| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz. U. Nr 102, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór oświadczenia i wniosku o przyznanie dodatku pieniężnego;

2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku i do oświadczenia;

3) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie dodatku pieniężnego;

4) metody kontroli rzetelności oświadczeń.

§ 2.
1. Określa się wzór:

1) oświadczenia osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego, której świadczenie lub renta nie były w poprzednim roku kalendarzowym jedynym źródłem dochodu, oraz osoby uzyskującej rentę rodzinną przyznaną na więcej niż jedną osobę, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wniosku rodzica, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego małoletniej osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Do oświadczenia lub wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) oświadczenie osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego współmałżonka, będącego osobą uprawnioną, jeżeli organem wypłacającym świadczenie lub rentę nie jest ten sam organ;

2) oświadczenie o wysokości dochodów osoby uprawnionej, małżonka, rodzica lub opiekuna faktycznego osoby uprawnionej otrzymującej rentę rodzinną, jeżeli świadczenia lub renty uzyskiwane przez te osoby nie stanowią jedynego źródła dochodu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

5) prawomocny wyrok lub postanowienie sądu orzekające separację;

6) kopię aktu zgonu współmałżonka.

§ 3.
1. W przypadku gdy w poprzednim roku kalendarzowym świadczenie lub rentę wypłacał więcej niż jeden organ wypłacający, prawo do dodatku pieniężnego ustala i dodatek ten wypłaca organ aktualnie wypłacający świadczenie lub rentę.

2. W przypadku gdy świadczenie lub renta nie są wypłacane, prawo do dodatku pieniężnego ustala i dodatek ten wypłaca organ wypłacający, który wypłacił świadczenie lub rentę jako ostatni.

§ 4.
W przypadku gdy oświadczenie lub wniosek osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego zostało złożone po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, a w przypadku 2005 r. po dniu 30 września, wniosek lub oświadczenie pozostawia się bez rozpoznania i wydaje decyzję o przedawnieniu roszczenia.
§ 5.
1. Kontrolę odmowy lub przyznania dodatku pieniężnego przeprowadza organ wypłacający.

2. Kontroli podlega rocznie do 10 % losowo wybranych decyzji ustalających prawo do dodatku pieniężnego.

3. W celu dokonania weryfikacji oświadczeń, organ wypłacający występuje do urzędu skarbowego o udzielenie informacji dotyczącej wysokości dochodów osób, którym przyznano dodatek pieniężny.

4. Wystąpienie o informacje oraz udzielenie informacji może mieć formę elektroniczną.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2005 r.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1)Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 czerwca 2005 r. (poz. 941)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »