| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 marca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) zostało zaopatrzone w handlowy dokument identyfikacyjny lub świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44);”,

b) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Świadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, powinno być wystawione:

1) przez urzędowego lekarza weterynarii w czasie załadunku;

2) na podstawie otrzymanych świadectw zdrowia dołączonych do partii świeżego mięsa pochodzących z innego zakładu – w przypadku wystawienia w zakładzie świadectwa zdrowia dla partii wysyłkowej świeżego mięsa, w skład której wchodzi świeże mięso pochodzące z innego zakładu.

4. Wymagań określonych w ust. 1–3 nie stosuje się w przypadku świeżego mięsa drobiowego:

1) nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi;

2) przeznaczonego na cele:

a) badawcze,

b) wystawowe, pod warunkiem że mięso po wystawie zostanie natychmiast zniszczone;

3) przeznaczonego wyłącznie na dostawy dla organizacji międzynarodowych.

5. Handlowy dokument identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, jest:

1) wystawiany:

a) w 2 egzemplarzach,

b) na podstawie otrzymanych handlowych dokumentów identyfikacyjnych dołączonych do partii świeżego mięsa pochodzącej z innego zakładu – w przypadku wystawienia w zakładzie handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla partii wysyłkowej świeżego mięsa, w skład której wchodzi świeże mięso pochodzące z innego zakładu;

2) przechowywany przez:

a) wystawiającego dokument co najmniej przez rok od dnia wystawienia, a w przypadku składowania produktu przez rok od dnia zakończenia jego składowania,

b) odbiorcę co najmniej przez rok od dnia otrzymania produktu, a w przypadku składowania produktu przez rok od dnia zakończenia jego składowania.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wzór świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego przywożonego z państw trzecich jest określony w decyzji 94/984/EWG z dnia 20 grudnia 1994 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu świeżego mięsa drobiowego z niektórych państw trzecich (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1994, str. 11).”;

3) w § 22:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku drobiu pochodzącego z gospodarstw, w których roczna produkcja nie przekracza 20 000 sztuk kurczaków, 15 000 sztuk kaczek, 10 000 sztuk indyków oraz 10 000 sztuk gęsi, badanie przedubojowe przeprowadza się w gospodarstwie albo w rzeźni. Hodowca lub osoba upoważniona składa oświadczenie, że jego produkcja roczna nie przekracza podanych wartości.”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Badanie przedubojowe obejmuje przegląd stanu zdrowia oraz:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) badanie próbek wody i karmy, w tym sprawdzenia zgodności z okresami ich niepodawania; w przypadku karmy zakupionej u producenta karmy badań nie przeprowadza się;”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się wzór świadectwa zdrowia dla:

a) świeżego mięsa drobiowego,

b) mięsa niepoddanego rozbiorowi umieszczanego na rynku krajowym.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »