| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Klasyfikacja służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Klasyfikacja jest stosowana w szczególności w zakresie:

1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2) szkolenia zawodowego;

3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia, kształcenia i szkolenia zawodowego;

4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868) zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 8 grudnia 2004 r. (poz. 2644)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy.

Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie w 1987 r. oraz jego nowej edycji z 1994 r., tzw. ISCO-88 (COM), dostosowanej do potrzeb Unii Europejskiej. Zasadniczy układ klasyfikacji, kryteria klasyfikacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z tymi standardami.

Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

Zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.

Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kwalifikacji: poziom i specjalizacja. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności (kompleksowość umiejętności traktując jako czynnik ważniejszy), wynikających ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług.

W klasyfikacji, podobnie jak w ISCO-88 i ISCO-88 (COM), uwzględniono cztery szerokie poziomy kwalifikacji, które zdefiniowano w odniesieniu do poziomów wykształcenia określonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97), przyjętej na 29 sesji UNESCO w 1997 r. Nie oznacza to, że kwalifikacje można uzyskać tylko w ramach systemu szkolnego. Kwalifikacje mogą być i często są nabywane w ramach systemu kursowego lub poprzez praktykę. Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie:

1) pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) – odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole podstawowej;

2) drugi poziom kwalifikacji – odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w gimnazjum, oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej;

3) trzeci poziom kwalifikacji – odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w szkole policealnej, oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w technikum;

4) czwarty poziom kwalifikacji – odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich i studiach podyplomowych, oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach doktoranckich.

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie.

W efekcie struktura klasyfikacji obejmuje: 10 grup wielkich, 30 grup dużych (jako wewnętrzny podział grup wielkich), 116 grup średnich (jako wewnętrzny podział grup dużych) i 392 grupy elementarne (jako wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 1 707 zawodów i specjalności.

Osiem z dziesięciu grup wielkich (grupy od 2 do 9) wymaga kwalifikacji zaliczonych do czterech wyżej zdefiniowanych poziomów. Poziomu kwalifikacji nie określono w przypadku grup wielkich 1 i 10. Dla grupy 1 jako kryterium grupowania zastosowano „funkcję tworzenia polityki i prawa oraz zarządzania”, zaś dla grupy 10 „obowiązki wojskowe”.

Strukturę grup wielkich klasyfikacji w powiązaniu z poziomami kwalifikacji przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji

 

Lp.

Nazwa grupy wielkiej

Liczba grup w ramach grupy wielkiej

Liczba zawodów i specjal-ności

Poziom kwalifi-kacji

dużych

średnich

elementar-nych

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

3

6

33

43

2

Specjaliści

4

20

65

440

4

3

Technicy i inny średni personel

4

17

69

313

3

4

Pracownicy biurowi

2

7

20

51

2 lub 3

5

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

2

7

21

77

2 lub 3

6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

4

8

13

40

2

7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

4

17

74

318

2

8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

3

20

72

338

2

9

Pracownicy przy pracach prostych

3

10

21

83

1

10

Siły zbrojne

1

4

4

4

 

RAZEM

30

116

392

1707

 

 

Kolejne, coraz bardziej szczegółowe podziały na grupy duże, średnie i elementarne dokonywane są na podstawie coraz to większej specjalizacji kwalifikacji, związanej – jak wspomniano wcześniej – z rodzajem wymaganej wiedzy, stosowanych narzędzi i maszyn czy materiałów oraz produkowanych dóbr i usług.

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym (kodem). Grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże – dwucyfrowym, grupy średnie – trzycyfrowym, a elementarne– czterocyfrowym. Poszczególnym zawodom i specjalnościom przyporządkowano kod sześciocyfrowy.

Przyjęty w klasyfikacji schemat symboliki przedstawia się następująco:

infoRgrafika

Część zawodów ujętych w grupach wielkich od 3 do 8 oraz jeden zawód z grupy 9 wyróżniono gwiazdką, co oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. W większości przypadków zawody te są całkowicie zbieżne z zawodami objętymi klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. W niektórych przypadkach występuje różnica w nazwie zawodu lub zawód szkolny jest tak szeroki, że swym zakresem obejmuje całe grupy elementarne czy nawet średnie wyodrębnione w niniejszej klasyfikacji. W tych przypadkach podano w nawiasie odpowiednie wyjaśnienie.

Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:

1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

2. Specjaliści

Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich głównymi zadaniami są: wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

3. Technicy i inny średni personel

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

4. Pracownicy biurowi

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.

5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub hodowli ryb.

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów według ścisłych norm i metod. Wykonywanie zadań wymaga głównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

9. Pracownicy przy pracach prostych

Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga pewnego wysiłku fizycznego.

10. Siły zbrojne

W grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi służby stałej i kontraktowej oraz żołnierze zasadniczej i nadterminowej służby wojskowej.

Prawidłowe stosowanie klasyfikacji wymaga uwzględniania niżej podanych zasad.

W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa. Zgodnie z ISCO-88 (COM) kierownicy zakładów pracy, które zatrudniają 10 i więcej pracowników, klasyfikowani są w grupie 12 „Kierownicy dużych i średnich organizacji”, zaś kierownicy zakładów pracy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników – w grupie 13 „Kierownicy małych przedsiębiorstw”. Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku ordynatora oddziału szpitalnego, głównego konstruktora czy technologa, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również „pracujący właściciele” są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Tak więc osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych: sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.

Jeżeli zakres zadań pracowniczych jest szerszy niż zbiór zadań charakterystycznych dla zawodu określonego w klasyfikacji, należy stosować następujące zasady:

1) pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie;

2) w przypadkach, kiedy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach wykształcenia, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant systemów komputerowych;

3) w przypadkach, kiedy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kwalifikacji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako tokarz-frezer, pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako tokarz lub jako frezer;

4) w przypadkach, kiedy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi, związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.

Zawody ujęte w grupie wielkiej 7 „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” oraz w grupie wielkiej 8 „Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń” różnią się wymaganymi kwalifikacjami, wynikającymi z zastosowania w pracy różnych technologii. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego, czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane. Natomiast w grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani robotnicy obsługujący maszyny i urządzenia półautomatyczne, zmechanizowane linie produkcyjne, pracujący przy montażowych liniach z wymuszonym lub swobodnym taktem lub też nadzorujący zautomatyzowane linie czy urządzenia. Ich zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny. Takie podejście doprowadziło do występowania zawodu montera zarówno w grupie wielkiej 7, jak i 8. Grupa 7 obejmuje monterów pracujących przy montażu i naprawie maszyn, aparatów czy instalacji w przypadku, gdy dotyczy to montażu wstępnego lub ostatecznego wraz z regulacją całego wyrobu, w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Natomiast grupa 8 obejmuje monterów w produkcji wielkoseryjnej i masowej, kiedy to stosowanie instrukcji montażu ma charakter rutynowy.

Może zdarzyć się, że pracownik posiada wyższy bądź niższy poziom wykształcenia, niż to zakłada usytuowanie zawodu w grupie wielkiej. W takich przypadkach należy brać pod uwagę miejsce zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zostali sklasyfikowani w grupie drugiej jako specjaliści nauczania. Jeżeli nauczyciel nie posiada wyższego wykształcenia, także powinien być sklasyfikowany w grupie wielkiej 2, docelowo bowiem wszyscy nauczyciele powinni mieć wykształcenie wyższe. Wyjątek stanowią nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zakwalifikowani do grupy wielkiej 3, którzy na ogół nie mają wyższego wykształcenia i w docelowych koncepcjach nie wymaga się tego.

Innym przykładem będą zawody pielęgniarki i położnej. Wszystkie pielęgniarki i położne, niezależnie od poziomu wykształcenia, należy klasyfikować w grupie wielkiej 2 „Specjaliści”. Wprawdzie obecnie duża grupa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w służbie zdrowia posiada wykształcenie średnie, jednak jest to stan przejściowy, gdyż w wyniku transformacji systemu kształcenia w tych zawodach, tj. zaprzestania kształcenia w szkołach policealnych na rzecz kształcenia w wyższych szkołach zawodowych, z każdym rokiem będzie wzrastała liczba pielęgniarek i położnych z wykształceniem wyższym. Docelowo wymaganym wykształceniem będzie wykształcenie wyższe.

Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji ujętych w klasyfikacji, należy klasyfikować pod pozycją „...90 ... gdzie indziej niesklasyfikowani”, znajdującą się na końcu większości grup elementarnych.

Dla uproszczenia przyjęto w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, zaś nazwy rodzaju żeńskiego stosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie pracowników do określonych zawodów.

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1.PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE

111

Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

1111

Przedstawiciele władz publicznych

111101

Parlamentarzysta

111102

Polityk

111103

Przedstawiciel władzy samorządowej

1112

Wyżsi urzędnicy

111201

Wyższy urzędnik państwowy

111202

Wyższy urzędnik samorządowy

112

Zawodowi działacze

1121

Zawodowi działacze organizacji politycznych

112101

Zawodowy działacz organizacji politycznej

1122

Zawodowi działacze organizacji społecznych

112201

Zawodowy działacz organizacji społecznej

1123

Zawodowi działacze organizacji związkowych

112301

Zawodowy działacz organizacji związkowej

12

KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI

121

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy

1211

Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi

121101

Dyrektor generalny

121102

Dyrektor wykonawczy

121103

Prezes

121104

Syndyk

1212

Zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów

121201

Zastępca dyrektora/prezesa do spraw badawczo-rozwojowych

121202

Zastępca dyrektora/prezesa do spraw finansowo-administracyjnych

121203

Zastępca dyrektora/prezesa do spraw marketingu i dystrybucji

121204

Zastępca dyrektora/prezesa do spraw osobowych i szkolenia

121205

Zastępca dyrektora/prezesa do spraw techniczno-produkcyjnych

121290

Pozostali zastępcy dyrektorów generalnych i prezesów

122

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

1221

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

122101

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

1222

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym

122201

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym

1223

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w budownictwie

122301

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie

1224

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

122401

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

1225

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

122501

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

1226

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

122601

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

1227

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu

122701

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu

1228

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

122801

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

1229

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowani

122901

Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany

123

Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych

1231

Kierownicy działów finansowych i administracyjnych

123101

Kierownik działu finansowego i administracyjnego

1232

Kierownicy działów osobowych i pokrewnych

123201

Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych

1233

Kierownicy działów marketingu i sprzedaży

123301

Kierownik działu marketingu i sprzedaży

1234

Kierownicy działów reklamy, promocji i pokrewnych

123401

Kierownik działu reklamy, promocji i działów pokrewnych

1235

Kierownicy działów zaopatrzenia i dystrybucji

123501

Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji

1236

Kierownicy działów informatyki

123601

Kierownik działu informatyki

1237

Kierownicy działów badawczo-rozwojowych

123701

Kierownik działu badawczo-rozwojowego

1239

Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych gdzie indziej niesklasyfikowani

123901

Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany

13

KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

131

Kierownicy małych przedsiębiorstw

1311

Kierownicy małych przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

131101

Kierownik małego przedsiębiorstwa w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie

1312

Kierownicy małych przedsiębiorstw w przemyśle przetwórczym

131201

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

1313

Kierownicy małych przedsiębiorstw w budownictwie

131301

Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie

1314

Kierownicy małych przedsiębiorstw w handlu hurtowym i detalicznym

131401

Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym

1315

Kierownicy małych przedsiębiorstw w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

131501

Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce

1316

Kierownicy małych przedsiębiorstw w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

131601

Kierownik małego przedsiębiorstwa w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności

1317

Kierownicy małych przedsiębiorstw obsługi biznesu

131701

Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu

1318

Kierownicy małych przedsiębiorstw usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

131801

Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych

1319

Kierownicy małych przedsiębiorstw gdzie indziej niesklasyfikowani

131901

Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej niesklasyfikowany

2 SPECJALIŚCI

21

SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH

211

Fizycy, chemicy i pokrewni

2111

Fizycy i astronomowie

211101

Astrofizyk

211102

Astronom

211103

Fizyk

2112

Meteorolodzy

211201

Meteorolog

211202

Synoptyk

2113

Chemicy

211301

Chemik

211302

Chemik – technologia chemiczna

2114

Specjaliści nauk o Ziemi

211401

Geofizyk

211402

Geograf

211403

Geolog

211404

Oceanolog

211490

Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

212

Matematycy, statystycy i pokrewni

2121

Matematycy i pokrewni

212101

Aktuariusz

212102

Matematyk

212190

Pozostali matematycy i pokrewni

2122

Statystycy

212201

Demograf

212202

Statystyk

213

Informatycy

2131

Projektanci i analitycy systemów komputerowych

213101

Administrator baz danych

213102

Administrator systemów komputerowych

213103

Analityk systemów komputerowych

213104

Inżynier systemów komputerowych

213105

Projektant systemów komputerowych

213190

Pozostali projektanci i analitycy systemów komputerowych

2132

Programiści

213201

Programista

213202

Projektant stron internetowych (webmaster)

213290

Pozostali programiści

2139

Informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

213901

Administrator sieci informatycznej

213902

Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

213903

Specjalista zastosowań informatyki

213990

Pozostali informatycy gdzie indziej niesklasyfikowani

214

Inżynierowie i pokrewni

2141

Architekci, urbaniści i pokrewni

214101

Architekt

214102

Architekt krajobrazu

214103

Architekt wnętrz

214104

Urbanista

214190

Pozostali architekci, urbaniści i pokrewni

2142

Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska

214201

Inżynier budowy mostów

214202

Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne

214203

Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne

214204

Inżynier budowy dróg

214205

Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe

214206

Inżynier geotechnik

214207

Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

214208

Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne

214209

Inżynier inżynierii środowiska – melioracje

214210

Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

214211

Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

214212

Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214290

Pozostali inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska

2143

Inżynierowie elektrycy

214301

Inżynier elektryk

214302

Inżynier kolejowych sieci elektroenergetycznych

214390

Pozostali inżynierowie elektrycy

2144

Inżynierowie elektronicy i telekomunikacji

214401

Inżynier elektronik

214402

Inżynier telekomunikacji

2145

Inżynierowie mechanicy

214501

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali

214502

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne

214503

Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

214504

Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

214505

Inżynier mechanik – środki transportu

214506

Inżynier mechanik – technologia mechaniczna

214507

Inżynier mechanizacji rolnictwa

214508

Inżynier spawalnik

214590

Pozostali inżynierowie mechanicy

2146

Inżynierowie chemicy

214601

Inżynier inżynierii chemicznej

214602

Inżynier technologii chemicznej

214690

Pozostali inżynierowie chemicy

2147

Inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

214701

Inżynier górnik – górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych

214702

Inżynier górnik – górnictwo węgla brunatnego

214703

Inżynier górnik – górnictwo węgla kamiennego

214704

Inżynier górnik – wiertnictwo

214705

Inżynier hutnik

214706

Inżynier inżynierii materiałowej

214707

Inżynier odlewnik

214790

Pozostali inżynierowie górnicy, metalurdzy i pokrewni

2148

Inżynierowie geodeci i kartografowie

214801

Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja

214802

Inżynier geodeta – geodezja górnicza

214803

Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa

214804

Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych

214805

Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne

214806

Inżynier geodeta – geomatyka

214807

Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami

214808

Kartograf

214890

Pozostali inżynierowie geodeci i kartografowie

2149

Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej nie-sklasyfikowani

214901

Inspektor dozoru jądrowego

214902

Inspektor dozoru technicznego

214903

Inżynier automatyki i robotyki

214904

Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej

214905

Inżynier kliniczny

214906

Specjalista kontroli jakości

214907

Inżynier normowania pracy

214908

Inżynier organizacji i planowania produkcji

214909

Inżynier poligraf

214910

Inżynier pożarnictwa

214911

Inżynier sprzedaży

214912

Inżynier technologii betonów

214913

Inżynier technologii ceramiki

214914

Inżynier technologii drewna

214915

Inżynier technologii przetwórstwa skóry

214916

Inżynier technologii szkła

214917

Inżynier transportu (logistyk)

214918

Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

214919

Inżynier włókiennik

214920

Legalizator

214921

Metrolog

214922

Normalizator

214923

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

214924

Specjalista do spraw pakowania i opakowań

214925

Inżynier transportu kolejowego

214990

Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

22

SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA

221

Specjaliści nauk biologicznych

2211

Biolodzy

221101

Antropolog

221102

Biolog

221103

Ekolog

221104

Genetyk

221105

Mikrobiolog

221106

Mikrobiolog kliniczny

221190

Pozostali biolodzy

2212

Biotechnolodzy

221201

Biotechnolog

2213

Biochemicy, biofizycy i pokrewni

221301

Biochemik

221302

Biofizyk

221303

Fizyk medyczny

221390

Pozostali biochemicy, biofizycy i pokrewni

222

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni

2221

Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

222101

Doradca rolniczy

222102

Gleboznawca

222103

Inżynier leśnictwa

222104

Inżynier ogrodnictwa

222105

Inżynier rolnictwa

222106

Inżynier rybactwa

222107

Inżynier zootechniki

222108

Specjalista ochrony środowiska

222190

Pozostali inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

2222

Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka

222201

Specjalista żywienia człowieka

222202

Inżynier technologii żywności

222203

Specjalista dietetyk

223

Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych)

2231

Lekarze

223101

Lekarz – alergologia

223102

Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia

223103

Lekarz – angiologia

223104

Lekarz – audiologia i foniatria

223105

Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna

223106

Lekarz – chirurgia dziecięca

223107

Lekarz – chirurgia klatki piersiowej

223108

Lekarz – chirurgia naczyniowa

223109

Lekarz – chirurgia ogólna

223110

Lekarz – chirurgia onkologiczna

223111

Lekarz – chirurgia plastyczna

223112

Lekarz – chirurgia szczękowo-twarzowa

223113

Lekarz – choroby płuc

223114

Lekarz – choroby wewnętrzne

223115

Lekarz – choroby zakaźne

223116

Lekarz – dermatologia i wenerologia

223117

Lekarz – diabetologia

223118

Lekarz – diagnostyka laboratoryjna

223119

Lekarz – endokrynologia

223120

Lekarz – epidemiologia

223121

Lekarz – farmakologia kliniczna

223122

Lekarz – gastroenterologia

223123

Lekarz – genetyka kliniczna

223124

Lekarz – geriatria

223125

Lekarz – hematologia

223126

Lekarz – immunologia kliniczna

223127

Lekarz – kardiochirurgia

223128

Lekarz – kardiologia

223129

Lekarz – kardiologia dziecięca

223130

Lekarz – medycyna nuklearna

223131

Lekarz – medycyna paliatywna

223132

Lekarz – medycyna pracy

223133

Lekarz – medycyna ratunkowa

223134

Lekarz – medycyna rodzinna

223135

Lekarz – medycyna sądowa

223136

Lekarz – medycyna sportowa

223137

Lekarz – medycyna transportu

223138

Lekarz – mikrobiologia lekarska

223139

Lekarz – nefrologia

223140

Lekarz – neonatologia

223141

Lekarz – neurochirurgia

223142

Lekarz – neurologia

223143

Lekarz – neurologia dziecięca

223144

Lekarz – okulistyka

223145

Lekarz – onkologia i hematologia dziecięca

223146

Lekarz – onkologia kliniczna

223147

Lekarz – ortopedia i traumatologia narządu ruchu

223148

Lekarz – otorynolaryngologia

223149

Lekarz – patomorfologia

223150

Lekarz – pediatria

223151

Lekarz – położnictwo i ginekologia

223152

Lekarz – psychiatria

223153

Lekarz – psychiatria dzieci i młodzieży

223154

Lekarz – radiologia i diagnostyka obrazowa

223155

Lekarz – radioterapia onkologiczna

223156

Lekarz – rehabilitacja medyczna

223157

Lekarz – reumatologia

223158

Lekarz – seksuologia

223159

Lekarz – toksykologia kliniczna

223160

Lekarz – transfuzjologia kliniczna

223161

Lekarz – transplantologia kliniczna

223162

Lekarz – urologia

223163

Lekarz – zdrowie publiczne

223164

Lekarz – ginekologia onkologiczna

223165

Lekarz – hipertensjologia

223166

Lekarz – neuropatologia

223167

Lekarz – otorynolaryngologia dziecięca

223168

Lekarz – urologia dziecięca

223190

Pozostali lekarze

2232

Lekarze dentyści

223201

Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna

223202

Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa

223203

Lekarz dentysta – epidemiologia

223204

Lekarz dentysta – ortodoncja

223205

Lekarz dentysta – periodontologia

223206

Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna

223207

Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca

223208

Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją

223209

Lekarz dentysta – zdrowie publiczne

223290

Pozostali lekarze dentyści

2233

Lekarze weterynarii

223301

Lekarz weterynarii

2234

Farmaceuci

223401

Farmaceuta – farmacja apteczna

223402

Farmaceuta – farmacja kliniczna

223403

Farmaceuta – farmacja przemysłowa

223404

Farmaceuta – farmacja szpitalna

223405

Farmaceuta – specjalista jakości leków

223406

Farmaceuta – zielarstwo

223407

Farmakolog

223490

Pozostali farmaceuci

2239

Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani

223901

Diagnosta laboratoryjny

223902

Epidemiolog

223903

Fizjoterapeuta

223904

Logopeda

223905

Optometrysta

223906

Promotor zdrowia

223907

Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

223908

Specjalista ratownictwa medycznego

223909

Specjalista terapii uzależnień

223910

Specjalista zdrowia publicznego

223911

Toksykolog

223912

Kosmetolog

223990

Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani

224

Pielęgniarki i położne

2241

Pielęgniarki

224101

Pielęgniarka

224102

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

224103

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

224104

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

224105

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

224106

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

224107

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

224108

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

224109

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

224110

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

224111

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

224112

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

224113

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

224114

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

224115

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

224116

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

224117

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

224118

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

224119

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

224120

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

224121

Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

224122

Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania

224123

Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

224190

Pozostałe pielęgniarki specjalistki

2242

Położne

224201

Położna

224202

Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

224203

Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

224204

Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

224205

Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego

224206

Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

224207

Położna specjalista organizacji i zarządzania

224208

Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

224290

Pozostałe położne specjalistki

23

SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA

231

Nauczyciele szkół wyższych

2311

Nauczyciele szkół wyższych

231101

Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne

231102

Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne

231103

Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne

231104

Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne

231105

Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne

231106

Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne

231107

Nauczyciel akademicki – nauki leśne

231108

Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne

231109

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne

231110

Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej

231111

Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi

231112

Nauczyciel akademicki – nauki prawne

231113

Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze

231114

Nauczyciel akademicki – nauki techniczne

231115

Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne

231116

Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne

231117

Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe

231118

Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe

231119

Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne

231120

Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne

231121

Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne

231190

Pozostali nauczyciele szkół wyższych

232

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2321

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

232101

Nauczyciel biologii

232102

Nauczyciel chemii

232103

Nauczyciel etyki

232104

Nauczyciel fizyki i astronomii

232105

Nauczyciel geografii

232106

Nauczyciel historii

232107

Nauczyciel informatyki/technologii informacyjnej

232108

Nauczyciel języka obcego

232109

Nauczyciel języka polskiego

232110

Nauczyciel matematyki

232111

Nauczyciel muzyki

232112

Nauczyciel plastyki

232113

Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych

232114

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

232115

Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych

232116

Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych

232117

Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

232118

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

232119

Nauczyciel przedsiębiorczości

232120

Nauczyciel religii

232121

Nauczyciel techniki

232122

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

232123

Nauczyciel wychowania fizycznego

232190

Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

233

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli

2331

Nauczyciele szkół podstawowych

233101

Nauczyciel etyki w szkole podstawowej

233102

Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

233103

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

233104

Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej

233105

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

233106

Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

233107

Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej

233108

Nauczyciel nauczania początkowego

233109

Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

233110

Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej

233111

Nauczyciel religii w szkole podstawowej

233112

Nauczyciel techniki w szkole podstawowej

233113

Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej

233190

Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2332

Nauczyciele przedszkoli

233201

Nauczyciel przedszkola

234

Nauczyciele szkół specjalnych

2341

Nauczyciele szkół specjalnych

234101

Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)

234102

Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)

234103

Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

234104

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

234190

Pozostali nauczyciele szkół specjalnych

235

Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy

2351

Specjaliści metod nauczania

235101

Nauczyciel doradca metodyczny

235102

Nauczyciel instruktor

235190

Pozostali specjaliści metod nauczania

2352

Wizytatorzy szkolni

235201

Wizytator

2353

Egzaminatorzy

235301

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

235390

Pozostali egzaminatorzy

2359

Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

235901

Nauczyciel bibliotekarz

235902

Nauczyciel konsultant

235903

Nauczyciel logopeda

235904

Nauczyciel psycholog

235905

Nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej

235906

Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235907

Pedagog szkolny

235908

Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

235910

Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235990

Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani

24

POZOSTALI SPECJALIŚCI

241

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

2411

Ekonomiści

241101

Ekonometryk

241102

Ekonomista

2412

Specjaliści do spraw finansowych

241201

Biegły rewident

241202

Inspektor nadzoru bankowego

241203

Specjalista bankowości

241204

Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)

241205

Specjalista do spraw rachunkowości

241206

Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

241207

Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych

241208

Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

241290

Pozostali specjaliści do spraw finansowych

2413

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

241301

Analityk pracy

241302

Doradca personalny

241303

Doradca zawodowy

241304

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

241305

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

241306

Specjalista do spraw wynagrodzeń

241390

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

2414

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

241401

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

241402

Rzeczoznawca majątkowy

241403

Zarządca nieruchomości

241490

Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

2419

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

241901

Administrator danych osobowych

241902

Audytor

241903

Doradca podatkowy

241904

Kontroler wewnętrzny

241905

Organizator transportu drogowego

241906

Przedstawiciel medyczny

241907

Rzecznik patentowy

241908

Rzeczoznawca budowlany

241910

Specjalista analizy rynku

241911

Specjalista do spraw konsultingu

241912

Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)

241913

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

241914

Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

241915

Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

241916

Specjalista do spraw public relations

241917

Specjalista do spraw reklamy

241918

Administrator produkcji filmowej

241990

Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

242

Prawnicy

2421

Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

242101

Adwokat

242102

Prokurator

242103

Radca prawny

2422

Sędziowie

242201

Sędzia

2429

Prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

242901

Asystent prawny

242902

Komornik sądowy

242903

Notariusz

242904

Prawnik legislator

242905

Referendarz sądowy

242990

Pozostali prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

243

Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

2431

Archiwiści i muzealnicy

243101

Archiwista

243102

Muzealnik

2432

Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

243201

Bibliotekoznawca

243202

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

243290

Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

244

Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych

2441

Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

244101

Archeolog

244102

Etnograf

244103

Kulturoznawca

244104

Pedagog

244105

Socjolog

244190

Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

2442

Filozofowie, historycy i politolodzy

244201

Filozof

244202

Historyk

244203

Historyk sztuki

244204

Politolog

244205

Specjalista polityki społecznej

2443

Filolodzy i tłumacze

244301

Filolog – filologia klasyczna

244302

Filolog – filologia obcojęzyczna

244303

Filolog – filologia polska

244304

Tłumacz języka migowego

244305

Tłumacz konferencyjny (ustny)

244306

Tłumacz tekstów

244390

Pozostali filolodzy i tłumacze

2444

Psycholodzy i pokrewni

244401

Psycholog

244402

Psycholog kliniczny

244403

Psychoterapeuta

244490

Pozostali psycholodzy i pokrewni

2445

Specjaliści do spraw społecznych

244501

Kurator sądowy

244502

Specjalista pracy socjalnej

244503

Specjalista do spraw rodziny (familiolog)

244504

Mediator

244505

Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

244590

Pozostali specjaliści do spraw społecznych

245

Specjaliści kultury i sztuki

2451

Literaci, dziennikarze i pokrewni

245101

Dziennikarz

245102

Edytor materiałów źródłowych

245103

Fotoedytor

245104

Krytyk artystyczny

245105

Pisarz

245106

Redaktor programowy

245107

Redaktor wydawniczy

245108

Scenarzysta

245190

Pozostali literaci, dziennikarze i pokrewni

2452

Artyści plastycy

245201

Artysta fotografik

245202

Artysta grafik

245203

Artysta malarz

245204

Artysta rzeźbiarz

245205

Konserwator dzieł sztuki

245206

Kostiumograf

245207

Projektant wzornictwa przemysłowego

245208

Scenograf

245290

Pozostali artyści plastycy

2453

Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

245301

Artysta muzyk instrumentalista

245302

Artysta muzyk wokalista

245303

Dyrygent

245304

Kompozytor

245305

Muzyk reżyser dźwięku

245306

Muzykolog

245390

Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

2454

Choreografowie i tancerze baletowi

245401

Choreograf

245402

Tancerz baletowy

2455

Producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni

245501

Aktor

245502

Asystent reżysera filmowego

245503

Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej

245504

Operator obrazu

245505

Realizator programu telewizyjnego

245506

Reżyser filmowy

245507

Reżyser teatralny (dramatu)

245508

Reżyser telewizyjny

245509

Producent filmowy

245590

Pozostali producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni

2456

Twórcy ludowi

245601

Twórca ludowy

246

Duchowni

2461

Duchowni chrześcijańscy

246101

Duchowny wyznania prawosławnego

246102

Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

246103

Duchowny wyznania ewangelickiego

246190

Pozostali duchowni chrześcijańscy

2462

Duchowni niechrześcijańscy

246201

Duchowny religii mojżeszowej

246202

Duchowny religii muzułmańskiej

246290

Pozostali duchowni niechrześcijańscy

2463

Zakonnicy

246301

Zakonnik

247

Specjaliści administracji publicznej

2471

Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej

247101

Funkcjonariusz inspekcji celnej

247102

Inspektor kontroli skarbowej

247103

Inspektor ochrony danych osobowych

247104

Inspektor pracy

247105

Kontroler państwowy

247106

Inspektor ochrony rybołówstwa

247190

Pozostali kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej

2479

Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

247901

Specjalista administracji publicznej

247902

Specjalista do spraw integracji europejskiej

247990

Pozostali specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31

ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY

 

311

Technicy

 

3111

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

 

311101

Laborant chemiczny

 

311102

Probierz

 

311103

Technik analityk*

 

311104

Technik geodeta*

 

311105

Technik geofizyk*

 

311106

Technik geolog*

 

311107

Technik hydrolog*

 

311108

Technik meteorolog*

 

311109

Technik metrolog

 

311190

Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

 

3112

Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni

 

311201

Kosztorysant budowlany

 

311202

Laborant budowlany

 

311203

Technik architekt*

 

311204

Technik budownictwa*

 

311205

Technik budownictwa wodnego*

 

311206

Technik drogownictwa*

 

311207

Technik dróg i mostów kolejowych*

 

311208

Technik inżynierii środowiska i melioracji*

 

311209

Technik ochrony środowiska*

 

311210

Technik urządzeń sanitarnych*

 

311290

Pozostali technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni

 

3113

Technicy elektrycy

 

311301

Technik elektroenergetyk transportu szynowego*

 

311302

Technik elektryk*

 

311303

Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

 

311304

Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

 

311390

Pozostali technicy elektrycy

 

3114

Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni

 

311401

Technik elektronik*

 

311402

Technik telekomunikacji*

 

311403

Technik mechatronik*

 

311490

Pozostali technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni

 

3115

Technicy mechanicy

 

311501

Technik budownictwa okrętowego*

 

311502

Technik mechanik*

 

311503

Technik mechanizacji rolnictwa*

 

311590

Pozostali technicy mechanicy

 

3116

Technicy technologii chemicznej i pokrewni

 

311601

Technik papiernictwa*

 

311602

Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

311603

Technik technologii chemicznej*

 

311604

Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

 

311690

Pozostali technicy technologii chemicznej i pokrewni

 

3117

Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

 

311701

Technik górnictwa odkrywkowego*

 

311702

Technik górnictwa otworowego*

 

311703

Technik górnictwa podziemnego*

 

311704

Technik hutnik*

 

311705

Technik odlewnik*

 

311706

Technik wiertnik*

 

311790

Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

 

3118

Kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni

 

311801

Grafik komputerowy

 

311802

Kreślarz techniczny

 

311803

Rysownik geodezyjny

 

311804

Rysownik kartograficzny

 

311890

Pozostali kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni

 

3119

Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani

 

311901

Cechownicy

 

311902

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych*

 

311903

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym*

 

311904

Technik garbarz*

 

311905

Technik instrumentów muzycznych*

 

311906

Technik normowania pracy

 

311907

Technik obuwnik*

 

311908

Technik organizacji produkcji

 

311909

Technik poligraf*

 

311910

Technik technologii ceramicznej*

 

311911

Technik technologii drewna*

 

311912

Technik technologii materiałów budowlanych

 

311913

Technik technologii odzieży*

 

311914

Technik technologii szkła*

 

311915

Technik technologii wyrobów skórzanych*

 

311916

Technik transportu kolejowego*

 

311917

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych*

 

311918

Technik włókiennik*

 

311919

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

311990

Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani

 

312

Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni

 

3121

Technicy informatycy

 

312101

Konserwator systemów komputerowych i sieci

 

312102

Technik informatyk*

 

312190

Pozostali technicy informatycy

 

3122

Operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni

 

312201

Operator sprzętu komputerowego

 

312202

Technik teleinformatyk*

 

312290

Pozostali operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni

 

3123

Kontrolerzy robotów przemysłowych

 

312301

Kontroler robotów przemysłowych

 

313

Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego

 

3131

Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku

 

313101

Asystent operatora obrazu

 

313102

Asystent techniczny realizatora dźwięku

 

313103

Asystent techniczny realizatora programu

 

313104

Fotograf*

 

313105

Fotoreporter

 

313106

Fototechnik*

 

313107

Mikser dźwięku

 

313108

Mikser obrazu

 

313109

Montażysta dźwięku

 

313110

Montażysta obrazu

 

313111

Operator dźwięku

 

313112

Operator kamery

 

313113

Realizator dźwięku

 

313114

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

 

313115

Realizator rekonstrukcji dźwięku

 

313116

Realizator światła

 

313118

Technik urządzeń audiowizualnych*

 

313119

Fotosista

 

313120

Imitator efektów dźwiękowych

 

313121

Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)

 

313122

Oświetlacz filmowy

 

313123

Technik dźwięku* (zawód szkolny: Asystent operatora dźwięku)

 

313190

Pozostali fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku

 

3132

Operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych

 

313201

Kinooperator

 

313202

Operator radiotelegrafu i radiotelefonu

 

313203

Operator urządzeń telewizji kablowej

 

313204

Operator urządzeń radiokomunikacyjnych

 

313205

Operator urządzeń transmisyjnych radiowych

 

313206

Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych

 

313290

Pozostali operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych

 

3133

Operatorzy obiektów jądrowych

 

313301

Operator reaktora

 

314

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

 

3141

Pracownicy służb technicznych żeglugi

 

314101

Mechanik żeglugi śródlądowej

 

314102

Oficer elektroautomatyk okrętowy

 

314103

Oficer mechanik statku morskiego

 

314104

Technik mechanik okrętowy*

 

314190

Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

 

3142

Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

 

314201

Bosman

 

314202

Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

 

314204

Kapitan portu morskiego

 

314205

Kapitan statku morskiego

 

314206

Kierownik statku w żegludze śródlądowej

 

314207

Oficer pokładowy

 

314208

Pilot morski

 

314209

Pilot żeglugi śródlądowej

 

314210

Szyper

 

314211

Technik nawigator morski*

 

314212

Technik rybołówstwa morskiego*

 

314213

Technik żeglugi śródlądowej*

 

314290

Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

 

3143

Piloci statków powietrznych i pokrewni

 

314301

Mechanik pokładowy

 

314302

Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego

 

314303

Nawigator

 

314304

Obserwator pokładowy prób w locie

 

314305

Operator pokładowych urządzeń specjalnych

 

314306

Pilot doświadczalny

 

314307

Pilot samolotowy (zawodowy, liniowy)

 

314308

Pilot śmigłowcowy (zawodowy, liniowy)

 

314309

Pilot wiatrakowcowy (zawodowy, liniowy)

 

314310

Radiooperator pokładowy

 

314311

Skoczek spadochronowy doświadczalny

 

314312

Technik awionik*

 

314313

Technik mechanik lotniczy*

 

314314

Operator tankowania statków powietrznych

 

314390

Pozostali piloci statków powietrznych i pokrewni

 

3144

Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

 

314401

Dyspozytor lotniczy

 

314402

Informator służby informacji powietrznej

 

314403

Kontroler ruchu lotniczego

 

314404

Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego

 

314490

Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

 

3145

Technicy urządzeń ruchu lotniczego

 

314501

Technik urządzeń ruchu lotniczego

 

3146

Instruktorzy lotniczy

 

314601

Instruktor ruchu lotniczego

 

314602

Pilot balonu wolnego – instruktor

 

314603

Pilot samolotowy – instruktor

 

314604

Pilot szybowcowy – instruktor

 

314605

Pilot śmigłowcowy – instruktor

 

314606

Pilot wiatrakowcowy – instruktor

 

314607

Skoczek spadochronowy – instruktor

 

314690

Pozostali instruktorzy lotniczy

 

315

Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości

 

3151

Inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni

 

315101

Inspektor budowlany

 

315102

Inspektor do spraw obrony cywilnej

 

315103

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

 

315104

Technik pożarnictwa*

 

315105

Inspektor budowy dróg

 

315106

Inspektor budowy mostów

 

315190

Pozostali inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni

 

3152

Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

 

315201

Diagnosta samochodowy

 

315202

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

 

315203

Inspektor ochrony radiologicznej

 

315204

Inspektor ochrony środowiska

 

315205

Inspektor transportu drogowego

 

315206

Kontroler jakości wyrobów – artykuły przemysłowe

 

315207

Kontroler jakości wyrobów – artykuły spożywcze

 

315208

Kontroler produkcji

 

315209

Kontroler stanu technicznego pojazdów

 

315210

Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego

 

315290

Pozostali inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

 

32

ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA

 

321

Technicy nauk biologicznych i rolniczych

 

3211

Technicy analityki medycznej

 

321101

Technik analityki medycznej*

 

3212

Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni

 

321201

Laborant nasiennictwa

 

321202

Technik architektury krajobrazu*

 

321203

 Technik hodowca koni*

 

321204

Technik hodowca zwierząt

 

321205

Technik leśnik*

 

321206

Technik ogrodnik*

 

321207

Technik pszczelarz*

 

321208

Technik rolnik*

 

321209

Technik rybactwa śródlądowego*

 

321290

Pozostali technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni

 

3213

echnicy technologii żywności* (zawód szkolny: Technik technologii żywności – obejmuje grupę elementarną 3213)

 

321301

Technik technologii żywności – cukrownictwo

 

321302

Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza

 

321303

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

 

321304

Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska

 

321305

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności

 

321306

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

 

321307

Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

 

321308

 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

 

321309

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

 

321310

Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

 

321311

 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

 

321312

Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

 

321313

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

 

321314

Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

 

321390

 Pozostali technicy technologii żywności

 

3214

Dietetycy i żywieniowcy

 

 

321401

 Dietetyk*

 

321402

Technik żywienia i gospodarstwa domowego*

 

322

Średni personel ochrony zdrowia

 

3221

Higieniści

 

322101

 Higienistka szkolna

 

322102

Instruktor higieny*

 

322190

 Pozostali higieniści

 

3222

Optycy

 

322201

Optyk okularowy* (zawód szkolny: Technik optyk)

 

3223

Asystenci i technicy dentystyczni

 

322301

Asystentka stomatologiczna*

 

322302

Higienistka stomatologiczna*

 

322303

Technik dentystyczny*

 

3224

 Fizjoterapeuci i pokrewni

 

322401

 Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta)

 

322402

Technik fizjoterapii*

 

322403

 Technik ortopeda*

 

322404

Terapeuta zajęciowy*

 

322490

 Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni

 

3225

 Asystenci weterynaryjni

 

322501

Kontroler higieny mięsa

 

322502

Laborant weterynaryjny

 

322503

Technik weterynarii*

 

322504

 Weterynaryjny kontroler sanitarny

 

322590

Pozostali asystenci weterynaryjni

 

3226

Technicy farmaceutyczni

 

322601

Technik farmaceutyczny*

 

3227

 Operatorzy aparatury medycznej

 

322701

Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych

 

322702

Perfuzjonista

 

322703

Technik elektroniki medycznej*

 

322704

 Technik elektroradiolog*

 

322790

Pozostali operatorzy aparatury medycznej

 

3229

Średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

 

322901

Felczer

 

322902

Instruktor terapii uzależnień

 

322903

Ortoptystka*

 

322904

Protetyk słuchu*

 

322905

Ratownik medyczny*

 

322990

Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

 

33

NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY

 

331

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

 

3311

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

 

331101

 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

 

331102

Instruktor nauki jazdy

 

331103

Instruktor rytmiki

 

331104

Instruktor tańca

 

331105

Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu

 

331190

 Pozostali nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

 

34

PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI

 

341

Pracownicy do spraw finansowych i handlowych

 

3411

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni

 

341101

 Dealer aktywów finansowych

 

341102

Doradca inwestycyjny

 

341103

 Makler papierów wartościowych

 

341190

Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni

 

3412

Pośrednicy ubezpieczeniowi

 

341201

Agent ubezpieczeniowy

 

341202

Broker reasekuracyjny

 

341203

Broker ubezpieczeniowy

 

341290

 Pozostali pośrednicy ubezpieczeniowi

 

3414

Organizatorzy turystyki i pokrewni

 

341401

Organizator obsługi turystycznej* (zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej)

 

341402

Organizator usług kateringowych

 

341403

Organizator usług gastronomicznych* (zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych)

 

341404

Organizator usług hotelarskich* (zawód szkolny: Technik hotelarstwa)

 

341490

Pozostali organizatorzy turystyki i pokrewni

 

3415

Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)

341501

Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec)

 

341502

Organizator obsługi sprzedaży internetowej

 

341503

Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny)

 

341504

Telemarketer

 

341590

Pozostali agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)

 

3416

Zaopatrzeniowcy

 

341601

Zaopatrzeniowiec

 

3417

Rzeczoznawcy, taksatorzy i licytatorzy

 

341701

 Licytator

 

341702

 Rzeczoznawca

 

341703

Taksator

 

3419

Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani

 

341901

Asystent bankowości

 

341902

Asystent ekonomiczny* (zawód szkolny: Technik ekonomista)

 

341903

Organizator agrobiznesu* (zawód szkolny: Technik agrobiznesu)

 

341904

Asystent do spraw wydawniczych

 

341990

Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani

 

342

Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi

 

3421

Pośrednicy handlowi

 

342101

Makler giełd towarowych

 

342102

Makler morski

 

342190

 Pozostali pośrednicy handlowi

 

3422

Spedytorzy i pokrewni

 

342201

Agent celny

 

342202

Agent klarujący

 

342203

Eksploatator portu* (zawód szkolny: Technik eksploatacji portów i terminali)

 

342204

Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor)

 

342205

Technik logistyk*

 

342290

Pozostali spedytorzy i pokrewni

 

3423

Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy

 

342301

Pośrednik pracy

 

342390

Pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy

 

3429

Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani

 

342901

Agent reklamowy* (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)

 

342902

Agent usług artystycznych

 

342903

Organizator imprez sportowych

 

342904

Organizator widowni

 

342990

Pozostali agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani

 

 

343

Średni personel biurowy

 

3431

Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni

 

343101

Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji)

 

343102

 Sekretarka medyczna

 

343103

 Sekretarka notarialna

 

343104

Sekretarz asystent

 

343105

Sekretarz biura zarządu

 

343106

Sekretarz konsularny

 

343107

Sekretarz sądowy

 

343190

Pozostali pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni

 

3432

Księgowi

 

343201

Księgowy (samodzielny)

 

344

 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni

 

3441

Funkcjonariusze celni i ochrony granic

 

344101

Funkcjonariusz celny

 

344102

 Funkcjonariusz straży granicznej

 

3442

Urzędnicy do spraw podatków

 

344201

Kontroler rozliczeń podatkowych

 

344202

Rewident kontroli skarbowej

 

344203

 Urzędnik podatkowy

 

344290

Pozostali urzędnicy do spraw podatków

 

3443

Urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków

 

344301

Urzędnik ubezpieczeń społecznych

 

344390

Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków

 

3444

Urzędnicy organów udzielających licencji

 

344401

Urzędnik do spraw imigracji

 

344402

Urzędnik do spraw licencji

 

344403

Urzędnik do spraw paszportów

 

344490

Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

 

3449

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

 

344901

Inspektor kontroli handlu i usług

 

344990

Pozostali urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

 

345

Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa

 

3451

Policjanci

345101

Policjant służby kryminalnej

 

345102

Policjant służby prewencji

 

345103

Policjant służby wspomagającej

 

345190

Pozostali policjanci

 

3452

Funkcjonariusze ochrony państwa

 

345201

Funkcjonariusz ochrony państwa

 

3453

Funkcjonariusze Służby Więziennej

 

345301

Funkcjonariusz służby ochrony

 

345302

Funkcjonariusz służby penitencjarnej

 

345390

Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej

 

346

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

 

3461

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

 

346101

Asystent osoby niepełnosprawnej*

 

346102

Opiekun w domu pomocy społecznej*

 

346103

Opiekunka środowiskowa*

 

346104

Pracownik socjalny*

 

346190

 Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

 

347

Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu

 

3471

Plastycy i pokrewni

 

347101

Florysta

 

347102

Plastyk*

 

347103

Projektant mody

 

347104

Stylista

 

347105

Dekorator wnętrz

 

347190

Pozostali plastycy i pokrewni

 

3472

Prezenterzy, inspicjenci i pokrewni

 

347201

 Inspicjent

 

347202

Konferansjer

 

347203

Lektor

 

347204

Prezenter dyskotek

 

347205

Prezenter telewizyjny

 

347207

Spiker radiowy

 

347208

Sufler

 

347290

Pozostali prezenterzy, inspicjenci i pokrewni

 

3473

Muzycy, piosenkarze i tancerze

 

347301

Aktor scen muzycznych*

 

347302

Muzyk*

 

347303

Organista

 

347304

Piosenkarz

 

347305

Tancerz*

 

347390

Pozostali muzycy, piosenkarze i tancerze

 

3474

Aktorzy cyrkowi i pokrewni

 

347401

Aktor cyrkowy*

 

347402

Kaskader filmowy

 

347403

Kaskader filmowy – koordynator

 

347490

Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni

 

3475

Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni

 

347501

Dżokej

 

347502

Instruktor dyscypliny sportu

 

347503

Instruktor odnowy biologicznej

 

347504

 Instruktor rekreacji ruchowej

 

347505

 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

 

347506

Menedżer dyscypliny sportu

 

347507

Menedżer sportu

 

347508

Sędzia sportowy

 

347509

Sportowiec zawodowy

 

347510

Trener sportowy

 

347590

Pozostali sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni

 

3476

Animatorzy kultury

 

347601

Animator kultury*

 

3477

Asystenci do spraw organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej* (zawód szkolny: Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej – obejmuje grupę elementarną 3477)

 

347701

Asystent kierownika produkcji

 

347702

Kierownik planu

 

347703

Sekretarz planu filmowego

 

347790

Pozostali asystenci do spraw organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

 

3478

Pirotechnicy

 

347801

Pirotechnik filmowy

 

347802

Pirotechnik widowiskowy

 

348

Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej

 

3481

Pracownicy archiwów

 

348101

Archiwista zakładowy

 

348102

Asystent archiwalny* (zawód szkolny: Technik archiwista)

 

348190

Pozostali pracownicy archiwów

 

3482

Pracownicy bibliotek i informacji naukowej

 

348201

Asystent informacji naukowej* (zawód szkolny: Technik informacji naukowej)

 

348202

Bibliotekarz*

 

348290

Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej

 

349

Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

 

3491

Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

 

349101

 Pracownik parafialny

 

349102

Świecki krzewiciel wiary

 

349190

Pozostali pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

 

 

 

 

 

 

 

4 PRACOWNICY BIUROWI

41

PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ

411

Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych

4111

 Sekretarki

411101

 Sekretarka

4112

Operatorzy procesorów tekstu

411201

Operator procesorów tekstu

4113

Operatorzy wprowadzania danych

411301

Operator wprowadzania danych

4114

Maszynistki i stenografowie

411401

Maszynistka

411402

Stenograf

412

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

4121

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

412101

Asystent do spraw statystyki

412102

Asystent rachunkowości* (zawód szkolny: Technik rachunkowości)

412103

Asystent w biurze maklerskim

412190

Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

413

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji

4131

Magazynierzy i pokrewni

413101

Ekspedient wypożyczalni

413102

Inwentaryzator

413103

Magazynier

413104

Pracownik punktu skupu

413105

Rekwizytor

413190

Pozostali magazynierzy i pokrewni

4132

Planiści produkcyjni

413201

Planista produkcyjny

4133

Pracownicy do spraw transportu

413301

Dyspozytor transportu samochodowego

413302

Ekspedytor

413303

Odprawiacz pociągów

413390

Pozostali pracownicy do spraw transportu

414

Pracownicy poczty i pokrewni

4141

Doręczyciele pocztowi i pokrewni

414101

Listonosz

414102

Ekspedient pocztowy

414103

Ekspedytor pocztowy

414104

Kurier

414190

Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni

4142

Kodowacze i korektorzy

414201

Ankieter

414202

Kodowacz (koder)

414203

Korektor składu

414290

Pozostali kodowacze i korektorzy

419

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

4191

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

419101

Pracownik biurowy* (zawód szkolny: Technik prac biurowych)

419102

Pracownik do spraw ewidencji ludności

419103

Pracownik do spraw osobowych

419104

Pracownik kancelaryjny

419190

Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

42

PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW

421

Pracownicy obrotu pieniężnego

4211

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

421101

Kasjer biletowy

421102

Kasjer handlowy

421103

Kasjer w przedsiębiorstwie

421190

Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

4212

Kasjerzy bankowi i pokrewni

421201

Kasjer bankowy

421202

Kasjer walutowy

421203

Kontroler rozliczeń pieniężnych

421204

Skarbnik bankowy

421290

Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

4213

Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych – obejmuje grupę elementarną 4213)

421301

Asystent usług pocztowych

421302

Asystent usług telekomunikacyjnych

421303

Kontroler pocztowy

421390

Pozostali asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych

4214

Inkasenci i poborcy

421401

Inkasent

421402

Poborca skarbowy

421490

Pozostali inkasenci i poborcy

4215

Krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni

421501

Bukmacher

421502

Krupier

421503

Pracownik kolektury

421590

Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni

4216

Pracownicy lombardów

421601

Pracownik lombardu

422

Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści

4221

Informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni

422101

Informator handlowy

422102

 Informator ruchu pasażerskiego

422103

Pracownik biura podróży

422104

Pracownik informacji turystycznej

422190

Pozostali informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni

4222

Recepcjoniści i rejestratorzy

422201

Recepcjonista

422202

Rejestratorka medyczna

422290

Pozostali recepcjoniści i rejestratorzy

4223

Telefoniści

422301

Telefonistka

5 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

51

PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY

511

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111

Stewardzi

511101

Stewardesa

511102

Steward statku morskiego

511190

Pozostali stewardzi

5112

Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy

511201

Kierownik pociągu

511202

Konduktor

511203

Konduktor-konserwator kolei linowej

511204

Kontroler biletów

511205

Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

511206

Rewizor pociągów

511290

Pozostali kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy

5113

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

511301

Pilot wycieczek

511302

Przewodnik turystyczny górski

511303

Przewodnik turystyczny miejski

511304

Przewodnik turystyczny terenowy

511390

Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

512

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych

5121

Pracownicy usług domowych i pokrewni

512101

Gospodyni

512102

Inspektor piętra hotelowego

512103

 Intendent

512104

Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny

512190

Pozostali pracownicy usług domowych i pokrewni

5122

Kucharze

512201

Kucharz*

512202

Kucharz małej gastronomii*

512203

Szef kuchni (kuchmistrz)

512290

Pozostali kucharze

5123

Kelnerzy i pokrewni

512301

Bufetowy (barman)

512302

Kelner*

512390

Pozostali kelnerzy i pokrewni

513

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

5131

Opiekunki dziecięce

513101

Matka zastępcza

513102

Opiekunka dziecięca*

513103

Opiekunka dziecięca domowa

513104

Asystent edukacji romskiej

513190

Pozostałe opiekunki dziecięce

5132

Pomocniczy personel medyczny

513201

Asystentka pielęgniarska

513202

Pomoc dentystyczna

513203

Sanitariusz szpitalny

513204

Zabiegowy balneologiczny

513290

Pozostały pomocniczy personel medyczny

5133

Pracownicy domowej opieki osobistej

513301

Opiekunka domowa

513302

Siostra PCK

513390

Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

5139

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

513901

Laborant sekcyjny

513902

Pomoc farmaceutyczna

513903

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

513904

Preparator medyczny

513990

Pozostali pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

514

Pozostali pracownicy usług osobistych

5141

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

514101

Charakteryzator

514102

Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich)

514103

Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych)

514104

Manikiurzystka

514105

Pedikiurzystka

514108

Wizażystka

514190

Pozostali fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

5142

Osoby do towarzystwa

514201

Hostessa

514202

Osoba do towarzystwa

514290

Pozostałe osoby do towarzystwa

5143

Pracownicy zakładów pogrzebowych

514301

Organizator usług pogrzebowych

514302

Żałobnik

514390

Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

5144

Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

514401

Bioenergoterapeuta

514402

Biomasażysta

514403

Refleksolog

514490

Pozostali praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

5149

Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

514901

Astrolog

514902

Radiesteta

514903

Wróżbita

514990

Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

515

Pracownicy usług ochrony

5151

Strażacy

515101

Strażak

5152

Strażnicy w zakładach dla nieletnich

515202

Strażnik w zakładzie dla nieletnich

5153

Strażnicy ochrony kolei

515301

Funkcjonariusz straży ochrony kolei

5159

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

515901

Detektyw (prywatny)

515902

Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)

515903

Ratownik górski

515904

Ratownik pokładowy

515905

Ratownik wodny

515906

Strażnik leśny

515907

Strażnik łowiecki

515908

Strażnik miejski

515909

Strażnik ochrony środowiska

515910

Strażnik pocztowy

515911

Strażnik rybacki

515912

Strażnik straży marszałkowskiej

515913

Ratownik morski (zawodowy)

515990 P

ozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

52

MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY

521

Modelki, modele i pokrewni

5211

Modelki, modele i pokrewni

521101

Modelka/model prezentacji ubiorów

521102

Modelka/model twórczości reklamowej i artystycznej

521103

Statysta

521190

Pozostałe modelki, modele i pokrewni

522

Sprzedawcy i demonstratorzy

5221

Sprzedawcy i demonstratorzy

522101

Antykwariusz

522102

Bukieciarz

522103

Demonstrator wyrobów

522104

Ekspedient w punkcie usługowym

522105

Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej

522106

Księgarz* (zawód szkolny: Technik księgarstwa)

522107

Sprzedawca*

522190

Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy

6 ROLNICY. OGRODNICY. LEŚNICY I RYBACY

61

ROLNICY

611

Rolnicy produkcji roślinnej

6111

Rolnicy produkcji roślinnej

611101

Rolnik łąkarz

611102

Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

611103

Rolnik upraw mieszanych

611104

Rolnik upraw polowych

611190

Pozostali rolnicy produkcji roślinnej

612

Hodowcy zwierząt i pokrewni

6121

Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

612101

Hodowca bydła

612102

Hodowca koni

612103

Hodowca owiec

612104

Hodowca trzody chlewnej

612105

Hodowca zwierząt futerkowych

612190

Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

6122

Hodowcy drobiu

612201

Hodowca drobiu

6129

Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

612901

Hodowca inwentarza mieszanego

612902

Hodowca jedwabników

612903

Hodowca ptaków

612904

Hodowca zwierząt domowych

612905

Hodowca zwierząt laboratoryjnych

612906

Opiekun dzikich zwierząt

612907

Pszczelarz*

612908

Trener koni wyścigowych

612909

Treser psów

612990

Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

613

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6131

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

613101

Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej* (zawód szkolny: Rolnik)

62

OGRODNICY

621

Ogrodnicy* (zawód szkolny: Ogrodnik – obejmuje grupę średnią 621)

6211

Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

621101

 Ogrodnik producent nasion

621102

Ogrodnik szkółkarz

621103

Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych

621104

Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych

621105

Ogrodnik – uprawa warzyw polowych

621106

Ogrodnik – uprawy pod osłonami

621107

 Producent i zbieracz ziół

621190

Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

6212

Ogrodnicy terenów zieleni

621201

Ogrodnik terenów zieleni

621202

Chirurg pielęgniarz drzew

6213

Ogrodnicy sadownicy i pokrewni

621301

Rolnik chmielarz

621302

Sadownik

621390

Pozostali ogrodnicy sadownicy i pokrewni

63

LEŚNICY I RYBACY

631

Robotnicy leśni i pokrewni

6311

Robotnicy leśni i pokrewni

631101

Drwal

631102

Robotnik leśny

631103

Wozak zrywkarz

631190

Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

632

Rybacy śródlądowi* (zawód szkolny: Rybak śródlądowy – obejmuje grupę średnią 632)

6321

Hodowcy ryb

632101

Rybak hodowca

632102

Rybak stawowy

6322

Rybacy śródlądowi gdzie indziej niesklasyfikowani

632201

Rybak śródlądowy (zbiorniki naturalne)

633

Rybacy morscy

6331

Rybacy morscy

633101

Rybak rybołówstwa morskiego

64

ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY

641

Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

6411

Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

641101

Rolnik pracujący na własne potrzeby

641102

Rybak pracujący na własne potrzeby

7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71

GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI

711

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia

7111

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

711101

Górnik eksploatacji podziemnej*

711102

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż*

711103

Wydobywca kruszywa i gliny

711190

Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

7112

Górnicy strzałowi

711201

 Strzałowy

7113

Robotnicy obróbki kamienia

711301

Kamieniarz*

712

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

7121

Murarze i pokrewni

712101

Monter kamiennych elementów budowlanych

712102

Murarz*

712103

Zdun*

712190

Pozostali murarze i pokrewni

7122

Betoniarze

712201

Betoniarz

712202

Betoniarz zbrojarz*

712203

Palowniczy

712204

Zbrojarz

712290

Pozostali betoniarze

7123

Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

712301

Cieśla*

712302

Stolarz budowlany

712303

Szkutnik

712390

Pozostali cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

7124

Robotnicy budowy dróg i pokrewni

712401

Brukarz

712402

Monter nawierzchni kolejowej*

712403

Toromistrz

712404

Układacz nawierzchni drogowych

712405

Dróżnik obchodowy

712406

Mostowniczy

712490

Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni

7125

Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni

712501

Meliorant

712502

Monter budownictwa wodnego*

712590

Pozostali robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni

7129

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712901

Konserwator budynków

712902

Montażysta dekoracji

712903

Monter konstrukcji budowlanych*

712904

Monter rusztowań

712905

Renowator zabytków architektury*

712906

Robotnik rozbiórki budowli

712990

Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

7131

Dekarze

713101

Dekarz*

7132

Posadzkarze i pokrewni

713201

Glazurnik

713202

Parkieciarz

713203

Posadzkarz*

713290

Pozostali posadzkarze i pokrewni

7133

Tynkarze i pokrewni

713301

Sztukator

713302

Tynkarz

713390

Pozostali tynkarze i pokrewni

7134

Monterzy izolacji

713401

Monter izolacji budowlanych*

713402

Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych

713490

Pozostali monterzy izolacji

7135

Szklarze i pokrewni

713501

Monter/składacz okien

713502

Monter żaluzji

713503

Szklarz budowlany

713504

Szklarz pojazdów

713505

Witrażownik

713590

Pozostali szklarze i pokrewni

7136

Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych*(zawód szkolny: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – obejmuje grupę elementarną 7136)

713601

Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

713602

Monter instalacji gazowych*

713603

Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

713604

Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

713605

Studniarz

713690

Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

7137

Monterzy sieci komunalnych* (zawód szkolny: Monter sieci komunalnych – obejmuje grupę elementarną 7137)

713701

Monter sieci cieplnych

713702

Monter sieci deszczownianych

713703

Monter sieci gazowych

713704

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

713790

Pozostali monterzy sieci komunalnych

7138

Monterzy systemów rurociągowych* (zawód szkolny: Monter systemów rurociągowych – obejmuje grupę elementarną 7138)

713801

Monter rurociągów górniczych

713802

Monter rurociągów okrętowych

713803

Monter rurociągów przemysłowych

713890

Pozostali monterzy systemów rurociągowych

7139

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713901

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie*

713990

Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

714

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

7141

Malarze budowlani i pokrewni

714101

Malarz budowlany

714102

Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych

714103

Malarz-tapeciarz*

714190

Pozostali malarze budowlani i pokrewni

7142

Lakiernicy* (zawód szkolny: Lakiernik – obejmuje grupę elementarną 7142)

714201

Lakiernik samochodowy

714202

Lakiernik wyrobów drzewnych

714203

Malarz lakiernik samolotowy

714204

Malarz lakiernik wyrobów metalowych

714290

Pozostali lakiernicy

7143

Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

714301

Alpinista przemysłowy

714302

Czyściciel elewacji budowlanych

714303

Kominiarz*

714304

Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli

714390

Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

72

ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ

721

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

7211

Formierze odlewniczy i pokrewni

721101

Brązownik

721102

Formierz odlewnik

721103

Ludwisarz

721104

Modelarz odlewniczy*

721190

Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni

7212

Spawacze i pokrewni

721201

Lutowacz

721202

Spawacz ręczny gazowy

721203

Spawacz ręczny łukiem elektrycznym

721204

Zgrzewacz

721290

Pozostali spawacze i pokrewni

7213

Blacharze* (zawód szkolny: Blacharz – obejmuje grupę elementarną 7213)

721301

Blacharz lotniczy

721302

Blacharz okrętowy

721303

Blacharz samochodowy*

721390

Pozostali blacharze

7214

Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

721401

Monter kadłubów okrętowych*

721402

Monter konstrukcji aluminiowych

721403

Monter konstrukcji stalowych

721404

Oczyszczacz konstrukcji stalowych

721490

Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

7215

Monterzy konstrukcji linowych

721501

Monter-konserwator kolei linowych

721502

Monter konstrukcji linowych stałych

721503

Monter wiertni

721504

Takielarz

721590

Pozostali monterzy konstrukcji linowych

7216

Nurkowie

721601

Nurek

721602

Płetwonurek ratownik

721690

Pozostali nurkowie

722

Kowale, ślusarze i pokrewni

7221

Kowale, hartownicy i pokrewni

722101

Hartownik

722102

Kowal*

722103

Kowal wyrobów zdobniczych

722190

Pozostali kowale, hartownicy i pokrewni

7222

Ślusarze i pokrewni

722201

Eguterzysta

722202

Płatnerz

722203

Rusznikarz

722204

Ślusarz*

722205

Ślusarz galanterii metalowej

722206

Ślusarz narzędziowy

722207

Traser

722290

ozostali ślusarze i pokrewni

7223

Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawających – obejmuje grupę elementarną 7223)

722301

Frezer

722302

Strugacz

722303

Szlifierz metali

722304

Tokarz

722305

Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

722306

Wiertacz w metalu

722390

Pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali

7224

Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

722401

Docieracz polerowacz

722402

Szlifierz ostrzarz

722490

Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali

723

Mechanicy maszyn i urządzeń

7231

Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231)

723101

Mechanik autobusów

723102

Mechanik ciągników

723103

Mechanik pojazdów jednośladowych

723104

Mechanik samochodów ciężarowych

723105

Mechanik samochodów osobowych

723190

Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7232

Mechanicy statków powietrznych i pokrewni

723201

Mechanik lotniczy

723202

Układacz konserwator spadochronów

723290

Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni

7233

Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik-monter maszyn i urządzeń – obejmuje grupę elementarną 7233)

723301

Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

723302

Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

723303

Mechanik maszyn i urządzeń górniczych

723304

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

723305

Mechanik okrętowy

723306

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych*

723307

Mechanik silników spalinowych

723308

Mechanik urządzeń dźwignicowych (konserwator)

723309

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

723310

Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim*

723311

Motorzysta statku morskiego

723390

Pozostali mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń

724

Elektrycy* (zawód szkolny: Elektryk – obejmuje grupę średnią 724)

7241

Elektromechanicy* (zawód szkolny: Elektromechanik – obejmuje grupę elementarną 7241)

724101

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

724102

Elektromechanik pojazdów samochodowych*

724103

Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

724104

Elektromechanik urządzeń chłodniczych

724105

Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym

724190

Pozostali elektromechanicy

7242

Elektromonterzy

724201

Elektromonter (elektryk) zakładowy

724202

Elektromonter lotniczy

724203

Elektromonter maszyn elektrycznych

724204

Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

724205

Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

724206

Elektromonter okrętowy

724207

Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

724208

Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

724209

Elektromonter taboru szynowego

724210

Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

724211

Elektromonter transformatorów

724212

Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

724213

Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator)

724214

Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

724215

Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra

724290

Pozostali elektromonterzy

7243

Elektrycy budowlani i pokrewni

724301

Elektromonter instalacji elektrycznych

724302

Elektromonter reklam świetlnych

724303

Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego

724390

Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

7244

Monterzy linii elektrycznych

724401

Elektromonter linii kablowych

724402

Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć

724403

Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć

724404

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

724405

Elektromonter sieci trakcyjnej

724490

Pozostali monterzy linii elektrycznych

725

Monterzy elektronicy i pokrewni

7251

Monterzy elektronicy* (zawód szkolny: Monter-elektronik – obejmuje grupę elementarną 7251)

725101

Monter elektronik – aparatura medyczna

725102

Monter elektronik – aparatura pomiarowa

725103

Monter elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

725104

Monter elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

725105

Monter elektronik – instalacja anten

725106

Monter elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

725107

Monter elektronik – sprzęt komputerowy

725108

Monter elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej

725109

Monter elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne

725110

Monter elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne

725111

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

725112

Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra

725190

Pozostali monterzy elektronicy

7252

Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – obejmuje grupę elementarną 7252)

725201

Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)

725202

Monter sieci telekomunikacyjnych

725290

Pozostali monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

7253

Monterzy mechatronicy

725301

Monter mechatronik*

73

ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI

731

Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych

7311

Mechanicy precyzyjni* (zawód szkolny: Mechanik precyzyjny – obejmuje grupę elementarną 7311)

731101

Grawer

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych*

731103

Optyk mechanik*

731104

Ortopeda mechanik

731105

Zegarmistrz*

731190

Pozostali mechanicy precyzyjni

7312

Monterzy instrumentów muzycznych* (zawód szkolny: Monter instrumentów muzycznych – obejmuje grupę elementarną 7312)

731201

Monter akordeonów

731202

Monter fortepianów i pianin

731203

Monter instrumentów dętych blaszanych

731204

Monter instrumentów lutniczych

731205

Monter instrumentów perkusyjnych

731206

Organomistrz

731290

Pozostali monterzy instrumentów muzycznych

7313

Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

731301

Bursztyniarz

731302

Gemmolog

731303

Metaloplastyk

731304

Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych

731305

Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych

731306

Złotnik-jubiler*

731390

Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni

732

Ceramicy, szklarze i pokrewni

7321

Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni

732101

Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

732102

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

732103

Formowacz ściernic

732104

Formowacz wyrobów ceramicznych

732105

Garncarz

732106

Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych

732107

Odlewnik wyrobów ceramicznych

732108

Sortowacz-brakarz ceramiki

732109

Szkliwierz ceramiki

732190

Pozostali formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni

7322

Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

732201

Formowacz wyrobów szklanych

732202

Hutnik-dmuchacz szkła

732203

Krajacz szkła

732204

Polerowacz szkła ręczny

732205

Sortowacz-brakarz szkła

732206

Szlifierz polerowacz szkła optycznego

732207

Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego

732208

Szlifierz szkła płaskiego

732290

Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

7323

Grawerzy szkła i pokrewni

732301

Giloszer szkła

732302

Grawer szkła

732303

Rzeźbiarz szkła

732390

Pozostali grawerzy szkła i pokrewni

7324

Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

732401

Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

732402

Galwanizer

732403

Lustrzarz

732404

Pozłotnik

732405

Szyldziarz

732406

Zdobnik ceramiki

732407

Zdobnik szkła

732490

Pozostali zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

733

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

7331

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

733101

Fajkarz

733102

Pamiątkarz

733103

Rzeźbiarz w drewnie

733104

Wytwórca galanterii

733105

Wytwórca sztucznych kwiatów

733106

Zabawkarz

733190

Pozostali wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

734

Robotnicy poligraficzni i pokrewni

7341

Składacze tekstów

734101

Komputerowy składacz tekstu

734102

Operator fotoskładu

734190

Pozostali składacze tekstów

7342

Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni

734201

Galwanizer poligraficzny

734202

Odlewacz walców drukarskich

734203

Stereotyper

734290

Pozostali odlewacze i galwanizerzy poligraficzni

7343

Kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni

734301

Giloszer

734302

Grawer poligraficzny

734303

Kopista poligraficzny

734304

Moletownik

734305

Montażysta reprodukcyjny

734306

Retuszer poligraficzny

734307

Rysownik litograficzny

734308

Rytownik

734309

Trawiacz poligraficzny

734390

Pozostali kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni

7344

Fotografowie poligraficzni

734401

Fotograf poligraficzny

734402

Fotograf w drukarni filmowej (tkaniny)

734403

Operator skanerów formowych

734490

Pozostali fotografowie poligraficzni

7345

Introligatorzy* (zawód szkolny: Introligator – obejmuje grupę elementarną 7345)

734501

Introligator galanteryjny

734502

Introligator poligraficzny

734590

Pozostali introligatorzy

7346

Drukarze sitodrukowi i pokrewni

734601

Drukarz sitodrukowy

734602

Drukarz tkanin

74

POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

741

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym

7411

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

741101

Garmażer

741102

Przetwórca ryb

741103

Rozbieracz-wykrawacz

741104

Rzeźnik wędliniarz*

741105

Ubojowy

741190

Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

7412

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

741201

Cukiernik*

741202

Karmelarz

741203

Piekarz*

741290

Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

7413

Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

741301

Maślarz

741302

Serowar

741390

Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

7414

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

741401

Młynarz

741402

Przetwórca owoców i warzyw

741490

Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

7415

Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

741501

Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

741502

Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

741503

Klasyfikator ryb

741590

Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

742

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

7421

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

742101

Impregnator drewna

742102

Manipulant drewna okrągłego

742103

Mygłowacz

742104

Parzelniczy drewna

742105

Sortowacz materiałów drzewnych

742106

Suszarniowy drewna

742190

Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

7422

Stolarze i pokrewni

742201

Bednarz

742202

Gięciarz drewna

742203

Kołodziej

742204

Stolarz*

742205

Stolarz galanterii drzewnej

742206

Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

742207

Stolarz meblowy

742208

Stolarz modelarz instrumentów muzycznych

742290

Pozostali stolarze i pokrewni

7423

Ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

742301

Frezer drewna

742302

Pilarz

742303

Polerowacz wyrobów z drewna

742304

Strugacz drewna

742305

Szlifierz materiałów drzewnych

742306

Tartacznik

742307

Tokarz w drewnie

742308

Ustawiacz maszyn do obróbki drewna

742309

Wiertacz drewna

742390

Pozostali ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

7424

Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni

742401

Koszykarz-plecionkarz*

742402

Łubiankarz

742403

Modelarz wyrobów plecionkarskich

742404

Sitarz

742405

Szczotkarz

742406

Trzciniarz

742490

Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni

743

Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni

7431

 Przygotowywacze włókna i przędzarze

743101

Przędzarz

743102

Przygotowywacz włókna

743190

Pozostali przygotowywacze włókna i przędzarze

7432

Tkacze, dziewiarze i pokrewni* (zawód szkolny: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych – obejmuje grupę elementarną 7432)

743201

Arkadownik

743202

Dziewiarz

743203

Koronkarka

743204

Plecionkarz

743205

Renowator tkanin unikatowych

743206

Tkacz

743290

Pozostali tkacze, dziewiarze i pokrewni

7433

Krawcy, kapelusznicy i pokrewni

743301

Bieliźniarz

743302

Gorseciarka

743303

Kapelusznik-czapnik

743304

Krawiec*

743305

Modystka

743306

Rękawicznik

743390

Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni

7434

Kuśnierze i pokrewni

743401

Kożusznik

743402

Kuśnierz*

743490

Pozostali kuśnierze i pokrewni

7435

Krojczowie

743501

Krojczy

7436

Szwaczki, hafciarki i pokrewni

743601

Garderobiana

743602

Hafciarka

743603

Parasolnik

743604

Szwaczka

743605

Wytwórca abażurów

743606

Żaglownik

743690

Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

7437

Tapicerzy i pokrewni

743701

Bieliźniarz-kołdrzarz

743702

Tapicer*

743790

Pozostali tapicerzy i pokrewni

744

Robotnicy obróbki skóry

7441

Garbarze skór i pokrewni* (zawód szkolny: Garbarz skór – obejmuje grupę elementarną 7441)

744101

Garbarz skór bez włosa

744102

Garbarz skór futerkowych

744103

Klasyfikator skór

744104

Konserwator skór surowych

744190

Pozostali garbarze skór i pokrewni

7442

Kaletnicy, rymarze i pokrewni

744201

Bandażysta ortopedyczny

744202

Kaletnik*

744203

Rymarz

744290

Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni

7443

Obuwnicy* (zawód szkolny: Obuwnik – obejmuje grupę elementarną 7443)

744301

Cholewkarz

744302

Obuwnik miarowy

744303

Obuwnik ortopedyczny

744304

Obuwnik przemysłowy

744305

Szewc naprawiacz

744390

Pozostali obuwnicy

8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81

OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH

811

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni

8111

Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni

811101

Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)

811102

Operator koparek i zwałowarek

811103

Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

811104

Operator maszyn urabiających i ładujących

811105

Operator obudów zmechanizowanych

811190

Pozostali operatorzy maszyn górniczych i pokrewni

8112

Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

811201

Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu

811202

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud

811203

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

811204

Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych

811290

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

8113

Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

811301

Górnik eksploatacji otworowej*

811302

Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych

811303

Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

811390

Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

812

Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni

8121

Operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych – obejmuje grupę elementarną 8121)

812101

Operator maszyny rozlewniczej

812102

Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali

812103

Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali

812104

Operator urządzeń przygotowania wsadu

812105

Piecowy pieca łukowego

812106

Pulpitowy (wielkie piece)

812107

Wytapiacz metali nieżelaznych

812108

Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów

812109

Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali

812190

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych

8122

Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni

812201

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej*

812202

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych*

812203

Operator urządzeń walcowni

812204

Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni

812290

Pozostali operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni

8123

Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali

812301

Operator agregatów do obróbki cieplnej

812302

Operator pieców do obróbki cieplnej

812390

Pozostali operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali

8124

Ciągacze i tłoczarze

812401

Ciągacz rur

812402

Operator maszyn do produkcji drutów i prętów

812403

Tłoczarz w metalu

812490

Pozostali ciągacze i tłoczarze

813

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni

8131

Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego – obejmuje grupę elementarną 8131)

813101

Operator automatów do formowania wyrobów szklanych

813102

Operator maszyn do formowania szkła płaskiego

813103

Operator odprężarek wyrobów szklanych

813104

Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła

813105

Operator urządzeń do gięcia szkła

813106

Operator urządzeń do hartowania szkła

813107

Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych

813108

Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła

813109

Operator urządzeń do produkcji termosów

813110

Szlifierz polerowacz szkła (maszynowy)

813111

Topiarz szkła

813190

Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego

8132

Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego – obejmuje grupę elementarną 8132)

813201

Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych

813202

Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych

813203

Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych

813204

Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych

813205

Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej

813206

Przygotowywacz mas ceramicznych

813207

Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych

813208

Szlifierz ceramiki

813209

Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych

813210

Wypalacz wyrobów ceramicznych

813290

Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego

8139

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

813901

Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego

813902

Topiarz fryty

813903

Topiarz mas mineralnych

813990

Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

814

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

8141

Operatorzy urządzeń do obróbki drewna

814101

Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

814102

Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

814103

Operator pras w produkcji drzewnej

814104

Operator sklejarek płyt stolarskich

814105

Operator skrawarek drewna

814106

Operator spajarek okleiny i łuszczki

814107

Operator strugarek i frezarek do drewna

814108

Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt

814109

Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy

814190

Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna

8142

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej

814201

Operator linii do belowania makulatury

814202

Operator maszyny odwadniającej celulozę

814203

Operator urządzeń bielących masy włókniste

814204

Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej

814205

Operator urządzeń do ścierania drewna

814206

Operator urządzeń rębalni drewna

814207

Operator urządzeń rozwłókniających

814208

Operator urządzeń warzelni

814290

Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej

8143

Operatorzy urządzeń do produkcji papieru

814301

Operator kalandrów wyrobów papierowych

814302

Operator maszyny papierniczej

814303

Operator maszyny tekturniczej

814304

Operator pergaminiarki

814305

Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych

814306

Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych

814390

Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji papieru

815

Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego – obejmuje grupę średnią 815)

8151

Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów

815101

Operator urządzeń granulujących

815102

Operator urządzeń homogenizujących

815103

Operator urządzeń mieszających

815104

Operator urządzeń rozdrabniających

815190

Pozostali operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów

8152

Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni

815201

Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

815202

Operator urządzeń do produkcji cementu

815290

Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni

8153

Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających

815301

Operator urządzeń do ekstrakcji

815302

Operator urządzeń do krystalizacji

815303

Operator urządzeń filtrujących

815304

Operator urządzeń sorpcyjnych

815305

Operator wirówek

815390

Pozostali operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających

8154

Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów

815401

Aparatowy procesów chemicznych

815402

Operator reaktorów i autoklawów

815403

Operator urządzeń destylacyjnych

815404

Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych

815405

Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych

815406

Operator urządzeń wyparnych

815490

Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów

8155

Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

815501

Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

8156

Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni

815601

Operator urządzeń do produkcji sadzy

815602

Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych

815603

Operator urządzeń koksowniczych

815690

Pozostali operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni

8159

Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani

815901

Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych

815902

Operator urządzeń do produkcji katalizatorów

815903

Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych

815904

Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych

815905

Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych

815906

Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych

815907

Stokażowy

815990

Pozostali operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani

816

Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni

8161

Elektroenergetycy i pokrewni

816101

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

816102

Elektroenergetyk elektrowni wodnych

816103

Elektroenergetyk nastawni

816104

Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

816105

Maszynista turbozespołu parowego

816106

Maszynista turbozespołu wodnego

816107

Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

816108

Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

816109

Obchodowy bloku

816110

Maszynista agregatów prądotwórczych

816190

Pozostali elektroenergetycy i pokrewni

8162

Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

816201

Maszynista kotła

816202

Maszynista urządzeń nawęglania

816203

Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

816204

Palacz kotłów co. gazowych

816205

Palacz kotłów co. wodnych rusztowych

816206

Palacz kotłów parowych

816290

Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

8163

Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni

816301

Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych

816302

Maszynista chłodni

816303

Maszynista sprężarek

816304

Maszynista wentylatorów (w kopalni)

816305

Operator (maszynista) stacji pomp

816306

Operator spalarni odpadów komunalnych

816307

Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

816308

Operator urządzeń oczyszczania ścieków

816309

Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

816390

Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni

817

Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym

8171

Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym

817101

Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym

8172

Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych

817201

Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

82

OPERATORZY I MONTERZY MASZYN

821

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów

8211

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali

821101

Operator automatów spawalniczych

821102

Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem

821103

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

821104

Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli

821105

Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych

821106

Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych

821107

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

821108

Operator obrabiarek zespołowych

821109

Operator urządzeń do wyważania i centrowania

821110

Operator zgrzewarek

821190

Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali

8212

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni

821201

Hartowacz betonów i sylikatów

821202

Krajacz materiałów budowlanych

821203

Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich

821204

Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych

821205

Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego

821206

Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

821207

Pilarz kamienia

821208

Szlifierz kamienia

821209

Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych

821290

 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni

822

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

8221

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych

822101

 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów

822102

Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących

822103

Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych

822104

Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych

822190

Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych

8222

Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

822201

Operator maszyn zapałczanych

822202

Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych

822290

Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

8223

Operatorzy urządzeń do nakładania powłok

822301

Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok

822302

Operator urządzeń do emaliowania

822303

Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

822304

Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok

822305

Operator urządzeń do platerowania

822306

Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok

822307

Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

822390

Pozostali operatorzy urządzeń do nakładania powłok

8224

Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i