REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 23 poz. 187

USTAWA

z dnia 7 stycznia 2005 r.

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o szkolnictwie wyższym]
W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe.

1b. Uczelnia przyjmująca na studia osoby niebędące obywatelami polskimi organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego,”;

2) w art. 33 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) formy kształcenia, na które mogą być kierowane osoby, i warunki, jakie muszą spełniać, aby ubiegać się o skierowanie,”;

3) w art. 33a:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4a, mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

2) umów zawieranych z partnerami zagranicznymi przez jednostki prowadzące kształcenie, na zasadach określonych w tych umowach,

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

4) decyzji kierownika jednostki prowadzącej kształcenie.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przy czym osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.”;

4) w art. 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub zadań, o których mowa w art. 76, następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.”;

5) w art. 152 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1) stypendium socjalnego,

1a) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

5) zapomogi.”;

6) w art. 152a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, są przyznawane na wniosek studenta przez dziekana, przy czym stypendium za wyniki w nauce może być także przyznane bez konieczności składania wniosku przez studenta.”;

7) w art. 152b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W uczelni bezwydziałowej świadczenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, są przyznawane na wniosek studenta przez rektora, przy czym stypendium za wyniki w nauce może być także przyznane bez konieczności składania wniosku przez studenta.”;

8) w art. 152c:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 2a, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, o których mowa w ust. 2a pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

2) świadczeń, o których mowa w art. 152 ust. 1, oraz świadczeń, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.2)),

3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium,

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona studentowi studiów dziennych w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu:

1) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

2) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego małżonka lub dziecka studenta.”;

9) po art. 152c dodaje się art. 152ca w brzmieniu:

„Art. 152ca. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.”;

10) w art. 152e po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 pkt 2, albo stypendium ministra, o którym mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 4.”;

11) w art. 152g:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane na semestr lub na rok akademicki, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendia ministra, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendia, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie stypendium za wyniki w sporcie oraz pkt 3 i 4, na jednym z kierunków, według własnego wyboru, a stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce na każdym z kierunków.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być większa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.”;

12) w art. 152h ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.”;

13) po art. 161 dodaje się art. 161a w brzmieniu:

„Art. 161a. W przypadku niepaństwowych szkół wyższych uprawnienia dziekana, rektora, rady wydziału oraz senatu, o których mowa w art. 24 ust. 7 i 8, art. 152a–152c i art. 152h, przysługują odpowiednio określonym w statucie jednoosobowym oraz kolegialnym organom uczelni.”.

Art. 2. [Ustawa o wyższych szkołach zawodowych]
W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zajęcia dydaktyczne w uczelni zawodowej oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe.

1b. Uczelnia zawodowa przyjmująca na studia osoby niebędące obywatelami polskimi organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego.”;

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnia zawodowa prowadzi kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w ramach posiadanych uprawnień do prowadzenia danego kierunku lub kierunku i specjalności zawodowej, zgodnie z warunkami i standardami nauczania określonymi na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 4a ust. 1a.”,

b) uchyla się ust. 3;

3) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub w zakresie zadań, o których mowa w art. 56 ust. 2, następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.”;

4) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1) stypendium socjalnego,

1a) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

5) zapomogi.”;

5) w art. 75a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, są przyznawane przez rektora.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a i 5, są przyznawane na wniosek studenta, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na wniosek senatu lub innego organu wskazanego w statucie uczelni.”,

c) ust. 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. Komisje, o których mowa w ust. 4, powołuje rektor spośród studentów delegowanych przez uczelniany organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

7. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej sprawuje rektor.

8. W ramach nadzoru rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem, o którym mowa w art. 75g.”;

6) w art. 75b:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 2a, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, o których mowa w ust. 2a pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

2) świadczeń, o których mowa w art. 75 ust. 1, oraz świadczeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym,

3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium,

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona studentowi studiów dziennych w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu:

1) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

2) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego małżonka lub dziecka studenta.”;

7) po art. 75b dodaje się art. 75ba w brzmieniu:

„Art. 75ba. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.”;

8) w art. 75f:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane na semestr lub rok akademicki, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendia ministra, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie stypendium za wyniki w sporcie oraz pkt 3 i 4, na jednym z kierunków, według własnego wyboru, a stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce na każdym z kierunków.”.

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być większa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.”;

9) w art. 75g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 5, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.”;

10) w art. 75h po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, albo stypendium ministra, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

11) po art. 75h dodaje się art. 75i w brzmieniu:

„Art. 75i. W przypadku niepaństwowych wyższych szkół zawodowych uprawnienia rektora, o których mowa w art. 23b ust. 1, art. 75a ust. 1, 3, 4, 6–8, art. 75b ust. 2, art. 75g ust. 1 i art. 75h ust. 1, przysługują określonemu w statucie jednoosobowemu organowi uczelni.”;

12) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym.”;

13) w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do decyzji podjętych przez organ uczelni zawodowej w indywidualnych sprawach studenckich oraz w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich i samorządu studenckiego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje wydane przez rektora lub określony w statucie jednoosobowy organ niepaństwowej uczelni zawodowej w pierwszej instancji są ostateczne.”.

Art. 3. [Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich]
W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598) w art. 7 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie są udzielane także na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata.”.

Art. 4. [Czteroznakowe oznaczenia kodowe]
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nadaje państwowym i niepaństwowym szkołom wyższym oraz wyższym szkołom zawodowym, szkołom wyższym, których status określa ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym, szkołom wyższym i wyższym seminariom duchownym prowadzonych przez Kościół katolicki i przez inne kościoły i związki wyznaniowe, czteroznakowe oznaczenia kodowe i ogłasza je w wydawanym przez siebie Dzienniku Urzędowym.
Art. 5. [Przyporządkowanie specjalności kształcenia]
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek właściwego organu państwowej uczelni zawodowej lub założyciela i właściwego, określonego w statucie, organu niepaństwowej uczelni zawodowej, złożony nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dokona przyporządkowania specjalności kształcenia do kierunków, o których mowa w art. 4a ust. 1a ustawy wymienionej w art. 2.

2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, określonego w ust. 1, lub wydania decyzji o odmowie przyporządkowania danej specjalności zawodowej do kierunku studiów uprawnienie uczelni zawodowej do prowadzenia kształcenia w danej specjalności zawodowej wygasa z mocy prawa z dniem 30 września 2005 r.

3. Studenci uczelni zawodowej kształcący się w specjalności zawodowej, która nie została przyporządkowana do kierunku studiów, mogą kontynuować naukę w tej specjalności do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego 2008/2009.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłosi w wydawanym przez siebie Dzienniku Urzędowym wykaz uczelni zawodowych, których uprawnienia do prowadzenia kształcenia w specjalnościach zawodowych wygasły zgodnie z ust. 2.

5. Absolwent uczelni zawodowej, który ukończył specjalność zawodową, która nie została przyporządkowana do kierunku studiów, otrzymuje dyplom ukończenia studiów tej specjalności oraz tytuł zawodowy, o którym mowa w art. 6 ustawy wymienionej w art. 2.

Art. 6. [Wymiar zajęć]
W uczelni zawodowej prowadzącej kształcenie na kierunku studiów lub kierunku i specjalności, dla których nie zostały określone standardy, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, albo prowadzącej kształcenie w specjalności zawodowej:

1) studia trwają co najmniej 6 semestrów;

2) wymiar zajęć dydaktycznych na studiach dziennych obejmuje co najmniej 2 200 godzin i 15 tygodni praktyk;

3) wymiar zajęć dydaktycznych na studiach wieczorowych obejmuje nie mniej niż 80 %, a na studiach zaocznych nie mniej niż 60 % godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych dla studiów dziennych oraz 15 tygodni praktyk;

4) plan studiów wieczorowych i zaocznych obejmuje taki sam zakres treści programowych jak plan studiów dziennych.

Art. 7. [Przepisy wyjaśniające]
1. Osoby, które w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 17 lipca 2004 r. były studentami studiów wieczorowych, zaocznych lub eksternistycznych lub studentami studiów dziennych uczelni niepaństwowych, oraz osoby cywilne, które w tym okresie były studentami lub słuchaczami Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte lub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, mogą otrzymać świadczenia pomocy materialnej wymienione w art. 7 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1598) na zasadach określonych w art. 8 i 9 tej ustawy, na wniosek złożony w uczelni w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, które otrzymały świadczenie pomocy materialnej dla studentów na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 8. [Dotychczasowe stypendium socjalne]
1. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują stypendium socjalne, otrzymują to stypendium na dotychczasowych zasadach do końca okresu, na jaki zostało przyznane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie ustawy otrzymują stypendium socjalne, którego kwota została zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności, z początkiem letniego semestru roku akademickiego 2004/2005 zamiast kwoty tego zwiększenia otrzymają stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota dotychczasowego zwiększenia stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności.

4. W roku akademickim 2004/2005 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się z początkiem letniego semestru.

Art. 9. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 10. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

[1] Ustawa wchodzi w życie 24 lutego 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-02-09
  • Data wejścia w życie: 2005-02-24
  • Data obowiązywania: 2005-02-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA