| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

Na podstawie art. 9f ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania kolegiów pracowników służb społecznych, zwanych dalej „kolegiami”;

2) organizację i zasady działania kolegiów, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych;

3) zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a także sprawowania nadzoru nad kolegiami.

§ 2.
1. Kolegia kształcą w zawodzie pracownik socjalny, w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.

2. Kolegia mogą prowadzić, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), szkolenia specjalizujące:

1) z zakresu organizacji pomocy społecznej;

2) w zawodzie pracownik socjalny.

§ 3.
1. Organami tworzącymi i prowadzącymi kolegia są:

1) samorząd województwa – dla kolegiów publicznych;

2) osoby prawne, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne – dla kolegiów niepublicznych.

2. Kolegia publiczne są jednostkami lub zakładami budżetowymi.

3. Kolegium niepublicznemu tworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami rozporządzenia przysługują uprawnienia kolegium publicznego, z wyjątkiem uprawnień finansowych.

§ 4.
1. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kolegium bądź wprowadzenia systemu kształcenia wieczorowego lub zaocznego jest zapewnienie przez szkołę wyższą, zwaną dalej „uczelnią”, opieki naukowo-dydaktycznej.

2. Warunkiem prowadzenia kształcenia wieczorowego lub zaocznego jest prowadzenie w kolegium kształcenia w systemie dziennym.

§ 5.
1. Kolegium tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jego nazwę, siedzibę i organ prowadzący.

2. Utworzenie kolegium i rozpoczęcie działalności w każdym systemie kształcenia wymaga uzyskania:

1) pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w przypadku kolegium publicznego;

2) zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w przypadku kolegium niepublicznego, wydanego w formie decyzji administracyjnej.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna dotyczyć w szczególności: projektu aktu założycielskiego i statutu kolegium, porozumienia w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej nad kolegium, kwalifikacji nauczycieli, a także zapewnienia warunków do pełnej realizacji planów i programów nauczania oraz innych zadań statutowych.

4. W przypadku opinii negatywnej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję administracyjną.

5. W przypadku wprowadzania w kolegium systemu kształcenia wieczorowego lub zaocznego, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, organ prowadzący składa do dnia 31 stycznia roku utworzenia kolegium lub wprowadzenia nowego systemu kształcenia.

2. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na utworzenie kolegium załącza się:

1) projekt aktu założycielskiego;

2) porozumienie z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną, zawarte na okres przynajmniej jednego pełnego cyklu kształcenia;

3) projekt statutu;

4) szczegółowe informacje dotyczące warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, zapewniających właściwe funkcjonowanie kolegium;

5) imienny wykaz nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć w kolegium z wyszczególnieniem:

a) kwalifikacji zawodowych,

b) doświadczenia zawodowego w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych,

c) osiągnięć zawodowych,

d) przedmiotów nauczania przewidzianych do realizacji;

6) szczegółowe informacje o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu zawodowym w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych i osiągnięciach zawodowych w przypadku dyrektora kolegium niepublicznego;

7) informację o planach i programach nauczania;

8) opinię wojewódzkiej rady zatrudnienia dotyczącą zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa;

9) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

10) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić kolegium, i najbliższym jego otoczeniu;

11) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania kolegium, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

3. Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

4. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na wprowadzenie nowego systemu kształcenia w kolegium załącza się dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 7 i 8.

§ 7.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odmawia wydania pozytywnej opinii lub udzielenia zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, jeżeli:

1) organ prowadzący nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu;

2) projekty aktu założycielskiego lub statutu są sprzeczne z prawem.

2. Zezwolenie na utworzenie kolegium lub wprowadzenie nowego systemu kształcenia wygasa, jeżeli kolegium nie rozpocznie działalności lub nie wprowadzi nowego systemu kształcenia w okresie dwóch lat od jego wydania.

§ 8.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz kolegiów publicznych i niepublicznych.

2. Wykaz kolegiów, o którym mowa w ust. 1, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 9.
1. Przekształcenie kolegium publicznego może polegać na połączeniu go z inną jednostką organizacyjną działającą w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych.

2. Zmiana nazwy kolegium może polegać tylko na poszerzeniu nazwy o nadanie imienia.

3. Przekształcenie i zmiana nazwy kolegium publicznego wymaga podjęcia uchwały sejmiku województwa i wprowadzenia odpowiednich zmian do statutu.

4. Dyrektor kolegium przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zmiany w statucie w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji o przekształceniu lub zmianie nazwy kolegium.

§ 10.
1. Organ prowadzący likwiduje kolegium lub system kształcenia z końcem roku szkolnego.

2. Likwidacja kolegium publicznego lub systemu kształcenia w kolegium publicznym następuje w formie uchwały sejmiku województwa.

3. W przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium lub systemu kształcenia:

1) może polegać na zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji kolegium lub systemu kształcenia, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, albo

2) powinna skutkować zapewnieniem słuchaczom możliwości kontynuowania nauki.

4. W przypadku kolegium niepublicznego sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia określa statut kolegium.

5. O likwidacji kolegium lub systemu kształcenia organ prowadzący kolegium powiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie 7 dni od dnia likwidacji.

§ 11.
1. Kolegium działa na podstawie statutu.

2. Statut określa w szczególności:

1) nazwę kolegium oraz jego cele;

2) organ prowadzący kolegium;

3) systemy kształcenia;

4) organy kolegium i ich kompetencje;

5) zakres zadań dyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna naukowo-dydaktycznego, nauczycieli oraz innych pracowników kolegium;

6) szczegółową organizację kształcenia, a w tym zasady przyjmowania słuchaczy do kolegium i wewnętrzny system oceniania;

7) prawa i obowiązki słuchaczy;

8) przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy;

9) tryb i termin ogłaszania regulaminu kształcenia;

10) tryb uchwalania statutu i wprowadzania w nim zmian;

11) sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia w przypadku kolegium niepublicznego.

3. Pierwszy statut nadaje kolegium publicznemu organ prowadzący. W terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez kolegium Rada Programowa, o której mowa w § 13 ust. 1, uchwala statut.

4. Statut kolegium niepublicznemu nadaje organ prowadzący.

§ 12.
1. Działalnością kolegium kieruje dyrektor.

2. W kolegium publicznym, liczącym co najmniej 12 grup słuchaczy, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3. Liczba słuchaczy w jednej grupie nie może przekraczać 20 osób.

4. W kolegium publicznym tworzy się stanowisko kierownika praktyk zawodowych.

§ 13.
1. W kolegium działa Rada Programowa powoływana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora kolegium.

2. W skład Rady Programowej wchodzą:

1) dyrektor kolegium jako jej przewodniczący;

2) wicedyrektor kolegium;

3) opiekun naukowo-dydaktyczny;

4) kierownik praktyk zawodowych;

5) przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w kolegium, wybrani zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium;

6) inni nauczyciele akademiccy z uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, jeżeli zostaną wskazani przez rektora do udziału w pracach Rady;

7) przedstawiciel organu prowadzącego;

8) przedstawiciel samorządu słuchaczy, wybrany zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium;

9) inne osoby powołane na wniosek dyrektora kolegium.

3. Do kompetencji Rady Programowej należy:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania kolegium;

2) uchwalanie statutu;

3) uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym trybu odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji;

4) uchwalanie regulaminu kształcenia;

5) ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajęć i praktyk oraz zdawania egzaminów;

6) uchwalanie szczegółowych planów i programów nauczania;

7) określanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium;

8) zatwierdzanie planów pracy kolegium;

9) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego kolegium;

10) przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności kolegium;

11) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w rozporządzeniu lub statucie kolegium.

4. Przepisy ust. 3 pkt 2, 7, 9, 10 i 11 nie dotyczą kolegium niepublicznego.

5. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada Programowa uchwala regulamin swojej działalności.

7. Zebrania Rady Programowej są protokołowane.

§ 14.
1. W kolegium, stosownie do potrzeb, zatrudnia się odpowiednią liczbę nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Kwalifikacje nauczycieli w kolegium określają przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli zakładów kształcenia nauczycieli.

§ 15.
1. Słuchacze kolegium tworzą samorząd słuchaczy, którego organy są reprezentantami ogółu słuchaczy.

2. Organy samorządu słuchaczy określa statut kolegium.

3. Samorząd słuchaczy ma prawo do podejmowania uchwał i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem kolegium.

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu słuchaczy określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół słuchaczy.

5. Dyrektor kolegium uchyla niezgodne z prawem uchwały samorządu słuchaczy.

§ 16.
1. W kolegium działa biblioteka spełniająca zadania dydaktyczne i usługowe odpowiadające prowadzonym w kolegium kształceniu i szkoleniom specjalizującym.

2. Organizację biblioteki i zadania nauczycieli bibliotekarzy określa statut kolegium.

3. W kolegium tworzy się pracownie ćwiczeń i warsztatów do realizacji programu nauczania.

§ 17.
1. Organizację kształcenia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny kolegium opracowany przez dyrektora na podstawie planu kształcenia oraz planu rzeczowo-finansowego kolegium.

2. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny kolegium najpóźniej do dnia 30 września każdego roku.

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący kolegium.

§ 18.
1. Nauka w kolegium trwa 3 lata.

2. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 19.
Rok szkolny w kolegium trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku i obejmuje 2 semestry zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne zimową i letnią, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie.
§ 20.
1. Nauka w kolegium odbywa się zgodnie z regulaminem kształcenia uchwalonym przez Radę Programową.

2. Regulamin kształcenia w kolegium określa w szczególności:

1) organizację roku szkolnego;

2) tok nauki w kolegium;

3) zasady zdawania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego i komisyjnego (sprawdzającego);

4) zasady zaliczania semestru i roku;

5) zasady zaliczania praktyk zawodowych;

6) warunki powtarzania roku;

7) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz zasady składania tego egzaminu;

8) zasady indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania;

9) zasady uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium;

10) zasady wznawiania nauki w kolegium.

3. W terminie 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia dyrektor kolegium przesyła regulamin do wiadomości urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 21.
1. Zajęcia w kolegium odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

2. Grupy słuchaczy, o których mowa w § 12 ust. 2, mogą być, w zależności od potrzeb, łączone podczas wykładów.

§ 22.
Słuchacz ma prawo, na zasadach określonych w regulaminie kształcenia, do:

1) indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania;

2) uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium.

§ 23.
1. Kolegium organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe przewidziane w planach i programach nauczania.

2. Formę, miejsce i terminy praktyk zawodowych określa dyrektor kolegium w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i samorządu słuchaczy.

3. Dyrektor kolegium zawiera porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych z osobami kierującymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej.

4. Porozumienie powinno określać: cele, program i czas trwania praktyk zawodowych, zadania i obowiązki nauczycieli kolegium, słuchaczy oraz podmiotów przyjmujących słuchaczy na praktyki, a także koszty związane z realizacją porozumienia.

5. Koszty związane z organizowaniem praktyk zawodowych, w tym również wynikające z wypłat wynagrodzeń dla pracowników podmiotów przyjmujących słuchaczy kolegiów na praktyki, pokrywane są ze środków przewidzianych planem rzeczowo-finansowym kolegium.

§ 24.
1. Kolegium prowadzi album słuchaczy, teczki akt osobowych słuchaczy oraz księgę dyplomów na zasadach określonych w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.

2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany w protokołach egzaminacyjnych, indeksie, karcie egzaminacyjnej, dzienniku lub kartotece słuchaczy w sposób określony w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.

3. Kolegium wydaje słuchaczom indeksy i legitymacje oraz prowadzi ich rejestr.

4. Indeksy, legitymacje i dyplomy wydawane są odpowiednio według wzorów dotyczących kolegium nauczycielskiego, określonych w przepisach o zakładach kształcenia nauczycieli.

§ 25.
1. Nauka w kolegium kończy się egzaminem dyplomowym składanym przed komisją powołaną przez dyrektora kolegium.

2. Absolwent kolegium otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, z tym że dyplom ukończenia kolegium niepublicznego powinien zawierać klauzulę o treści: „Kolegium działa na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia ... nr ... i posiada uprawnienia kolegium publicznego.".

3. Na dyplomie wpisuje się:

1) ocenę ogólną, wyrażoną liczbą całkowitą, stanowiącą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów kończących się zaliczeniem lub egzaminem (poza egzaminem dyplomowym) oraz z praktyk zawodowych;

2) ocenę z egzaminu dyplomowego.

§ 26.
1. Stanowisko dyrektora kolegium może zajmować nauczyciel, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie kształcenia pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej.

2. Dyrektora kolegium publicznego zatrudnia organ prowadzący.

3. Zatrudnienie dyrektora kolegium publicznego może nastąpić, jeżeli minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

4. Kandydata na stanowisko dyrektora kolegium publicznego wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi, który wygrał konkurs, nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po dwóch przedstawicieli:

a) organu prowadzącego,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) po jednym przedstawicielu:

a) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

b) uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium publicznym,

c) Rady Programowej,

d) zakładowej organizacji związkowej.

6. W kolegiach publicznych nowo tworzonych komisja konkursowa składa się z osób wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a i b.

7. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, powierza pełnienie obowiązków dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres jednego roku szkolnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Stanowisko dyrektora kolegium publicznego powierza się na 5 lat szkolnych.

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny pięcioletni okres. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

10. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i kierownika praktyk zawodowych dokonuje dyrektor kolegium.

§ 27.
Dyrektora kolegium publicznego odwołuje organ prowadzący, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w następujących przypadkach:

1) złożenia przez dyrektora rezygnacji, za wypowiedzeniem;

2) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań, dokonywanej w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora, który uchyla się od usuwania stwierdzonych przez organ nadzoru uchybień.

§ 28.
Zasady powierzania stanowiska dyrektora kolegium niepublicznego oraz odwoływania z tego stanowiska, tworzenia innych stanowisk kierowniczych, ich powierzania oraz odwoływania z tych stanowisk określa statut kolegium.
§ 29.
1. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium ma na celu zapewnienie słuchaczom warunków do realizacji standardów kształcenia określonych dla kolegiów.

2. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium może być świadczona tylko przez uczelnię prowadzącą studia magisterskie o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, socjologia, uprawniającym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

3. Organ prowadzący kolegium zawiera porozumienie, w formie pisemnej, z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną na okres przynajmniej jednego pełnego cyklu kształcenia.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, powinno wskazywać jednostkę organizacyjną uczelni odpowiedzialną za realizację porozumienia, opiekuna naukowo-dydaktycznego oraz określać zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a w szczególności:

1) współdziałania z kolegium w ustalaniu zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego i egzaminów dyplomowych oraz w ich przeprowadzaniu;

2) współpracy z kolegium w doborze nauczycieli kolegium oraz sposób prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich;

3) udziału uczelni w pracach Rady Programowej;

4) udziału uczelni w doskonaleniu nauczycieli kolegium;

5) finansowania opieki naukowo-dydaktycznej;

6) przesłanki rozwiązania porozumienia.

5. Opiekunem naukowo-dydaktycznym może być jedynie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

6. Do zadań opiekuna naukowo-dydaktycznego należy w szczególności koordynacja działań uczelni związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej.

§ 30.
Organ prowadzący kolegium:

1) zapewnia jego utrzymanie oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki do pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym również odbywania praktyk zawodowych oraz innych zadań statutowych;

2) sprawuje nadzór nad działalnością kolegium w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

§ 31.
1. Nad kolegium sprawowany jest nadzór pedagogiczny.

2. Nadzór pedagogiczny nad kolegium sprawuje kurator oświaty właściwy dla danego województwa.

3. Nadzór pedagogiczny ma na celu mierzenie jakości pracy kolegiów, a w szczególności:

1) sprawdzenie warunków do realizacji standardów kształcenia określonych dla kolegiów, w tym warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, a także kwalifikacji nauczycieli realizujących te standardy;

2) ocenę realizacji porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej;

3) analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej kolegium oraz innej działalności statutowej kolegium;

4) udzielanie pomocy nauczycielom kolegium w realizacji zadań dydaktycznych;

5) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

§ 32.
1. W ramach czynności nadzorczych przeprowadzane są kontrole.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad kolegium powołuje zespół przeprowadzający kontrolę, zwany dalej „zespołem kontrolującym".

3. O terminie i zakresie kontroli zawiadamia się: dyrektora, organ prowadzący kolegium i uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną co najmniej na miesiąc przed terminem kontroli.

4. Przed rozpoczęciem kontroli dyrektor kolegium przekazuje przewodniczącemu zespołu kontrolującego, opracowaną w porozumieniu z Radą Programową, własną opisową ocenę działalności kolegium oraz plan rozwoju kolegium.

5. Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolującego informuje dyrektora kolegium. Radę Programową i organ prowadzący o szczegółowym zakresie, programie i czasie trwania kontroli.

6. W terminie 30 dni od zakończenia kontroli przewodniczący zespołu kontrolującego przekazuje opisową ocenę działalności kolegium, wnioski pokontrolne, w tym zalecenia pokontrolne, uwzględniające plan rozwoju kolegium, o którym mowa w ust. 4, dyrektorowi kolegium, organowi prowadzącemu oraz uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną.

7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosków pokontrolnych dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną mogą zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny umotywowane zastrzeżenia.

8. Dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną, w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych lub odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia, zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie i terminie ich realizacji.

§ 33.
1. W przypadku stwierdzenia nierealizowania zadań statutowych lub porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej, a także negatywnej oceny działalności dydaktycznej kolegium, albo nieprzestrzegania przepisów prawa, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi kolegium lub organowi prowadzącemu polecenie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Polecenie wydane dyrektorowi kolegium jest przekazywane do wiadomości organowi prowadzącemu.

2. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po stwierdzeniu braku usunięcia nieprawidłowości w określonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminie, może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, a w przypadku kolegium publicznego może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o likwidację kolegium lub systemu kształcenia.

4. Cofnięcie zezwolenia powoduje likwidację kolegium niepublicznego lub systemu kształcenia w kolegium niepublicznym, na zasadach określonych w § 10 ust. 1, 4 i 5.

§ 34.
Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, na utworzenie kolegium w roku 2005 organ prowadzący składa do dnia 30 czerwca tego roku.
§ 35.
Do dnia 30 września 2008 r. porozumienie, o którym mowa w § 29, określa warunki uzyskiwania przez absolwentów kolegium tytułu zawodowego licencjata.
§ 36.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »