| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004–2006,

podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r.

PROGRAM WYKONAWCZY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004–2006

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Gruzji, zwane dalej „Stronami",

– pragnąc rozwijać przyjazne, partnerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu stosunki między obu krajami,

– mając na uwadze bliskie związki historyczne Polski i Gruzji, a także w trosce o rozwój wzajemnych stosunków w przyszłości,

– przekonanie, że współpraca w dziedzinie kultury, nauki i edukacji będzie sprzyjała zbliżeniu społeczeństw obu krajów i upowszechnianiu wiedzy na temat historii i współczesności kraju partnera,

– w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.,

uzgodniły, co następuje:

l. Nauka i edukacja

Artykuł 1

Strony będą współpracowały, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1) wymianę informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;

2) kształcenie kadr w specjalnościach będących przedmiotem zainteresowania Stron;

3) popieranie współpracy między szkołami i instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli;

4) popieranie wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów dla młodzieży.

Artykuł 2

Strony będą wspierały i rozwijały istniejącą współpracę między akademiami nauk oraz podległymi im jednostkami badawczymi oraz będą popierały nawiązywanie bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowo-badawczymi obu krajów w zakresie:

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych;

2) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowców i specjalistów w celu prowadzenia zajęć, udziału w kongresach, seminariach naukowych, konferencjach, sympozjach;

3) wymiany informacji i publikacji naukowych.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Artykuł 3

Strona polska przyzna rocznie Stronie gruzińskiej:

1) do piętnastu stypendiów na dziewięciomiesięczne studia w uczelniach polskich dla studentów posługujących się językiem polskim – słuchaczy lektoratów języka polskiego z Państwowego Uniwersytetu im. l. Dzawakiszwilego w Tbilisi, Uniwersytetu Języka i Kultury im. l. Czawczawadzego w Tbilisi i Państwowego Uniwersytetu w Kutaisi;

2) do dziesięciu miejsc na studiach wyższych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;

3) dwa miejsca na studiach doktoranckich w zakresie różnych specjalności, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;

4) łącznie dziesięć miesięcy na stażach naukowo-badawczych, trwających od jednego do dziewięciu miesięcy, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Artykuł 4

Strona gruzińska przyzna rocznie Stronie polskiej łącznie trzydzieści miesięcy na staże naukowo-badawcze, trwające od jednego do dziewięciu miesięcy, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.

Artykuł 5

Strona polska skieruje, zgodnie z zapotrzebowaniem Strony gruzińskiej, pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej do pracy w szkołach wyższych w Gruzji.

Artykuł 6

Strona polska, na zaproszenie Strony gruzińskiej, skieruje nauczycieli języka polskiego do pracy dydaktycznej w szkołach na terytorium Gruzji.

Strona gruzińska stworzy możliwość nauki języka polskiego i nauki w języku polskim obywatelom Gruzji pochodzenia polskiego.

II. Kultura i sztuka

Artykuł 7

Każda Strona będzie dążyła do popularyzacji filmów produkcji drugiej Strony na terytorium swojego państwa na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych.

Artykuł 8

Strony będą popierały udział kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów organizowanych w swoich krajach, zgodnie z regulaminami tych imprez.

Artykuł 9

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie teatru między polskimi a gruzińskimi instytucjami i organizacjami.

Artykuł 10

Strony będą dążyły do zorganizowania koncertów i występów artystycznych w kraju partnera.

Artykuł 11

Strony będą popierały udział swoich zespołów i solistów w festiwalach artystycznych organizowanych w kraju partnera.

Artykuł 12

Strony będą dążyły do zorganizowania w kraju partnera wystawy sztuki współczesnej lub dawnej. Szczegóły zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 13

Strony będą współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne, zgodnie z prawem wewnętrznym Stron oraz wiążącymi Strony odnośnymi umowami międzynarodowymi.

Artykuł 14

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i gruzińskimi. Szczegóły współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Artykuł 15

1. Strony będą popierały i rozwijały bezpośrednią współpracę między bibliotekami obu krajów.

2. Strony będą popierały wzajemne dokonywanie przekładów i publikowanie dzieł literackich drugiego kraju.

3. Strony będą sprzyjały nawiązywaniu kontaktów między wydawcami i księgarzami poprzez wymianę zaproszeń na międzynarodowe targi książki oraz inne przedsięwzięcia związane z literaturą, czasopiśmiennictwem i upowszechnianiem czytelnictwa.

Artykuł 16

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych oraz wymiany doświadczeń, publikacji i mikrofilmów, prowadzoną w oparciu o bezpośrednie porozumienia między centralnymi zarządami archiwów państwowych.

Artykuł 17

Strony będą popierały zorganizowanie Dni Kultury Polskiej w Gruzji i Dni Kultury Gruzińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Informacja

Artykuł 18

Strony będą popierały wymianę informacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami w obu krajach. Strony będą popierały wymianę publikacji i pomocy naukowych umożliwiających poznanie historii, geografii i kultury obu państw.

Artykuł 19

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę w dziedzinie radiofonii i telewizji.

IV. Młodzież i sport

Artykuł 20

Strony będą popierały rozwój kontaktów młodzieży obu krajów.

Artykuł 21

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu krajów.

Współpraca instytucji sportowych będzie obejmowała:

1) popularyzację narodowych dyscyplin sportu;

2) wymianę doświadczeń oraz materiałów naukowych i metodycznych;

3) organizację seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

4) wymianę ekspertów w zakresie sportu masowego, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach sportowych;

5) wymianę trenerów i szkoleniowców różnych dyscyplin sportowych.

Zainteresowane instytucje będą ustalały między sobą zasady wymiany i warunki finansowe.

V. Warunki wymiany osobowej

Artykuł 22

Wymiana osobowa będzie się odbywała w ramach: studiów doktoranckich, studiów wyższych, staży naukowo-badawczych, delegowania pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej i nauczycieli języka polskiego oraz wizyt krótkoterminowych.

Artykuł 23

1. Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułu 3 punkt 1 programu:

1) Strona przyjmująca zapewni:

a) bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych,

b) wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania;

2) Strona wysyłająca zapewni:

a) pokrycie kosztów podróży do miejsca odbywania nauki i z powrotem,

b) ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego,

c) przekazanie drogą dyplomatyczną do końca kwietnia każdego roku dokumentów kandydatów na następny rok akademicki.

2. Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułu 3 punkty 2, 3, 4 i artykułu 4 programu:

1) Strona przyjmująca zapewni:

a) bezpłatną naukę w państwowych szkołach wyższych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich,

b) odpłatne zakwaterowanie w domu akademickim;

2) Strona wysyłająca zapewni:

a) wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty utrzymania i zakwaterowania,

b) pokrycie kosztów podróży do miejsca odbywania nauki lub stażu i z powrotem,

c) ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego,

d) przekazanie drogą dyplomatyczną do końca kwietnia każdego roku dokumentów kandydatów na następny rok akademicki.

Organem właściwym do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu jest ze Strony gruzińskiej Ministerstwo Edukacji i Nauki Gruzji, a ze Strony polskiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Artykuł 24

Pracownikom dydaktycznym – specjalistom w dziedzinie języka i literatury polskiej oraz nauczycielom języka polskiego kierowanym na podstawie artykułu 5 i artykułu 6 programu do pracy w Gruzji Strona gruzińska zapewni:

1) miesięczne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za czas urlopu;

2) niezbędną opiekę lekarską (z wyjątkiem leczenia przewlekłych chorób i usług protetycznych);

3) bezpłatne zakwaterowanie;

4) pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem pracownika dydaktycznego-specjalisty i nauczyciela (zezwolenie na podjęcie pracy, zameldowanie, roczna wiza i inne).

Strona polska pokryje koszty podróży pracowników dydaktycznych-specjalistów i nauczycieli do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Strona polska przekaże dokumenty pracowników dydaktycznych-specjalistów i nauczycieli drogą dyplomatyczną.

Organem właściwym do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu jest ze Strony gruzińskiej Ministerstwo Edukacji i Nauki Gruzji, a ze Strony polskiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Artykuł 25

Osoby, które podjęły naukę na studiach wyższych, studiach doktoranckich oraz stażach przed wejściem w życie niniejszego programu, będą kontynuować naukę do czasu jej ukończenia na wcześniej ustalonych warunkach.

VI. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 26

Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i kultury pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Artykuł 27

Strony mogą zmienić postanowienia niniejszego programu w drodze wymiany not dyplomatycznych nie później niż na sześćdziesiąt dni przed upływem kolejnego roku kalendarzowego, co nastąpi w formie pisemnej, a zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurami obowiązującymi przy wejściu w życie niniejszej Umowy.

Artykuł 28

Program niniejszy wejdzie w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do czasu wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

PODPISANO w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, gruzińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia
Rządu Gruzji

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Wersja angielska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »