| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej „projektem planu”;

2) zakres opracowania projektu planu;

3) sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000.

Rozdział 2

Tryb sporządzania projektu planu

§ 2.

Tryb sporządzania projektu planu obejmuje:

1) przystąpienie do sporządzania projektu planu;

2) wykonanie opracowań na potrzeby sporządzenia projektu planu;

3) sporządzenie projektu planu;

4) dokonanie uzgodnień projektu planu z właściwymi miejscowo radami gmin.

§ 3.
1. Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 przystąpienie do sporządzenia projektu planu poprzedza informacją ogłoszoną w prasie lokalnej, umieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie sporządzającego projekt planu i na jego stronie internetowej, oraz przesyła tę informację do lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zarządzających obszarami leśnymi na gruntach Skarbu Państwa, jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w zlewni i jednostek zarządzających obszarami morskimi oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną przyrody, których obszary działania obejmują obszar objęty projektem planu.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podejmujący decyzję o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu informuje o możliwości zapoznawania się przez zainteresowane osoby i podmioty z trybem sporządzania projektu planu.

Rozdział 3

Zakres opracowania projektu planu

§ 4.

W zakres opracowania projektu planu wchodzi:

1) zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektu planu;

2) analiza istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich zgodności z ochroną obszaru Natura 2000;

3) inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000;

4) zestawienie rodzajów użytków gruntowych położonych na obszarze Natura 2000 w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, dla ochrony których obszar ten został utworzony, z podaniem informacji o stosunkach własnościowych w odniesieniu do tych gruntów;

5) identyfikacja istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz podanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;

6) wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji;

7) opracowanie map tematycznych sporządzonych w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów państwowej sieci geodezyjnej, w celu graficznego przedstawienia:

a) siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000,

b) istniejących i projektowanych form ochrony przyrody,

c) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

d) projektowanych działań ochronnych oraz miejsc przeznaczonych do renaturyzacji i odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

e) pozostałych informacji, które są niezbędne do zobrazowania ustaleń planu ochrony.

Rozdział 4

Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt

§ 5.

Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000, polegają na zachowaniu tych siedlisk i gatunków, a w szczególności na:

1) przeciwdziałaniu zagrożeniom biotycznym i abiotycznym;

2) zachowaniu odpowiednich i poprawieniu niewłaściwych stosunków wodnych dla siedlisk przyrodniczych;

3) eliminowaniu obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających rodzimym gatunkom;

4) tworzeniu dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin i zwierząt;

5) uwzględnieniu w gospodarce, w szczególności leśnej, rolnej, wodnej i rybackiej, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt;

6) inicjowaniu procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności;

7) utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego w ekosystemach łąkowych przez wykaszanie roślinności, wypas zwierząt oraz usuwanie drzew i krzewów;

8) renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt;

9) reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt;

10) tworzeniu i utrzymaniu korytarzy umożliwiających migracje zwierząt;

11) regulacji liczebności populacji roślin i zwierząt w celu zachowania równowagi wśród gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000;

12) umożliwianiu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych dla utrzymania siedlisk przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt we właściwym stanie ochrony siedliska lub gatunku lub dla przywracania ich właściwego stanu;

13) wykonywaniu zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz właściwego stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt;

14) przywróceniu i utrzymaniu właściwego składu gatunkowego drzewostanów zgodnego z rodzajem siedliska;

15) prowadzeniu gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Swatoń

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »