| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie sposobu współdziałania organów zarządzania ruchem lotniczym z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Organy zarządzania ruchem lotniczym współdziałają z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „Siłami Powietrznymi”, tak by zapewniona była szczególna rola systemu obrony powietrznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa z powietrza w czasie pokoju.

2. Współdziałanie jest realizowane pomiędzy Dowódcą Sił Powietrznych i państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym.

3. Współdziałanie organów zarządzania ruchem lotniczym z organami Sił Powietrznych jest realizowane przez:

1) podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej;

2) wymianę informacji;

3) organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń.

§ 2.
Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) współpracy w zapewnieniu lotnictwu wojskowemu dostępu do przestrzeni powietrznej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w celu umożliwienia pełnej realizacji zadań związanych z umacnianiem obronności państwa;

2) wymianie informacji o planowanym i wykonywanym ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej;

3) wymianie informacji o sytuacji powietrznej;

4) współpracy podczas prowadzenia akcji poszukiwania i ratownictwa lotniczego;

5) współpracy w zapewnieniu służb ruchu lotniczego oraz wymiany informacji na temat lotów:

a) dla lotów w sytuacjach awaryjnych – EMER,

b) dla lotów poszukiwawczo-ratowniczych – SAR,

c) dla lotów rządowych najwyższego szczebla – HEAD,

d) dla lotów o innym statusie wymagającym szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa;

6) priorytetowym udostępnieniu przestrzeni powietrznej, niezbędnej dla dyżurnych sił i środków systemu obrony powietrznej w celu:

a) przeciwdziałania naruszeniom granicy państwowej,

b) podjęcia interwencji w stosunku do statków powietrznych, które:

– naruszają warunki zezwolenia na lot lub zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym,

– wykonują lot bez wymaganego zezwolenia,

– nie podporządkowały się poleceniom przekazywanym na pokład statku powietrznego,

c) udzielania pomocy załogom statków powietrznych;

7) wspólnym określeniu procedur koordynacji, identyfikacji oraz przekazywania kontroli statków powietrznych;

8) wspólnym planowaniu wykorzystania przestrzeni powietrznej dla potrzeb zabezpieczenia szkolenia lotniczego;

9) planowaniu i realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem lotnictwa i innych środków obrony powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej;

10) planowaniu i realizacji innych przedsięwzięć lotniczych, w tym z udziałem załóg i statków powietrznych innych państw;

11) współpracy w wyjaśnianiu sytuacji niebezpiecznych i zdarzeń lotniczych w przestrzeni powietrznej.

§ 3.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 2–6, jest realizowane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów zbierania i dystrybucji danych o ruchu lotniczym lub za pomocą dostępnych środków łączności. W przypadku awarii systemu automatycznego wymiana danych i informacji jest realizowana za pomocą innych dostępnych środków.
§ 4.
Sposób współdziałania organu dowodzenia obroną powietrzną z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym, w sprawach stosowania środków obrony powietrznej, o których mowa w art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.2)), w stosunku do obcych wojskowych i cywilnych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, określają przepisy wydane na podstawie art. 18b ust. 6 wymienionej ustawy.
§ 5.
Organy, o których mowa w § 1:

1) wyznaczają osoby odpowiedzialne za koordynację współdziałania w dziedzinach określonych w § 2;

2) dokonują analizy i oceny realizacji współdziałania oraz określają kierunki działań wynikające ze specyfiki zagrożeń występujących w obszarze współdziałania;

3) organizują wspólne szkolenia z zakresu zasad zarządzania ruchem lotniczym oraz struktury organizacyjnej i zasad działania organów systemu obrony powietrznej;

4) organizują wspólne ćwiczenia i treningi sprawdzające współdziałanie organów zarządzania ruchem lotniczym z organami Sił Powietrznych.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »