reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zasady i warunki przechowywania, zakupu oraz używania do celów naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez instytucje naukowe i specjalistyczne realizujące zadania w zakresie prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia takich badań;

2) tryb wchodzenia przez instytucje, o których mowa w pkt 1, w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R.

§ 2.
Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R przechowywane są przez instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.
§ 3.
1. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonują zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 8, lub zgody, o której mowa w art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”.

2. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonują zakupu środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R w hurtowni farmaceutycznej na podstawie zapotrzebowania zawierającego:

1) nazwę instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1, i jej dokładny adres;

2) numer i datę wydania stosownego zezwolenia lub zgody wraz ze wskazaniem organu, który wydał zezwolenie lub zgodę;

3) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę oraz zamawianą ilość;

4) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru;

5) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną kierownika instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1, lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 4.
1. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R używane do celów naukowych podlegają ewidencji.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:

1) na stronie tytułowej – nazwę i dokładny adres instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1, oraz numer i datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 8 ustawy, lub zgody, o której mowa w art. 23 ust. 11 ustawy;

2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora z grupy I-R, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:

a) w odniesieniu do przychodu:

– liczbę porządkową,

– datę dostawy,

– nazwę dostawcy,

– oznaczenie dokumentu przychodu,

– ilość dostarczoną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,

b) w odniesieniu do rozchodu:

– liczbę porządkową,

– datę pobrania,

– ilość pobraną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,

– imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej,

c) saldo po dostarczeniu lub pobraniu,

d) ewentualne uwagi.

§ 5.
1. Instytucje, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą wchodzić w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R niebędących produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, przejętych przez Skarb Państwa zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy, w ilości niezbędnej do prowadzenia badań.

2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego:

1) nazwę jednostki przekazującej i jej dokładny adres;

2) nazwę instytucji, o której mowa w § 1 pkt 1, i jej dokładny adres;

3) datę wydania i oznaczenie wyroku sądu orzekającego o przepadku;

4) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę;

5) datę sporządzenia protokołu;

6) podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru.

3. Kopia protokołu, o którym mowa w ust. 2, przekazywana jest do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama