| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „Kasą", w tym tryb sporządzania planu rzeczowo-finansowego Kasy, państwowych funduszy celowych i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanego dalej „funduszem składkowym", będących w dyspozycji Prezesa Kasy, i dokonywania w nich zmian oraz gromadzenia i wydatkowania środków z tych funduszy.
§ 2.
1. Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Kasy jest roczny plan finansowy Kasy sporządzany na dany rok budżetowy, w trybie przewidzianym dla opracowywania projektu ustawy budżetowej.

2. Plan finansowy Kasy obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki funduszy: emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnego;

2) stan początkowy i końcowy funduszy, o których mowa w pkt 1;

3) przychody i wydatki związane z realizacją przez Kasę zadań zleconych odrębnymi przepisami.

3. Prezes Kasy zapewnia zgodność projektu planu finansowego Kasy z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania planu finansowego na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

§ 3.
1. Prezes Kasy opracowuje plan rzeczowo-finansowy Kasy i przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

2. Plan rzeczowo-finansowy Kasy obejmuje w szczególności:

1) szczegółowe plany przychodów i wydatków funduszy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) szczegółowy plan przychodów i wydatków na wypłatę świadczeń zleconych na podstawie odrębnych przepisów;

3) prognozowaną liczbę ubezpieczonych ze wszystkich tytułów ubezpieczenia emerytalno-rentowego;

4) prognozowaną liczbę świadczeń ze wszystkich tytułów świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego przewidzianych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej „ustawą", oraz świadczeń i dodatków do świadczeń wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów;

5) prognozowaną liczbę świadczeń zdrowotnych z funduszu prewencji i rehabilitacji;

6) prognozowane przeciętne zatrudnienie i kwotę wynagrodzeń pracowników;

7) imienny wykaz planowanych inwestycji budowlanych, których jednostkowa wartość przekracza 60 000 euro.

§ 4.
1. Prezes Kasy może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym, w trakcie roku budżetowego, polegających na dokonywaniu przeniesień pomiędzy pozycjami tego planu przy zachowaniu łącznych kwot wydatków określonych ustawą budżetową.

2. O dokonanych zmianach Prezes Kasy informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Kasy Prezes Kasy przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 5.
Prezes Kasy sporządza sprawozdania budżetowe na zasadach określonych w przepisach o sprawozdawczości budżetowej.
§ 6.
Środki finansowe funduszy: emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnego są gromadzone na rachunkach bankowych Kasy w Narodowym Banku Polskim.
§ 7.
Kasa prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.
§ 8.
1. Ze środków funduszu emerytalno-rentowego są finansowane:

1) wydatki określone w art. 78 ust. 1 i art. 79 ust. 2 ustawy;

2) odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;

3) dodatki do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wypłacane na podstawie odrębnych przepisów;

4) inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.

2. Środki funduszu emerytalno-rentowego pochodzą ze źródeł:

1) określonych w art. 78 ust. 2 ustawy;

2) z odsetek z tytułu zwłoki w opłaceniu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;

3) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z odsetkami za zwłokę;

4) ze zwrotu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, uzyskanych w trybie określonym w art. 56 ustawy;

5) z odsetek od środków na rachunkach bankowych;

6) z innych źródeł.

§ 9.
1. Ze środków funduszu prewencji i rehabilitacji są finansowane:

1) wydatki określone w art. 80 ust. 1 ustawy;

2) dotacje inwestycyjne na rzecz zakładów rehabilitacji leczniczej;

3) inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.

2. Środki funduszu prewencji i rehabilitacji pochodzą ze źródeł:

1) określonych w art. 80 ust. 2 ustawy;

2) z odsetek od środków na rachunkach bankowych;

3) z innych źródeł.

§ 10.
1. Ze środków funduszu administracyjnego są finansowane wydatki:

1) dotyczące poboru i dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne;

2) dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz emerytalno-rentowego;

3) dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń przez Kasę na podstawie odrębnych przepisów;

4) na wynagrodzenia pracowników Kasy i pochodne od tych wynagrodzeń;

5) związane z obsługą systemu orzecznictwa lekarskiego Kasy;

6) związane z obsługą administracyjno-księgową funduszy i utrzymania jednostek organizacyjnych Kasy;

7) inwestycyjne na obiekty budowlane i zakup środków trwałych, a także usług służących realizacji zadań w zakresie obsługi ubezpieczenia i zadań powierzanych na podstawie odrębnych przepisów;

8) określone w art. 14 ust. 5 i art. 43 ustawy;

9) dotyczące opłat z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach zabezpieczenia społecznego;

10) dotyczące informowania ubezpieczonych i świadczeniobiorców o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy, o formach zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej oraz propagowania działalności Kasy;

11) związane z dochodzeniem wydatków, o których mowa w art. 56 ustawy;

12) inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.

2. Środki funduszu administracyjnego pochodzą ze źródeł:

1) określonych w art. 79 ust. 2 ustawy;

2) z odsetek od środków na rachunkach bankowych;

3) z innych źródeł.

§ 11.
Rozliczenie należności finansowych między funduszem emerytalno-rentowym i funduszem administracyjnym a Funduszem Ubezpieczeń Społecznych określa porozumienie zawarte przez Prezesa Kasy i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 12.
1. Podstawę gospodarki finansowej funduszu składkowego stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy sporządzany przez Prezesa Kasy i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą funduszu składkowego.

2. Zatwierdzony roczny plan rzeczowo-finansowy funduszu składkowego Prezes Kasy przedstawia do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wraz z planem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Plan rzeczowo-finansowy funduszu składkowego obejmuje w szczególności:

1) szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu składkowego;

2) stan finansowy funduszu składkowego na początek i koniec roku;

3) prognozowaną liczbę ubezpieczonych ze wszystkich tytułów ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego;

4) prognozowaną liczbę świadczeń ze wszystkich tytułów świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

4. Prezes Kasy może dokonywać zmian w planie rzeczowo-finansowym funduszu składkowego, w trakcie roku budżetowego, pod warunkiem:

1) niespowodowania utraty płynności finansowej funduszu składkowego;

2) zatwierdzenia zmian przez Radę Nadzorczą funduszu składkowego.

5. O dokonaniu zmian w planie rzeczowo-finansowym funduszu składkowego Prezes Kasy informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego funduszu składkowego Prezes Kasy przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 13.
1. Fundusz składkowy lokuje wolne środki na następujących warunkach:

1) lokowanie wolnych środków nie może powodować opóźnień w realizacji wydatków na świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz odpisów na fundusz prewencji i rehabilitacji oraz na fundusz administracyjny;

2) lokowanie wolnych środków dokonuje się przy zapewnieniu rentowności i bezpieczeństwa lokat;

3) wolne środki mogą być lokowane na rachunkach lokat terminowych w bankach, których fundusze własne wynoszą co najmniej 100 mln złotych;

4) maksymalna kwota aktywów funduszu składkowego w jednym banku nie może przekroczyć wartości 100 mln złotych.

2. Fundusz składkowy może lokować wolne środki również w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

§ 14.
1. Prezes Kasy sporządza roczne sprawozdanie finansowe funduszu składkowego i przekazuje do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej funduszu składkowego.

2. Zysk netto za dany rok obrotowy zwiększa stan funduszu składkowego, a strata netto pomniejsza stan tego funduszu.

3. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu składkowego podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

4. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą funduszu składkowego roczne sprawozdanie finansowe Prezes Kasy przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 15.
Fundusz składkowy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
§ 16.
1. Ze środków funduszu składkowego są finansowane:

1) wydatki określone w art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 2 pkt 1 oraz art. 80 ust. 2 ustawy;

2) odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

2. Środki funduszu składkowego pochodzą ze źródeł:

1) określonych w art. 77 ust. 2 i 4 ustawy;

2) z odsetek z tytułu zwłoki w opłacaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie;

3) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego wraz z odsetkami;

4) ze zwrotu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 56 ustawy;

5) z tytułu innych wierzytelności cywilnoprawnych funduszu;

6) z oprocentowania środków na rachunkach bankowych;

7) z działalności lokacyjnej;

8) z innych źródeł.

§ 17.
Przeniesienie środków pomiędzy funduszami: emerytalno-rentowym, prewencji i rehabilitacji, administracyjnym oraz składkowym, może następować jedynie w przypadkach wynikających z przepisów ustawy.
§ 18.
Prezes Kasy prowadzi sprawozdawczość niezbędną do sprawnego administrowania funduszami Kasy w trybie określonym przepisami o statystyce publicznej.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: I. Jaruga-Nowacka

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »