reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 maja 2005 r.

w sprawie zwalczania wąglika

Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb zwalczania wąglika, zwanego dalej „chorobą”, w tym:

1) sposób i tryb postępowania przy:

a) podejrzeniu choroby,

b) stwierdzaniu choroby,

c) wygaszaniu ogniska choroby;

2) środki stosowane przy zwalczaniu choroby;

3) rodzaj próbek pobieranych do badań laboratoryjnych oraz sposób ich pobierania i wysyłania;

4) sposób przeprowadzania oczyszczania i odkażania.

§ 2.
1. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby podejmuje niezwłocznie czynności mające na celu wykrycie albo wykluczenie tej choroby, w tym:

1) przeprowadza:

a) dochodzenie epizootyczne,

b) badanie kliniczne zwierząt podejrzanych o chorobę;

2) pobiera próbki, zabezpiecza je, znakuje i przesyła do laboratorium, o którym mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.2)), w celu wykonania badań laboratoryjnych.

2. Rodzaj próbek pobieranych do badań laboratoryjnych oraz sposób ich pobierania i wysyłania są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Powiatowy lekarz weterynarii do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych:

1) obejmuje stado nadzorem;

2) nakazuje:

a) odosobnienie w stadzie zwierząt podejrzanych o chorobę,

b) oddzielne gromadzenie mleka pozyskiwanego od zwierząt podejrzanych o chorobę;

3) zakazuje:

a) przemieszczania zwierząt do oraz ze stada,

b) uboju zwierząt podejrzanych o chorobę,

c) przeprowadzania sekcji zwłok zwierzęcych;

4) powiadamia o podejrzeniu wystąpienia choroby:

a) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

b) podmiot skupujący mleko.

4. W ramach czynności mających na celu wykrycie albo wykluczenie choroby powiatowy lekarz weterynarii może, jeżeli to konieczne, przeprowadzić sekcję zwłok zwierzęcych.

§ 3.
Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, oraz wyników badań laboratoryjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wyklucza albo stwierdza chorobę.
§ 4.
Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia choroby:

1) wyznacza:

a) ognisko choroby,

b) obszar zapowietrzony o promieniu do 20 km od ogniska choroby;

2) nakazuje:

a) odosobnienie i oznakowanie w stadzie zwierząt chorych i zwierząt podejrzanych o zakażenie,

b) spalenie zwłok zwierzęcych w miejscu, w którym padło zwierzę chore, a jeżeli jest to niemożliwe, nakazuje zabezpieczenie tych zwłok w sposób uniemożliwiający przenoszenie choroby przewiezienie ich do zakładu przetwarzającego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, poz. 92, z późn. zm.3)),

c) staranne usunięcie i unieszkodliwienie wydalin i wypływów z naturalnych otworów ciała zwierzęcia w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

d) niezwłoczne usunięcie i unieszkodliwienie paszy, słomy, ściółki oraz przedmiotów, które miały kontakt ze zwierzętami chorymi lub zakażonymi oraz pochodzącym od nich materiałem zakaźnym, w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

e) poddanie odkażeniu obornika, gnojówki i gnojowicy w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zakazuje przemieszczania zwierząt do oraz ze stada, w którym stwierdzono chorobę;

4) powiadamia o wyznaczeniu ogniska choroby:

a) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

b) podmiot skupujący mleko.

§ 5.
Po usunięciu zwłok zwierzęcych miejsce, w którym padło zwierzę chore, pomieszczenia, w których zwierzęta były utrzymywane, oraz wszystkie przedmioty, które miały kontakt ze zwierzęciem chorym, czyści się i odkaża w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
1. W ognisku choroby zwierzęta podejrzane o zakażenie lub podejrzane o chorobę odosabnia się poddaje obserwacji przez okres 20 dni; w okresie tym mierzy się u nich temperaturę ciała co 12 godzin.

2. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1:

1) mogą być leczone;

2) u których rozwinie się choroba, zabija się metodą bezkrwawą.

§ 7.
1. W obszarze zapowietrzonym zwierzęta, które nie wykazują objawów choroby, mogą zostać poddane szczepieniu, a następnie obserwacji przez okres 30 dni; w okresie tym mierzy się u nich temperaturę ciała co 24 godziny.

2. W przypadku wzrostu temperatury ciała u zwierząt, o których mowa w ust. 1, leczy się je, a jeżeli stwierdzi się objawy choroby – zabija metodą bezkrwawą.

§ 8.
1. Mleko od zwierząt chorych oraz mleko, które mogło ulec skażeniu Bacillus anthracis, podlega unieszkodliwieniu.

2. Mleko od zwierząt podejrzanych o zakażenie jest zbierane osobno i poddawane sterylizacji.

§ 9.
1. W przypadku gdy zwierzę padło poza pomieszczeniami, w których są utrzymywane zwierzęta, miejsce to znakuje się i pobiera z niego próbki gleby, wody lub paszy, które po zabezpieczeniu i oznakowaniu przesyła się w celu wykonania badań laboratoryjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wykrycia form wegetatywnych lub przetrwalników Bacillus anthracis odkaża się w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz wyłącza z korzystania na czas określony, uzależniony od wyników badań skuteczności przeprowadzonego odkażenia.

§ 10.
Środki transportu, sprzęt oraz pojemniki, które były używane do transportu zwierząt podejrzanych o chorobę lub zakażenie, zwierząt chorych, ich zwłok lub produktów pochodzących od tych zwierząt, oraz miejsca załadunku tych zwierząt i ich zwłok oczyszcza się i odkaża w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 11.
1. Powiatowy lekarz weterynarii uznaje ognisko choroby za wygasłe, jeżeli:

1) upłynęło:

a) 15 dni od dnia, gdy w ognisku choroby wszystkie zwierzęta z gatunków wrażliwych na chorobę uznano za zdrowe albo zwierzęta te padły lub zostały zabite oraz usunięte w sposób uniemożliwiający szerzenie się choroby,

b) 42 dni od dnia przeprowadzenia szczepienia zwierząt przeciwko chorobie;

2) oczyszczenie i odkażanie zostało przeprowadzone w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie może nastąpić po uznaniu ogniska choroby za wygasłe.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 117 z 13.05.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 513; Dz. Urz. UE L 117 z 19.04.2004, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 019 z 21.01.2005, str. 34).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Załącznik 1. [RODZAJ PRÓBEK POBIERANYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ SPOSÓB ICH POBIERANIA I WYSYŁANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 5 maja 2005 r. (poz. 750)

Załącznik nr 1

RODZAJ PRÓBEK POBIERANYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ SPOSÓB ICH POBIERANIA I WYSYŁANIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OCZYSZCZANIA I ODKAŻANIA]

Załącznik nr 2

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OCZYSZCZANIA I ODKAŻANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama