| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;

2) ustawie o działalności ubezpieczeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447);

3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy, utworzoną na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

4) postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone na podstawie ustawy;

5) organie – należy przez to rozumieć organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy;

6) liście tematów – należy przez to rozumieć listę obejmującą przedmioty z „Zakresu obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego”, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054), których nie wykazuje dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji przedstawiony przez wnioskodawcę;

7) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskodawcę w rozumieniu ustawy.

§ 3.
1. Staż adaptacyjny albo test umiejętności, zwany dalej „testem”, prowadzone są zgodnie z postanowieniem wydanym przez organ w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności czas trwania stażu adaptacyjnego, jego zakres i program oraz wskazuje listę tematów do testu umiejętności.

§ 4.
Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przekazuje organowi, w formie pisemnej, wniosek zawierający informację o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

We wniosku dotyczącym odbycia stażu adaptacyjnego wskazuje się zakład ubezpieczeń, w którym staż ma być odbywany, oraz aktuariusza, który będzie opiekunem stażu.
§ 6.
1. Staż adaptacyjny może odbywać się w zakładach ubezpieczeń działających na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

2. Wykaz zakładów ubezpieczeń, w których może być odbywany staż adaptacyjny, ogłaszany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

§ 7.
1. Staż adaptacyjny odbywa się w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między zakładem ubezpieczeń a wnioskodawcą.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności czas trwania stażu adaptacyjnego, tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu oraz zakres i rodzaj powierzonych zadań, zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8.
Staż adaptacyjny odbywany jest zgodnie z zakresem i programem ustalonym w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 9.
1. Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego wykonuje opiekun stażu.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na sprawdzaniu prawidłowości wykonywania powierzonych wnioskodawcy zadań z zakresu czynności aktuarialnych, wypełniania obowiązków, które zostały określone w umowie, o której mowa w § 7, i przestrzegania wymiaru czasu odbywania stażu adaptacyjnego.

3. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić w przypadku:

1) braku możliwości dalszego wykonywania nadzoru;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego złożonej nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

§ 10.
1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

2. Ocena z przebiegu stażu adaptacyjnego dokonywana jest w formie pisemnej i powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o zdolności wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu aktuariusza.

3. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, nie przeprowadza się sprawdzianu wiedzy wnioskodawcy.

§ 11.
Ocena stażu adaptacyjnego przekazywana jest wnioskodawcy oraz organowi, w terminie 7 dni od jej sporządzenia.
§ 12.
Jeżeli ocena stażu adaptacyjnego jest negatywna, organ, na wniosek wnioskodawcy, złożony w ciągu 7 dni od daty otrzymania oceny, przedłuża czas trwania stażu adaptacyjnego albo jednokrotnie dopuszcza do ponownego jego odbycia.
§ 13.
1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje zakład ubezpieczeń, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez zakład ubezpieczeń, ustalonych z uwzględnieniem programu i długości trwania stażu, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych.

2. Wnioskodawca nie później niż w dniu rozpoczęcia stażu adaptacyjnego wpłaca 50 % kwoty opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na konto bankowe wskazane przez zakład ubezpieczeń, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany. Pozostałą część kwoty opłaty wnioskodawca wpłaca nie później niż ostatniego dnia odbywania stażu.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 14.

Test przeprowadza Komisja.
§ 15.
Komisja wyznacza terminy testów z uwzględnieniem terminów ustalonych dla przeprowadzenia egzaminów aktuarialnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów.
§ 16.
1. Warunkiem przystąpienia do testu jest pokrycie przez wnioskodawcę kosztów przeprowadzenia testu w formie opłaty egzaminacyjnej, zwanej dalej „opłatą”.

2. Obliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu dokonuje Komisja na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych w związku z przystąpieniem wnioskodawcy do testu, w szczególności wydatków związanych z wynagrodzeniem osób opracowujących test, wynagrodzeniem członków Komisji oraz wydatków organizacyjno-technicznych, mając na uwadze wysokość opłaty za egzamin aktuarialny.

§ 17.
Komisja powiadamia wnioskodawcę, co najmniej 2 miesiące przed terminem testu, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia oraz udostępnia wnioskodawcy:

1) bibliografię, pomocną w przygotowaniu się do zaliczenia testu;

2) zasady oceny testu;

3) informację o procedurze odwołania się od wyniku testu.

§ 18.
Osoba przystępująca do testu obowiązana jest potwierdzić swoje uczestnictwo oraz wnieść opłatę, najpóźniej do dnia przystąpienia do testu, na rachunek bieżący – subkonto dochodów – Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
§ 19.
1. Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu umiejętności.

2. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu umiejętności następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedliwienia nieobecności w pracy, określonym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu.

§ 20.
1. Komisja może unieważnić lub odwołać test w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno co do trybu postępowania, jak i merytorycznych błędów popełnionych przez Komisję.

2. W przypadku unieważnienia lub odwołania testu opłata podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do testu w innym terminie.

§ 21.
1. Test przeprowadzany jest w formie dwóch części pisemnych i jednej części ustnej.

2. Test obejmuje wybrane zagadnienia z listy przedmiotów.

3. Pierwsza część pisemna składa się z 10 zadań praktycznych. Druga część pisemna składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Część ustna składa się z 5 pytań.

§ 22.
1. Każda z części testu rozpoczyna się z chwilą otwarcia kopert zawierających zadania lub odpowiednio pytania.

2. Każda z dwóch części pisemnych testu trwa 100 minut. Po każdej z tych części następuje 20-minutowa przerwa. Komisja może w razie potrzeby wyznaczyć dłuższe przerwy.

§ 23.
Uczestnicy testu mają prawo do zadawania członkom Komisji pytań dotyczących przebiegu testu, jak i samej jego treści.
§ 24.
1. W czasie trwania testu uczestnik nie powinien opuszczać sali, z wyjątkiem przerw, o których mowa w § 22 ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach uczestnik testu może uzyskać zgodę na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z osobami postronnymi.

§ 25.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy. Komisja może unieważnić przeprowadzony test w stosunku do określonego uczestnika. W tym przypadku opłata za przystąpienie do testu nie podlega zwrotowi.
§ 26.
1. W pierwszej, pisemnej części testu każde rozwiązanie zadania jest oceniane w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa: 3 punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa: -2 punkty;

3) brak odpowiedzi: 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia części pierwszej testu jest uzyskanie co najmniej 13 punktów.

2. W drugiej, pisemnej części testu każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia części drugiej testu jest uzyskanie co najmniej 7 punktów za udzielone odpowiedzi na pytania. Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.

3. W trzeciej, ustnej części testu każda odpowiedź na zadane pytanie musi uzyskać pozytywną ocenę Komisji.

§ 27.
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie pozytywnej oceny za każdą z trzech części testu.
§ 28.
Zasady oceny testu ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
§ 29.
Test przeprowadzany jest w języku polskim. Błędy stylistyczne i gramatyczne stwierdzone w teście nie podlegają ocenie, jeśli sens udzielonej odpowiedzi jest zrozumiały.
§ 30.
Z przebiegu testu Komisja sporządza protokół, w którym podaje się imiona i nazwiska członków Komisji nadzorujących przebieg testu, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w jego trakcie. Do protokołu dołącza się testy, listę zdających oraz końcowe wyniki.
§ 31.
W terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty przystąpienia do testu. Komisja zawiadamia uczestnika o wynikach testu listem poleconym. W przypadku pozytywnego wyniku testu Komisja przesyła jednocześnie świadectwo zaliczenia testu.
§ 32.
Uczestnik testu, który nie zaliczył testu, ma prawo jednokrotnie ponownie przystąpić do testu.
§ 33.
1. Uczestnikowi testu przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od wyników testu, do Komisji, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wynikach testu.

2. Osobę odwołującą się Komisja powiadamia listem poleconym o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

§ 34.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza (Dz. U. Nr 87, poz. 821).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »