypadku nawozów wyprodukowanych w kraju – na próbkach nawozu pobranych przez próbkobiorcę z okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania próbek;

2) w przypadku nawozów przywiezionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich – na próbkach nawozu pobranych przez próbkobiorcę posiadającego uprawnienia w zakresie pobierania próbek.

§ 4.
Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, są:

1) w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów:

a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach,

b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach,

c) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją;

2) w zakresie badań biologicznych:

a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach,

b) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach,

c) Instytut Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,

d) Instytut Medycyny Wsi z siedzibą w Lublinie,

e) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją;

3) w zakresie badań rolniczych:

a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach – w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych,

b) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach – w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw warzywnych,

c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa – w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,

d) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie – w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia lasów.

§ 5.
Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu, są:

1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny oraz wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez wymagań jakościowych, a także wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie,

b) przydatności nawozu do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych lub rekultywacji gleb, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;

2) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie – w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia roślin warzywnych,

b) przydatności nawozu do nawożenia roślin warzywnych, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie – w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,

b) przydatności nawozu do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;

4) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie – w przypadku nawozu przewidzianego do nawożenia roślin i gleb w lasach,

b) przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb w lasach, a także oddziaływania tego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko, z zastrzeżeniem § 6;

5) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz mineralny wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie;

6) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny:

a) wytworzony z surowców będących ubocznymi produktami zwierzęcymi lub

b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocznych produktów zwierzęcych, lub

c) zawierający w swoim składzie uboczne produkty zwierzęce

– wymagań weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu 1774/2002/WE z dnia 3 października 2002 r. wprowadzającym przepisy zdrowotne odnoszące się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002).

§ 6.
Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii w zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego, wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu, w którego składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w nawożeniu, są:

1) Instytut Medycyny Wsi – w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi;

2) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – w zakresie oddziaływania nawozu na zdrowie zwierząt;

3) Instytut Ochrony Środowiska – w zakresie oddziaływania nawozu na środowisko.

§ 7.
1. Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1–4 lit. a i pkt 5 oraz § 6, zawierają:

1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

2) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.

2. Ocena nawozu wydana przez:

1) Instytut Nawozów Sztucznych:

a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu mineralnego,

b) potwierdza spełnianie przez nawóz mineralny wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;

2) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa:

a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego, organiczno-mineralnego i wapna nawozowego oraz wapna nawozowego zawierającego magnez, przewidzianego do nawożenia upraw polowych lub użytków zielonych,

b) potwierdza spełnianie wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny, organiczno-mineralny i wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, przewidziane do nawożenia upraw polowych lub użytków zielonych;

3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy Leśnictwa:

a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego i organiczno-mineralnego, przewidzianego do nawożenia odpowiednio upraw warzywnych lub sadowniczych, upraw roślin ozdobnych, trawników lub lasów,

b) potwierdza spełnianie wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny, przewidziany do nawożenia odpowiednio upraw warzywnych lub sadowniczych, upraw roślin ozdobnych, trawników lub lasów;

4) Instytut Medycyny Wsi – określa oddziaływanie nawozu na zdrowie ludzi, po prawidłowym jego zastosowaniu;

5) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – określa oddziaływanie nawozu na zdrowie zwierząt, po prawidłowym jego zastosowaniu;

6) Instytut Ochrony Środowiska – określa oddziaływanie nawozu na środowisko, po prawidłowym jego zastosowaniu.

§ 8.
Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1–4 lit. b, zawierają:

1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

2) wymagania jakościowe nawozu;

3) ocenę nawozu stwierdzającą jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem;

4) informację o oddziaływaniu prawidłowo zastosowanego nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko;

5) w przypadku nawozów przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin – informację o możliwości takiego stosowania;

6) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.

§ 9.
Opinia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 5 pkt 6, zawiera:

1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

2) zaakceptowany przez tę jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu;

3) ocenę nawozu określającą spełnianie wymagań weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu 1774/2002/WE.

§ 10.
1. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia badań nawozów, o których mowa w § 2 ust. 1, zawiera:

1) nazwę nawozu, symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a w przypadku nawozów pochodzących z importu również kod Nomenklatury Scalonej (CN);

2) dane dotyczące rodzaju i nazwy surowców lub produktów, z których nawóz został wyprodukowany;

3) dane dotyczące formy azotu, jeżeli jednym z surowców są nawozy azotowe lub wieloskładnikowe zawierające azot;

4) deklarację producenta dotyczącą szczegółowych wymagań jakościowych nawozu.

2. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1–4 lit. b, zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 1;

2) badania i opinie, wymagane dla określonego nawozu;

3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu;

4) w przypadku nawozów przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin – opinię wydaną przez Instytut Ochrony Roślin o możliwości takiego stosowania.

3. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1–4 lit. a, pkt 5 i 6 oraz § 6, zawiera:

1) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Nawozów Sztucznych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Badawczy Leśnictwa:

a) informacje, o których mowa w ust. 1,

b) wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaganych dla określonego nawozu,

c) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu;

2) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Medycyny Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ochrony Środowiska:

a) informacje, o których mowa w ust. 1,

b) wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaganych dla określonego nawozu,

c) opinię o spełnianiu przez nawóz wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie,

d) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.

§ 11.
Treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu, niezbędnej do skutecznego i bezpiecznego ich stosowania, zawiera:

1) nazwę nawozu;

2) informację o zakresie, dawce, sposobie i terminach stosowania nawozu;

3) sposób sporządzania cieczy użytkowej nawozu – w przypadku nawozu stosowanego w postaci płynnej;

4) informacje o sposobie przechowywania nawozu;

5) pouczenie o koniecznych środkach ostrożności.

§ 12.
1. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych nie może przekraczać, w przypadku:

1) chromu (Cr) – 100 mg,

2) cynku (Zn) – 1500 mg,

3) kadmu (Cd) – 3 mg,

4) miedzi (Cu) – 400 mg,

5) niklu (Ni) – 30 mg,

6) ołowiu (Pb) – 100 mg,

7) rtęci (Hg) – 2 mg

– na kg suchej masy nawozu.

2. W nawozach, o których mowa w ust. 1:

1) nie mogą występować:

a) żywe jaja pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.,

b) bakterie z rodzaju Salmonella;

2) liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, określona na podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosić mniej niż 1000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na gram nawozu – w przypadku nawozów, o których mowa w § 5 pkt 6.

3. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych nie może przekraczać:

1) w wapnie nawozowym:

a) kadmu (Cd) – 8 mg,

b) ołowiu (Pb) – 200 mg

– na kg tlenku wapnia (CaO);

2) w wapnie nawozowym zawierającym magnez:

a) kadmu (Cd) – 15 mg,

b) ołowiu (Pb) – 600 mg

– na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu (CaO + MgO);

3) w pozostałych nawozach mineralnych:

a) arsenu (As) – 50 mg,

b) kadmu (Cd) – 50 mg,

c) ołowiu (Pb) – 140 mg,

d) rtęci (Hg) – 2 mg

– na kg masy nawozu.

§ 13.
Minimalne wymagania jakościowe dla nawozów y/prowadzanych do obrotu do dnia 31 maja 2005 r. na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa są następujące:

1) w nawozach mineralnych w postaci stałej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 2 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,7 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

2) w nawozach mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,3 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

3) nawozy organiczno-mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30 % substancji organicznej, w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,01 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,01 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,01 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

5) nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 40 % substancji organicznej, w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,3 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

6) w nawozach organicznych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,01 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,003 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,01 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).

§ 14.
Minimalne wymagania jakościowe dla nawozów wprowadzanych do obrotu od dnia 1 czerwca 2005 r. na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa są następujące:

1) w nawozach mineralnych w postaci stałej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 2 % (m/m) azotu całkowitego (N) oraz 1 % (m/m) każdej z obecnych form azotu w przypadku ich deklarowania,

b) 2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

2) w nawozach mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

3) nawozy organiczno-mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

5) nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 40 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,3 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,3 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

6) w nawozach organicznych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,08 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).

§ 15.
Nawozy niespełniające minimalnych wymagań jakościowych, w stosunku do których, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, upoważnione jednostki organizacyjne przeprowadziły badania rolnicze oraz badania biologiczne, jeżeli są wymagane – obejmuje się tylko badaniami fizycznymi, fizykochemicznymi i chemicznymi.
§ 16.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 60, poz. 615).
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama