reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie treści po pozycji „Część 8. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz ich numery" dodaje się pozycję „Część 9. Dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla ludzi lub środowiska stwarzanego przez środki ochrony roślin, ich numery oraz kryteria stosowania"

2) w części 2 w pkt 2.6. „Inne właściwości fizykochemiczne" zwrot R18 otrzymuje brzmienie „Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem."

3) w części 5 po pkt 2.2.2. dodaje się pkt 2.2.3. w brzmieniu:

„2.2.3. Środek ochrony roślin klasyfikuje się ze względu na zagrożenie stwarzane dla pszczół na podstawie oceny poziomu ryzyka wykonanej zgodnie z wytyczną Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) PP 3/10. Środek ochrony roślin klasyfikuje się jako:

1) bardzo toksyczny dla pszczół w przypadku wysokiego ryzyka,

2) toksyczny dla pszczół w przypadku średniego ryzyka,

Środka ochrony roślin nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla pszczół w przypadku niskiego ryzyka. Środków ochrony roślin ze względu na zagrożenie stwarzane dla pszczół nie klasyfikuje się, gdy narażenie pszczół na kontakt ze środkiem ochrony roślin jest wykluczone, tj. w przypadku:

1) zaprawiania materiału siewnego i stosowania środków doglebowo, z wyjątkiem środków o działaniu systemicznym,

2) stosowania w pomieszczeniach zamkniętych,

3) stosowania pod osłonami, jeżeli nie są w nich wykorzystywane owady zapylające rośliny,

4) stosowania jako przynęty gryzoniobójcze,

5) środków stosowanych dla zabezpieczania i leczenia ran drzew."

4) w części 7 w pkt 1.2. „Procedura oceny zagrożeń dla zdrowia człowieka", pkt H.2. otrzymuje brzmienie:

„H.2. Jako mutagenne kategorii 3 z przypisanym symbolem „Xn" i zwrotem R68 klasyfikuje się preparaty zawierające jedną lub więcej substancji powodujących takie skutki, zaklasyfikowanych jako mutagenne z przypisanym zwrotem R68, który określa substancję mutagenną kategorii 3, jeżeli ich poszczególne stężenia w preparacie są równe lub większe niż:

1) stężenie graniczne wymienione w wykazie albo

2) stężenie określone w tabeli VIII lub VIII A, gdy dana substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione są bez wartości granicznych."

5) po części 8 dodaje się część 9 w brzmieniu:

„Część 9. DODATKOWE ZWROTY WSKAZUJĄCE SZCZEGÓLNY RODZAJ ZAGROŻENIA DLA LUDZI LUB ŚRODOWISKA STWARZANEGO PRZEZ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, ICH NUMERY ORAZ KRYTERIA STOSOWANIA

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez środki ochrony roślin stanowią uzupełnienie zwrotów R podanych w części 8.

RSh1 – Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

RSh2 – Może powodować nadwrażliwość na światło.

RSh3 – Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje odmrożenia.

Kryteria przypisywania zwrotów wskazujących szczególny rodzaj zagrożenia stosowane w przypadku środków ochrony roślin.

RSh1

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

Zwrot ten przypisuje się wówczas, gdy badania działania drażniącego na oczy wykazały widoczne objawy działania układowego (np. związane z inhibicją cholinoesterazy) lub zaobserwowano padnięcia zwierząt badanych, które są prawdopodobnie związane z wchłanianiem substancji aktywnej przez błony śluzowe oka. Zwrot ten stosuje się również wtedy, gdy istnieje dowód działania układowego u ludzi w wyniku kontaktu z oczami.

W takich przypadkach należy także określić właściwe środki ochrony oczu.

RSh2

Może powodować nadwrażliwość na światło.

Zwrot ten przypisuje się wówczas, gdy istnieje wyraźny dowód pochodzący z badań doświadczalnych lub z udokumentowanego narażenia ludzi, że produkty wywołują nadwrażliwość na światło. Zwrot ten stosuje się także w przypadku produktów zawierających substancję aktywną lub składnik, które wywołują nadwrażliwość na światło u ludzi, jeżeli produkt zawiera składnik fotouczulający w stężeniu 1 % wagowy lub większym.

W takich przypadkach należy także określić właściwe środki ochrony indywidualnej.

RSh3

Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje odmrożenia.

Zwrot ten przypisuje się środkom ochrony roślin w postaci skroplonego gazu (np. preparatom zawierającym bromek metylu).

W takich przypadkach należy także określić właściwe środki ochrony indywidualnej.

Zwrotu nie stosuje się, jeżeli zastosowano zwrot R34 lub R35.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2003/82/WE z 11 września 2003 r. zmieniającej dyrektywę 91/414/EWG w odniesieniu do standardowych zwrotów określających szczególne zagrożenia i środki ostrożności dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 228 z 12.09.2003),

2) dyrektywy 2004/66/WE z 26 kwietnia 2004 r. dostosowującej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE, 2003/59/WE oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE, w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz. Urz. WE L 168 z 1.5.2004) (dyrektywa transponowana częściowo – część III załącznika dotycząca rolnictwa).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama