| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego – Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;

3) kandydat do służby – osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w Policji, w tym osobę nieposiadającą wykształcenia średniego, która ubiega się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji;

4) poborowy – kandydata do służby, który jest poborowym skierowanym za jego zgodą do służby w oddziałach prewencji Policji, na okres służby kandydackiej;

5) komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów – komórkę organizacyjną w Komendzie Głównej Policji oraz komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwą do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby;

6) postępowanie sprawdzające – postępowanie przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.3)).

§ 3.
1. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym", rozpoczyna podanie do publicznej wiadomości przez Komendanta Głównego Policji ogłoszenia o przyjmowaniu do służby w Policji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa terminy i liczbę osób przyjmowanych do służby w Policji oraz jest podawane do publicznej wiadomości co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

§ 4.
1. Na podstawie ogłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przełożeni właściwi w sprawach postępowań kwalifikacyjnych publikują ogłoszenia o rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w prasie, na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, oraz umieszczają ogłoszenia w siedzibie tych komend, a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej „ogłoszeniem", zawiera w szczególności:

1) wskazanie jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci;

2) wymagania określone w ustawie;

3) preferencje kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

4) określenie terminu i miejsca składania następujących dokumentów:

a) podania o przyjęcie do służby,

b) wypełnionego kwestionariusza osobowego,

c) życiorysu napisanego odręcznie,

d) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

e) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,

f) wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego, określonej w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

g) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

h) innych, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji;

5) wskazanie miejsca, w którym można pobrać kwestionariusz osobowy i ankietę bezpieczeństwa.

3. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby spełnia określone w ustawie warunki przyjęcia do służby w Policji, oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do służby.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w sposób otwarty i ma ono charakter konkursowy.

§ 6.
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w:

1) Komendzie Głównej Policji –wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji;

2) komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – wobec kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji podległych właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi jeden przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się o przeprowadzenie czynności z zakresu tego postępowania lub zlecić ich wykonanie kierownikowi innej jednostki organizacyjnej Policji.

§ 7.
1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) publikacji ogłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1;

2) oceny złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;

3) przeprowadzenia rozmowy wstępnej, w szczególności w celu poinformowania kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego;

4) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 lit. b;

5) przeprowadzenia testu wiedzy ogólnej kandydata do służby, w szczególności w zakresie wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

6) oceny sprawności fizycznej kandydata do służby według kryteriów, które określa Komendant Główny Policji;

7) przeprowadzenia testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby;

8) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego;

9) przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego mającego na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji kandydata oraz motywacji kandydata do służby;

10) ustalenia przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

11) zatwierdzenia listy kandydatów do służby przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przeprowadza Wyższa Szkoła Policji oraz szkoły policyjne, zwane dalej „jednostkami szkoleniowymi".

3. Kandydata do służby, który złożył wymagane dokumenty i spełnia pozostałe wymogi określone w ogłoszeniu, zawiadamia się o terminie rozmowy wstępnej.

4. Rozmowę wstępną z kandydatem do służby przeprowadzają osoby wyznaczone przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8.
1. Wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5–7 i 9, są oceniane w systemie punktowym.

2. Preferencje kandydatów do służby ocenia się w systemie punktowym, o którym mowa w ust. 1.

3. System punktowy oceny wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji określonych w ogłoszeniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandydata do służby o:

1) niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia po terminie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4;

2) zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:

a) niespełnienia wymagań zawartych w ogłoszeniu,

b) niezłożenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4,

c) negatywnego wyniku jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 4–10.

2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego może przerwać postępowanie w każdym czasie, z przyczyn innych niż określone w ust. 1, pisemnie zawiadamiając o tym kandydata.

3. Kolejne przystąpienie kandydata do służby do postępowania kwalifikacyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego zakończenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

§ 10.
1. Poborowy ubiegający się o przyjęcie do służby kandydackiej w Policji przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2–4, pkt 6–8 i 10.

2. Poborowy, który wystąpił z raportem o przyjęcie do służby w Policji po zakończeniu służby kandydackiej, przystępuje do etapów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 i 9.

§ 11.
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w stosunku do kandydata do służby nieposiadającego średniego wykształcenia, ubiegającego się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, ma na celu ustalenie szczególnych predyspozycji tej osoby do służby w oddziałach prewencji Policji.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego wymienionych w § 7 ust. 1 oraz – jako preferencje – w szczególności:

1) ukończoną zasadniczą szkołę zawodową;

2) ukończenie kursów specjalistycznych, zwłaszcza kursu strzeleckiego;

3) uprawianie dyscyplin sportowych, zwłaszcza sportów walki, motorowych, samochodowych, strzeleckich, spadochroniarstwa, technik wysokościowych;

4) posiadanie prawa jazdy kategorii „C"

5) wzrost co najmniej 175 cm.

§ 12.
1. Wywiad, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 9, przeprowadza zespół powołany przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z:

1) dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów;

2) psychologa.

3. W skład zespołu mogą wchodzić przedstawiciele właściwych merytorycznie służb Policji oraz organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

4. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego pisemnie wyznacza osoby do zespołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 13.
1. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego jego wyniki oraz uzyskaną liczbę punktów wpisuje się do arkusza oceny kandydata do służby.

2. Wzór arkusza oceny kandydata do służby stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję w celu sporządzenia listy kandydatów do służby spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, składa się z:

1) dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki;

2) kierownika komórki organizacyjnej do spraw kadr;

3) przedstawiciela właściwej merytorycznie służby Policji;

4) przedstawiciela organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

3. Do wyznaczenia składu komisji przepis § 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 15.
1. Komisja sporządza listę kandydatów do służby spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji na podstawie uzyskanej przez kandydata do służby liczby punktów. Kolejność na liście ustala się w zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów, od najwyższej do najniższej.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, zatwierdza przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego. Zatwierdzenie listy kończy postępowanie kwalifikacyjne.

3. Zatwierdzoną listę przekazuje się właściwym przełożonym, o których mowa w art. 32 ustawy, zwanych dalej „przełożonymi", z wyłączeniem komendantów jednostek szkoleniowych, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji.

4. Przełożony, który podejmuje decyzję o nawiązaniu stosunku służbowego, wybiera kandydatów do służby, którzy uzyskali największą liczbę punktów na liście.

5. W przypadku równej liczby punktów decyzję o wyborze kandydata do służby podejmuje przełożony.

§ 16.
1. Kandydat do służby, który po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego został umieszczony na liście, o której mowa w § 15 ust. 2, lecz nie został przyjęty do służby w Policji, może ponownie ubiegać się o przyjęcie, jeżeli spełni wymagania określone w ogłoszeniu oraz jeżeli termin przyjęcia do służby w Policji nie przypada później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kandydat do służby przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2, 4 i 8.

§ 17.
Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż dwa miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego (Dz. U. Nr 50, poz. 515).
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. N r 85, poz. 727.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 maja 2005 r. (poz. 822)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SYSTEM PUNKTOWY OCENY WYNIKÓW ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU]

Załącznik nr 2

SYSTEM PUNKTOWY OCENY WYNIKÓW ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie traci moc 25 stycznia 2006 r. na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby Policji (Dz.U. Nr 12, poz. 77).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »